Đề thi thử giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi môn tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 6

Đề thi giữa kì 1 lớp môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 6 năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn tiếng Anh được biên tập theo nội dung SGK tiếng Anh 6 mới giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Question I: Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest: ( 1 point).

1. A. these B.that C. this D. thank

2. A. pen B. ten C. eraser D. desk

3. A. lamps B. stereos C. armchairs D. names

4. A. apple B. lamp C. family D. name

Đáp án: 1. D; 2. C; 3. A; 4. D

Question II: Choose the the best option A, B, C or D to fill in the gap: (1 point).

1. I ……… Nam.

A. am

B. is

C. are

2. ……….do you live?

A. Where

B. What

C. How

3. That is……….armchair.

A. a

B. an

C .Ø

4. What is……….? – It is a table.

A. those

B. these

C. this

Đáp án: 1. A; 2. A; 3. B; 4. C

Question III: Complete the sentences with (tobe): ( 2 points).

1. I am Lan. I…...…a student

2. My sister …..... a teacher.

3. My brother and my mother…..…teachers, too.

4 There …..…five people in my family.

Đáp án: 1. am; 2. is; 3. are; 4. are

Question IV: Listen and fill missing words: (2 points).

Ba: Hi, Lan

Lan: (1) ........, Ba.

Ba: How (2) .......... you?

Lan: I’m (3) ..........., thanks.

Ba: And (4) ...........?

Lan: Fine, thanks.

Question V: Read the following passage and answer the questions: (2 points).

I am Ba. I am 13 years old. I am a student. I live in Ha Noi. My father is a doctor. He is 42 years old. My mother is a nurse. She is 40 years old. My sister is 6 years old. She is a student.

1. How old is Ba ?

->………………………………………………….........................………………

2. What does he do?

->…………………………………………….........................……………………

3. What does his father do?

->……………………………………….........................…………………………

4. How old is his mother?

->…………………………………….........................……………………………

Đáp án:

1. He is 13 years old.

2. He is a student.

3. He is a doctor.

4. She is 40 years old.

Question VI: Reorder the words to make sentences: (2 points).

1. is / teacher / my / that.

.................................................................................................................................

2. your / is / desk / this?

.................................................................................................................................

3.name / is / my / Peter.

.................................................................................................................................

4.spell / you / name / do / your / how?

.................................................................................................................................

Đáp án:

1. That is my teacher.

2. Is this your desk?

3. My name is Peter.

4. How do you spell your name?

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 664
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm