Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 7 bài 17

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 7 bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 7 bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời Gợi ý GDCD 7 Bài 17 trang 55

a) Nước ta - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời từ bao giờ và khi đó ai là Chủ tịch nước?

Trả lời:

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được ra đời vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước.

b) Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời là thành quả của cuộc cách mạng nào? Cuộc cách mạng đó do Đảng nào lãnh đạo?

Trả lời:

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

c) Nước ta đổi tên là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào? Sao đổi tên như vậy?

Trả lời:

- Nước ta đổi tên nước vào ngày 2 tháng 7 năm 1976 sau khi đã hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân.

- Khi đất nước ta được hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hoàn toàn thống nhất, cả nước bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

d) Hãy cho biết Nhà nước ta là Nhà nước của ai.

Trả lời:

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Trả lời Gợi ý GDCD 7 Bài 17 trang 56

a) Bộ máy nhà nước được phân chia thành mấy cấp? Tên gọi của từng cấp?

Trả lời:

Bộ máy nhà nước được phân chia thành 4 cấp:

+ Cấp trung ương

+ Cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

+ Cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

+ Cấp xã (phường, thị trấn)

b) Bộ máy nhà nước cấp trung ương gồm có những cơ quan nào?

Trả lời:

Bộ máy nhà nước cấp trung ương gồm có:

+ Quốc hội;

+ Chính phủ;

+ Tòa án nhân dân tối cao;

+ Viện kiểm soát nhân dân tối cao.

c) Bộ máy nhà nước cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) gồm có những cơ quan nào?

Trả lời:

Bộ máy nhà nước cấp tỉnh (thành phố thuộc trung ương) gồm:

+ Hội đồng nhân dân tỉnh (thành phố thuộc trung ương)

+ Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố thuộc trung ương)

+ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố thuộc trung ương)

+ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố thuộc trung ương)

d) Bộ máy nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) gồm có những cơ quan nào?

Trả lời:

Bộ máy nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) gồm:

+ Hội đồng nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

+ Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

+ Tòa án nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

+ Viện kiểm sát nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

đ) Bộ máy nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào?

Trả lời:

Bộ máy nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) gồm:

+ Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn)

+ Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)

Trả lời Gợi ý GDCD 7 Bài 17 trang 58

a) Bộ máy nhà nước ta gồm những loại cơ quan nào?

Trả lời:

- Bộ máy nhà nước ta gồm:

+ Các cơ quan quyền lực, đại biểu của nhân dân.

+ Các cơ quan hành chính nhà nước

+ Các cơ quan xét xử

+ Các cơ quan kiểm sát

b) Mỗi loại cơ quan gồm những cơ quan cụ thể nào? Kể tên các cơ quan đó.

Trả lời:

- Các cơ quan quyền lực, đại biểu của nhân dân gồm:

+ Quốc hội

+ Hội đồng nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

+ Hội đồng nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

+ Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn)

- Các cơ quan hành chính nhà nước gồm:

+ Chính phủ

+ Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

+ Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

+ Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)

- Các cơ quan xét xử gồm:

+ Tòa án nhân dân tối cao

+ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

+ Tòa án nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

+ Các tòa

+ Viện kiểm sát nhân dân tối cao

+ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

+ Viện kiểm sát nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

+ Các viện kiểm sát quân sự

c) Vì sao Quốc hội được gọi là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất?

Trả lời:

- Đại biểu Quốc hội là kết quả lựa chọn thống nhất của nhân dân cả nước qua bầu cử, là đại biểu của Nhân dân, thay mặt Nhân dân thực thi quyền lực Nhà nước;

- Quốc hội bao gồm các đại biểu là người đại diện cho các tầng lớp nhân dân; là sự thể hiện rõ nhất khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cho trí tuệ của nhân dân cả nước;

- Quốc hội có nhiệm vụ phục vụ cho lợi ích chung của Nhân dân và dân tộc, nói lên tiếng nói, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước;

- Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp và quyết định những vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia cũng như các vấn đề trọng đại của đất nước.

d) Vì sao Hội đồng nhân dân được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân địa phương và là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương?

Trả lời:

Hội đồng nhân dân là cơ quan bao gồm những người có tài, có đức do nhân dân từng địa phương lựa chọn và bầu ra, đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương để tham gia công việc của nhà nước ở địa phương.

đ) Vì sao Chính phủ được gọi là cơ quan chấp hành của Quốc hội?

Trả lời:

- Vì Chính phủ do Quốc hội bầu ra để điều hành công việc hành chính nhà nước trong toàn quốc.

- Tổ chức thi hành Hiến pháp, các luật và nghị quyết của Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

- Tổ chức điều hành thống nhất trong toàn quốc việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...

e) Vì sao Ủy ban nhân dân được gọi là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân?

Trả lời:

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu ra để quản lí, điều hành những công việc nhà nước ở địa phương theo đúng hiến pháp, pháp luật

g) Theo em, công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với đại biểu do mình bầu ra và đối với cơ quan nhà nước?

Trả lời:

- Công dân có quyền giám sát, góp ý vào hoạt động của các đại biểu.

- Có nghĩa vụ thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ các cơ quan Nhà nước, giúp đỡ các cán bộ nhà nước thi hành công vụ.

Trả lời Câu hỏi GDCD 7 Bài 17 trang 59

a) Giải thích vì sao Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân?

Trả lời:

- Nhà nước ta là thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 do nhân dân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam:

- Nhà nước ta do nhân dân bầu ra. (Nhân dân bầu ra đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp).

- Nhà nước hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

b) Theo em, những cơ quan nào trong bộ máy nhà nước ta được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyển lực nhà nước? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất? Tại sao?

Trả lời:

- Cơ quan đại biểu của nhân dân và cơ quan quyền lực của nhà nước: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

- Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội.

- Bởi vì: Quốc hội do Nhân dân bầu ra, là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân. Chỉ Quốc hội mới có quyền thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân thành luật, thành các quy định chung mang tính chất bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi công dân trong xã hội.

c) Những cơ quan nào được gọi là cơ quan hành chính nhà nước? Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất?

Trả lời:

- Cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp.

- Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất là Chính phủ.

d) Em hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng.

- Chính phủ làm nhiệm vụ:

(1) Biểu quyết thông qua Hiến pháp, luật;

(2) Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật.

- Chính phủ do:

(1) Nhân dân bầu ra;

(2) Quốc hội bầu ra.

- Ủy ban nhân dân do:

(1) Ủy ban nhân dân cấp trên bầu ra;

(2) Nhân dân bầu ra;

(3) Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra

Trả lời:

- Chính phủ làm nhiệm vụ: (2)

- Chính phủ do: (2)

- Ủy ban nhân dân do: (3)

đ) Vì sao công dân có nghĩa vụ tuân theo pháp luật?

Trả lời:

- Pháp luật duy trì trật tự của xã hội, không tuân theo pháp luật thì xã hội rối loạn, cuộc sống không đảm bảo an ninh, nên mọi công dân phải tuân theo pháp luật để duy trì trật tự của xã hội.

- Pháp luật được bahn hành vì để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân vì vậy công dân vừa có quyền hạn vừa có nghĩa vụ tuân theo pháp luật.

e) Em hãy kể một số việc mà bản thân hay gia đình em đã đến cơ quan nhà nước để giải quyết.

Trả lời:

- Đăng kí hoạt động kinh doanh của bố mẹ em.

- Đăng kí kết hôn của bố mẹ em.

- Đăng kí quyền sử dụng đất của bố mẹ em.

- Làm giấy khai sinh cho em và anh trai.

Đánh giá bài viết
1 1.038
Sắp xếp theo

Giải bài tập GDCD 7 ngắn nhất

Xem thêm