Kế hoạch giảng dạy Địa lý 9 năm học 2020 - 2021

Kế hoạch giảng dạy lớp 9 môn Địa

Kế hoạch giảng dạy Địa lý 9 năm học 2020 - 2021. Kế hoạch giảng dạy cả năm dựa vào kế hoạch này các thầy cô giáo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Sau đây là tài liệu mà VnDoc sưu tầm và chia sẻ, mời quý thầy cô tải về tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

I. Điều chỉnh nội dung dạy học (Rà soát, đối chiếu nội dung các bài học trong sách giáo khoa với các chủ đề tương ứng trong chương trình môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành để tinh giản những nội dung dạy học vượt quá yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình; bổ sung, cập nhật những thông tin mới thay cho những thông tin đã cũ, lạc hậu)

STT

Mục

Tinh giản

Bổ sung, cập nhật

Ghi chú

Nội dung

Lý do

Nội dung

Lý do

1

Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Dạy trong 1 tiết

Nội dung ngắn

2

Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Dạy trong 1 tiết

Nội dung ngắn

3

Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

Cả bài

Thời gian tìm hiểu trong 1 tiết không đủ.

II. Thiết kế bài học theo chủ đề (Dựa trên các chủ đề trong chương trình môn học, tích hợp các bài học có liên quan sau khi tinh giản để thiết kế bài học theo chủ đề với các hoạt động học cơ bản: mở đầu (xác định vấn đề), hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng).

STT

Mục

Tích hợp, sắp xếp lại theo bài học

Ghi chú

Nội dung

Lý do

1

Nông nghiệp

- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

- Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Cùng mạch nội dung kiến thức

2 tiết

2

Công nghiệp

- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

- Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Cùng mạch nội dung kiến thức

3 tiết

3

Dịch vụ

-Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

- Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

-Thương mại và du lịch

Cùng mạch nội dung kiến thức

3 tiết

III. Xây dựng khung kế hoạch giáo dục môn học (theo từng khối lớp, được trình bày thành bảng các bài học đã được xây dựng sau khi tinh giản nội dung và sắp xếp theo thời gian thực hiện. Mỗi bài học nêu rõ tên bài và mạch nội dung kiến thức; yêu cầu cần đạt (theo chương trình môn học); thời lượng dạy học; hình thức tổ chức dạy học phù hợp với từng nội dung).

STT

Tên bài học

Mạch nội dung kiến thức

Yêu cầu cần đạt

Thời lượng

Hình thức tổ chức dạy học

Ghi chú

HỌC KỲ I

Học kỳ I: 18 tuần x 2tiết/tuần = 36 tiết

ĐỊA LÝ VIỆT NAM (TIẾP THEO)

ĐỊA LÝ DÂN CƯ

1

Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

2

Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

3

Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

4

Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

5

Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

ĐỊA LÝ KINH TẾ

6

Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

Mục 1: Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới cho HS đọc thêm

7

Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

8

Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

9

Bài 9: Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp, thuỷ sản

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

2 tiết

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập thay đổi câu hỏi thành vẽ biểu đồ hình cột

10

Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm.

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

11

Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

2 tiết

12

Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

Mục II: Các ngành công nghiệp trọng điểm; phần 3: Một số ngành công nghiệp nặng khác không dạy cho HS đọc thêm. Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS trả lời.

13

Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

14

Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

15

Bài 15: Thương mại và du lịch

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

16

Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

17

Ôn tập

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

18

Kiểm tra 1 tiết

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ

19

Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

20

Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

21

Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

22

Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

23

Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

24

Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biều đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

25

Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

26

Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

27

Bài 25: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

28

Bài 26: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

29

Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung bộ

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

30

Bài 28: Vùng Tây Nguyên

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

31

Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

32

Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

33

Ôn tập

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

34

Kiểm tra học kỳ I

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

HỌC KỲ II

Học kỳ II: 17 tuần x 1tiết/tuần = 17 tiết

35

Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

36

Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo)

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

37

Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo)

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

38

Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

39

Bài 35: Vùng Đồng Bằng sông Cửu Long

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

40

Bài 36: Vùng Đồng Bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

41

Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành Thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

42

Ôn tập

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

43

Kiểm tra viết 1 tiết

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

44

Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

45

Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo (tiếp theo)

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

46

Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

47

Bài 41: Địa lý tỉnh (thành phố)

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

48

Bài 42: Địa lý tỉnh (thành phố) (tiếp theo)

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

49

Bài 43: Địa lý tỉnh, (thành phố) (tiếp theo)

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương (GV cho HS tự nghiên cứu)

50

Ôn tập

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

51

Kiểm tra học kỳ II

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

Trên đây VnDoc đã chia sẻ Kế hoạch giảng dạy Địa lý 9 năm học 2020 - 2021. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài giảng sắp tới tốt hơn

.........................................

Ngoài Kế hoạch giảng dạy Địa lý 9 năm học 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Giải bài tập Địa lí 9, Giải Vở BT Địa Lí 9, Giải tập bản đồ Địa lí 9 hoặc Học kì 1 lớp 9, Học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với Tài liệu học tập lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
1 1.228
Sắp xếp theo

    Địa lý lớp 9

    Xem thêm