Giải bài tập SGK Tin học 8 bài 7

Giải bài tập SGK Tin học 8 bài 7: Câu lệnh lặp

Giải bài tập SGK Tin học 8 bài 7: Câu lệnh lặp được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Tin học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Bài 1 (trang 59 sgk Tin học lớp 8): Cho một vài ví dụ về hoạt động được thực hiện lặp lại trong cuộc sống hàng ngày.

Trả lời:

- Hàng ngày ta đi học từ thứ 2 đến 7.

- Hàng ngày ta ăn một ngày ba bữa cơm.

- Hàng ngày đêm đến ta đều đi ngủ.

Bài 2 (trang 59 sgk Tin học lớp 8): Chương trình Pascal sau đây thực hiện hoạt động nào?

var i: integer;

begin

for i:=1 to 1000 do;

end.

Trả lời:

- Chương trình chạy biến i từ 1 đến 1000 rồi không làm gì cả.

Bài 3 (trang 59 sgk Tin học lớp 8): Hãy mô tả thuật toán để tính tổng A sau đây (n là số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím):

Giải bài tập SGK Tin học 8 bài 7: Câu lệnh lặp

Trả lời:

- Bước 1: Nhập n. Gán i=1, A:=0;

- Bước 2: A=1/i(i+2).

- Bước 3: i:= i+1;

- Bước 3: Nếu i > n thì đến bước 5, ngược lại quay về bước 2.

- Bước 4: In ra A.

- Bước 5 kết thúc vòng lặp.

Tìm hiểu mở rộng (trang 59 sgk Tin học lớp 8): Ngoài lệnh lặp đã biết, Pascal còn có câu lệnh lặp tương tự:

For <biến đếm> := <giá trị đầu> downto <giá tri cuối> do <câu lệnh>

Trong câu lệnh này, ban đầu biến đếm nhận giá trị đầu. Sau mỗi lần thực hiện câu lệnh, biến đếm bị giảm đi một đơn vị và câu lệnh được lặp lại tới khi biến đếm bằng giá trị cuối.

Ví dụ. Đoạn chương trình sau sẽ ghi trên màn hình các số từ 100 đến 1 theo thứ tự giảm dần:

Writeln (‘Dem nguoc’);

For i:=100 downto 1 do writeln(i);

Nếu sử dụng lệnh for … to em phải làm thế nào? Hãy tìm hiểu cách thức sử dụng câu lệnh for … downto và thể hiện trong một chương trình.

Trả lời:

- Nếu sử dụng lệnh for.. to thì chương trình đếm ngược sẽ là:

Giải bài tập SGK Tin học 8 bài 7: Câu lệnh lặp

- Ví dụ với downto cho thuật toán ở câu 3:

Giải bài tập SGK Tin học 8 bài 7: Câu lệnh lặp

Đánh giá bài viết
15 6.192
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tin học 8 Xem thêm