Giáo án Giảm tải Số học lớp 6 - Học kì 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
GIÁO ÁN 2 LỚP 6 - SỐ HỌC
NS: 27/4/2020
ND: 05/5/2020
Tieát 70 §2 PHAÂN SOÁ BAÈNG NHAU
I/ MUÏC TIEÂU:
- Naém vöõng tính chaát baûn cuûa phaân soá.
- Vaän duïng ñöôïc tính chaát baûn cuûa phaân soá ñeå giaûi moät soá baøi taäp
ñôn giaûn, ñeå vieát moät phaân soá coù maãu aâm thaønh phaân soá baèng noù coù
maãu döông.
- Böôùc ñaàu coù khaùi nieäm veà soá höõu tæ.
- Giaùo duïc tính caån thaän.
II/ CHUAÅN BÒ:
*) GV:
- SGK, SGV
*) HS:
- SGK
III/ TIEÁN HAØNH:
1-OÅn ñònh (1’)
2-Kieåm tra baøi cuõ: (5’) BT 4, 5
4a) 3 : 11 =
3
11
; b) -4 : 7 =
-4
7
; c) 5 : (-13) =
5
-13
5) Hai phaân soá
5
7
vaø
7
5
, ñoái vôùi 0 vaø -2 laø
0
-2
3-Baøi môùi (22’)
cuûa GV
cuûa HS
- ÔÛ tieåu hoïc, ta ñaõ bieát
1
3
=
2
6
ta nhaän xeùt 1.6 = 3.2 (=6)
Ta cuõng coù
5
10
=
6
12
vaø nhaän thaáy 5.12 =
10.6 (=60)
Töø ñoù Ñònh nghóa
- GV neâu duï
I- Ñònh nghóa
Hai phaân s
a
b
vaø
c
d
goïi laø baèng nhau neáu
a.d = b.c
II- Caùc duï
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
-3
4
=
6
-8
(-3).(-8) = 4.6 (=24)
3
5
-4
7
3.7
5.(-4)
21
-20
- Laøm a, c baèng nhau
trong caùc tích a.d vaø b.c luoân coù
moät tích döông vaø moät tích m
- duï 2: Tìm soá nguyeân x, bieát
x
4
=
21
28
Giaûi:
x.28 = 4.21
x =
4.21
28
= 3
+ Tìm x Z bieát
-2
3
=
x
6
(-2).6 = 3.x
x =
-2.6
3
x = -4
4. CUÛNG COÁ: (15’) BT 6, 7, 8
6- Tìm x, y bieát
a)
x
7
=
6
21
x =
7.6
21
= 2
b)
-5
y
=
20
28
y =
-5.28
20
= -7
7- Ñieàn soá thích hôïp vaøo troáng (töông töï baøi 6)
8- a) a.b = (-b).(-a) neân
a
-b
=
-a
b
b) (-a).b = (-b).a neân
-a
-b
=
a
b
5. HDVN: (2’)
- Hoïc baøi, BTVN 9, 10
- Chuaån bò: §3
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
NS: 27/4/2020
ND: 07/5/2020
Tieát 71 §3 TÍNH CHAÁT CÔ BAÛN CUÛA PHAÂN SOÁ
I/ MUÏC TIEÂU:
- Naém vöõng tính chaát baûn cuûa phaân soá.
- Vaän duïng ñöôïc tính chaát baûn cuûa phaân soá ñeå giaûi moät soá baøi taäp
ñôn giaûn, ñeå vieát moät phaân soá coù maãu aâm thaønh phaân soá baèng noù coù
maãu döông.
- Böôùc ñaàu coù khaùi nieäm veà soá höõu tæ.
- Giaùo duïc tính caån thaän.
II/ CHUAÅN BÒ:
*) GV:
- SGK, SGV
*) HS:
- SGK
III/ TIEÁN HAØNH:
1-OÅn ñònh (1’)
2-Kieåm tra baøi cuõ: (5’) BT 9
3
-4
=
-3
4
;
-5
-7
=
5
7
;
2
-9
=
-2
9
;
-11
-10
=
11
10
3-Baøi môùi (22’)
cuûa GV
cuûa HS
- Goïi HS laøm
sao
-1
2
=
3
-6
?
(-9).(-6) = 2.3 (=6)
Ta coù nhaän xeùt:
1
2
=
2
4
;
-4
8
=
1
-2
Töø nhaän xeùt treân laøm
-1
2
=
3
-6
;
5
-10
=
-1
2
- HS töï phaùt bieåu tính chaát baûn cuûa phaân
soá
I- Nhaän xeùt
II- Tính chaát baûn cuûa phaân s
Neáu ta nhaân caû töû vaø maãu cuûa moät phaân soá
vôùi cuøng moät soá nguyeân khaùc 0 thì ta ñöôïc
phaân soá baèng phaân soá ñaõ cho

Giáo án Số học lớp 6

Giáo án Số học lớp 6 - Học kì 2 bao gồm toàn bộ các bài soạn trong chương trình Đại số lớp 6 học kì 2 cho các thầy cô tham khảo, chuẩn bị bài giảng trên lớp đạt kết quả cao. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 6 Giảm tải các môn

Giáo án trọn bộ các môn lớp 6

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo Giáo án môn Toán 6, giáo án môn Văn 6, Giáo án môn Sinh lớp 6,....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 741
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm