Giải bài tập SGK Tin học 8 bài 9

Giải bài tập SGK Tin học 8 bài 9: Làm việc với dãy số

Giải bài tập SGK Tin học 8 bài 9: Làm việc với dãy số được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Tin học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Bài 1 (trang 76 sgk Tin học lớp 8): "Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ có một tên duy nhất". Phát biểu đó đúng hay sai?

Trả lời:

Có thể nói rằng, khi sử dụng biến mảng, về thực chất chúng ta sắp xếp theo chỉ số các biến có cùng kiểu dưới một tên gọi duy nhất. Vậy nên phát biểu trên được coi là đúng.

Bài 2 (trang 76 sgk Tin học lớp 8): Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.

Trả lời:

- Lợi ích chính của việc sử dụng biến mảng là rút gọn việc viết chương trình, có thể sử dụng câu lệnh lặp để thay nhiều câu lệnh. Ngoài ra chúng ta còn có thể lưu trữ và xử lí nhiều dữ liệu có nội dung liên quan đến nhau một cách hiệu quả.

Bài 3 (trang 76 sgk Tin học lớp 8): Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai?

a) var X: Array[10, 13] Of Integer;

b) var X: Array[5 ..10.5] Of Real;

c) var X: Array[3.4 .. 4.8] Of Integer;

d) var X: Array[4 .. 10] Of Integer;

Trả lời:

a) Sai.

Sửa lại:

var X: Array[10.. 13] Of Integer;

b) Đúng.

c) Sai

Sửa lại:

var X: Array[3.4 .. 4.8] Of Real;

Hoặc:

var X: Array[3 .. 4] Of Integer;

d) Đúng.

Bài 4 (trang 76 sgk Tin học lớp 8): Câu lệnh khai báo mảng sau đây có được máy thực hiện không?

var N: integer;

A: array[1..N] of real;

Trả lời:

Không bởi vì cấu trúc khai báo của mang là:

var <tên biến mảng>: array [<Chỉ số đầu>..<Chỉ số cuối>] of <Kiểu dữ liệu>.

Do chỉ số cuối phải là một số cụ thể, còn n là một biến khai báo được cấp giá trị cụ thể nên máy sẽ không thực hiện lệnh.

Bài 5 (trang 76 sgk Tin học lớp 8): Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số. Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím.

Trả lời:

- Chương trình Pascal sẽ là:

Giải bài tập SGK Tin học 8 bài 9: Làm việc với dãy số

- Kết quả sau khi chạy thử

Giải bài tập SGK Tin học 8 bài 9: Làm việc với dãy số

Tìm hiểu mở rộng (trang 76 sgk Tin học lớp 8): Kiểu dữ liệu của biến mảng trong Pascal có thể là kiểu dữ liệu bất kì, không chỉ là dữ liệu kiểu số nguyên và số thực. Ví dụ sau đây là biến mảng có kiểu dữ liệu là kiểu xâu:

var Danhsach: array[1..20] of string;

Hãy tìm hiểu về biến mảng có các kiểu dữ liệu khác kiểu số và ứng dụng của chúng để giải quyết bài toán thực tế.

Trả lời:

- Chúng ta đã được học các kiểu dữ liệu số thực, số nguyên, xâu kí tự thì sẽ có các mảng thuộc kiểu dữ liệu số thực, số nguyên và mảng của xâu kí tự. Và có một kiểu dữ liệu là boolean mang 2 giá trị: True or Fale (đúng hoặc sai).

- Ví dụ: Nhập vào số n. Kiểm tra số n có phải là số nguyên tố hay không. Khi đọc đề bài thì chúng ta thấy kết quả sau khi giải quyết vấn đề là: Là số nguyên tố hoặc không phải là số nguyên tố. Nói một cách ngắn gọn có hoặc không, đúng hoặc sai

- Giải thuật: Như trong toán học bình thường: Số n là số nguyên tố khi nó không chia hết cho các số từ 2 đến n-1.

- Đầu tiên chúng ta khai báo một biến (ví dụ biến tên kiemtra) kiểu boolean và gán cho nó có giá trị bằng true, nếu có tồn tại một số i từ 2 đến n-1 mà số n chia hết cho i thì gán biến đó mang giá trị false.

- Sau đó chúng ta xét biến kiemtra mang giá trị nào. Nếu giá trị là true thì nó là số nguyên tố ngược lại thì không phải là số nguyên tố

Đánh giá bài viết
7 2.290
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tin học 8 Xem thêm