Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp Module 5

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp học tập Mô đun 5

Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp Module 5 là mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp giáo viên đại trà Mô đun 5, được lập ra để giúp đỡ đồng nghiệp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chi tiết mẫu kế hoạch mời thầy cô cùng tham khảo bài viết dưới đây:

PHỤ LỤC 1

MẪU KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP

LÀ GIÁO VIÊN/ CÁN BỘ QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐẠI TRÀ HỌC TẬP MÔ ĐUN 5

Họ và tên GV/CBQL cốt cán: …………….

Chức vụ/ môn học phụ trách: …………….

Cơ sở giáo dục đang công tác Trường …………

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp học tập Mô đun 5

TT

Hoạt động

Kết quả cần đạt

Thời gian thực hiện (Từ

…/…/2021 đến

…/ …/2021)

Người phối hợp

(GV sư phạm, Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn)

1

Chuẩn bị học tập

- Lập danh sách giáo viên phổ thông đại trà được phân công phụ trách

- Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học trên hệ thống CNTT.

- Danh sách GVPT đại trà được phân công phụ trách;

- Đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống CNTT, truy cập học liệu Mô đun 5 trên Hệ thống CNTT thành công.

Từ …/…/ 2021 đến

…/…/2021

Hiệu trưởng,

Tổ trưởng chuyên môn

2.

Triển khai học tập

Hỗ trợ đồng nghiệp tự học Mô đun 5

TT

Hoạt động

Kết quả cần đạt

Thời gian thực hiện (Từ

…/…/2021 đến

…/ …/2021)

Người phối hợp

(GV sư phạm, Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn)

2.1.

Hỗ trợ trên hệ thống học tập:

Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành BT quá trình, cuối khóa, khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm,

+ Hướng dẫn giáo viên đại trà chương trình tập huấn online, cách khai thác tài nguyên trên mạng.

+ Giáo viên tự học online: xem video, trả lời câu hỏi; làm các bài tập.

+ Giáo viên cốt cán theo dõi hoạt động học tập online, hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết.

GVPT đại trà được phân công phụ trách tham gia các hoạt động thảo luận, trao đổi, làm các bài tập liên quan đến nội dung bồi dưỡng.

Từ ngày

…/…/2021 đến ngày

…/…/2021

Hiệu trưởng,

Tổ trưởng chuyên môn

2.2.

Hỗ trợ trực tiếp

Sinh hoạt chuyên môn/cụm trường, nhằm trao đổi, thảo luận, hướng dẫn GV đại trà nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt những nội dung của mô đun 5 sau khi học online:

- Nội dung 1: Đặc điểm tâm lí của học sinh.

GVPT đại trà được phân công phụ trách tham gia các hoạt động thảo luận, trao đổi và có biên bản, báo cáo kết quả với từng nội dung cụ thể.

Từ ngày

…/…/2021 đến ngày

…/…/2021

Tổ trưởng chuyên môn

TT

Hoạt động

Kết quả cần đạt

Thời gian thực hiện (Từ

…/…/2021 đến

…/ …/2021)

Người phối hợp

(GV sư phạm, Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn)

- Nội dung 2: Lựa chọn, xây dựng, thực hiện các chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh.

- Nội dung 3: Nghiên cứu các trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh.

- Nội dung 4: Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong hỗ trợ học sinh.

- Nội dung 5: Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh.

3

Đánh giá kết quả học tập

Chấm bài tập cuối khóa.

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành Mô đun 5 trên hệ thống LMS.

GV tiểu học đại trà được phân công phụ trách hoàn thành Mô đun 5 (Đạt).

Từ

…./…./2021 đến

…./…./2021

….., ngày ….. tháng….. năm 2021

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

(Kí tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

(Kí tên, đóng dấu)

Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là mẫu dành cho giáo viên cốt cán lập ra để giúp đỡ đồng nghiệp là các giáo viên đại trà tập huấn, bồi dưỡng, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trên đây là Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp mô đun 5: Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học mới nhất.

Tham khảo: 

Trên đây là nội dung chi tiết của Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp học tập Mô đun 5. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
2 1.172
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm