Giáo án Tin học 8: Bài tập (bài 9)

Giáo án Tin học 8

Giáo án Tin học 8: Bài tập (bài 9) có nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây sẽ là giáo án điện tử lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn giáo án Tin học lớp 8.

Tuần 31

Tiết: 61

BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Luyện tập các bài tập về biến mảng trong Pascal.

2. Kĩ năng:

  • Làm các bài tập về sử dụng biến mảng trong Pascal.
  • Viết chương trình sử dụng biến mảng trong Pascal.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1:……………………………………………………………………………

8A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu 1: Em hãy khai báo biến mảng diemtin gồm 32 phần tử có kiểu dữ liệu là số thực?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (15’) Bài tập 1.

+ GV: Cho HS thực hiện nội dung các bài tập 1 như sau.

* Có các khai báo biến mảng sau đây, hãy điền số lỗi sai của mỗi khai báo và sửa lại cho đúng:

a. Var x: array[0…10] of real;

b. Var x = array[0..5] of string;

c. Var x: array[3..10.5 of real;

d. n:=5; Var x: array[20..n] of real;

a) ….. b) ….. c) ….. d) …..

+ GV: Cho các em lần lượt trả lời từng ý nhỏ.

+ GV: Quan sát các câu trả lời của HS hướng dẫn các em thực hiện.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát nhận xét bổ xung cho bạn.

+ GV: Nhận xét hướng dẫn các em thực hiện.

+ HS: Chú ý thực hiện các bài tập theo yêu cầu của GV.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV tìm các lỗi sai trong các khai báo và sửa lại.

a. Var x: array[0..10] of real;

b. Var x: array[0..5] of integer;

c. Var x: array[3..10] of real;

d. n:=5; Var x: array[0..n] of real;

a) 1 lỗi; b) 2 lỗi; c) 2 lỗi; d) 2 lỗi.

+ HS: 4 HS nhận xét lỗi, 4 HS thực hiện sửa lỗi trên bảng.

+ HS: Chú ý lắng nghe và hiểu cách thực hiện nội dung bài.

+ HS: Các em khác quan sát bạn thực hiện nhận xét bổ xung.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe hiểu bài.

1. Bài tập 1.

a. Var x: array[0..10] of real;

b. Var x: array[0..5] of integer;

c. Var x: array[3..10] of real;

d. n:=5; Var x: array[0..n] of real;

a) 1 lỗi; b) 2 lỗi; c) 2 lỗi; d) 2 lỗi.

Hoạt động 2: (23’) Bài tập 2.

+ GV: Yêu cầu HS dựa vào chương trình mô tả bằng lời thực hiện viết các câu lệnh Pascal tương ứng:

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện cách làm bài cho HS nắm bắt và thực hiện.

Ý nghĩa của các câu lệnh trong chương trình như sau:

- Khai báo thư viện.

- Khai báo mảng A có 100 phần tử kiểu số thực.

- Khai báo biến n, i có kiểu nguyên.

- Bắt đầu.

- Xóa màn hình.

- Thông báo ‘Nhap so phan tu trong mang ’ và đợi nhập từ bàn phím.

- Thông báo ‘Nhap cac phan tu cho mang ’

- Lặp từ 1 tới n lệnh ‘Nhap so thu i’ và nhập số từ bàn phím.

- Thông báo ‘Cac so chan co trong mang la ’

- Lệnh lặp duyệt các phần tử đến n trong mảng để kiểm tra số nào chia hết cho hai thì in ra.

- Xem kết quả.

- Kết thúc.

+ GV: Yêu cầu các em thực hiện theo nhóm thảo luận và trình bày kết quả trên giấy.

+ GV: Quan sát quá trình thực hiện của các nhóm.

+ GV: Cho các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm.

+ GV: Cho các nhóm khác nhận xét kết quả lẫn nhau.

+ GV: Trình bày đáp án và hướng dẫn nhận xét kết quả của các nhóm.

+ GV: Chỉnh sửa hoàn thiện các bài tập của các nhóm.

+ GV: Cho HS thực hiện theo cá nhân nhập chương trình trên và Pascal và chạy chương trình kiểm tra kết quả.

+ GV: Quan sát quá trình thực hiện của HS, chỉnh sửa các thao tác còn sai sót của HS.

+ HS: Dựa vào chương trình mô tả bằng lời HS thực hiện viết lệnh Pascal tương ứng.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe để hiểu cách thức làm bài.

+ HS: Thực hiện viết chương trình như sau:

Uses Crt;

Var A: array[1..10] of Real;

n, i: integer;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘Nhap so phan tu trong mang’); Readln(n);

Writeln(‘Nhap cac phan tu cho mang: ’);

For i:= 1 to n do

Begin

Write(‘Nhap so thu ’,i:4,’ ’); readln(A[i]);

End;

Write(‘Cac so chan trong mang’);

For i:= 1 to n do

If A[i] mod 2=0 then write(A[i]);

Readln;

End.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV thảo luận theo nhóm trình bày kết quả.

+ HS: Thực hiện thảo luận dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Lần lượt các nhóm thực hiện trình bày.

+ HS: Các nhóm nhận xét kết quả của nhóm bạn.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, hiểu nội dung bài học.

+ HS: Hoàn thiện nội dung bài tập của mình.

+ HS: Thực hiện nhập nội chương trình vào Pascal và chạy chương trình kiểm tra kết quả.

+ HS: Chú ý sửa chữa các thao tác sai thường gặp.

2. Bài tập 2.

4. Củng cố

  • Củng cố trong nội dung bài học.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại nội dung bài tập, xem trước nội dung bài thực hành.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.........................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 408
Sắp xếp theo

Giáo án tin học 8

Xem thêm