Hệ thống bảng âm vần và bảng Toán lớp 1

BAÛNG COÄNG
NGÖÔÏC LAÏI NGÖÔÏC LAÏI NGÖÔÏC LAÏI NGÖÔÏC LAÏI
2 + 1 = 3
2 + 2 = 4
2 + 3 = 5
2 + 4 = 6
2 + 5 = 7
2 + 6 = 8
2 + 7 = 9
2 + 8 = 10
1 + 2 = 3
2 + 2 = 4
3 + 2 = 5
4 + 2 = 6
5 + 2 = 7
6 + 2 = 8
7 + 2 = 9
8
+ 2 = 10
3 + 1 = 4
3 + 2 = 5
3 + 3 = 6
3 + 4 = 7
3 + 5 = 8
3 + 6 = 9
3 + 7 = 10
1 + 3 = 4
2 + 3 = 5
3 + 3 = 6
4 + 3 = 7
5 + 3 = 8
6 + 3 = 9
7 + 3 = 10
4 + 1 = 5
4 + 2 = 6
4 + 3 = 7
4 + 4 = 8
4 + 5 = 9
4 + 6 = 10
1 + 4 = 5
2 + 4 = 6
3 + 4 = 7
4 + 4 = 8
5 + 4 = 9
6 + 4 = 10
5 + 1 = 6
5 + 2 = 7
5 + 3 = 8
5 + 4 = 9
5 + 5 = 10
1 + 5 = 6
2 + 5 = 7
3 + 5 = 8
4 + 5 = 9
5 + 5 = 10
NGÖÔÏC LAÏI NGÖÔÏC LAÏI NGÖÔÏC LAÏI NGÖÔÏC LAÏI
6 + 1 = 7
6 + 2 = 8
6 + 3 = 9
6 + 4 = 10
1 + 6 = 7
2 + 6 = 8
3 + 6 = 9
4 + 6 = 10
7 + 1 = 8
7 + 2 = 9
7 + 3 = 10
1 + 7 = 8
2 + 7 = 9
3 + 7 = 10
8 + 1 = 9
8 + 2 = 10
1 + 8 = 9
2 + 8 = 10
9 + 1 = 10 1 + 9 = 10
NGÖÔÏC LAÏI NGÖÔÏC LAÏI
1 + 0 = 1
2 + 0 = 2
3 + 0 = 3
4 + 0 = 4
5 + 0 = 5
6 + 0 = 6
7 + 0 = 7
8 + 0 = 8
9 + 0 = 9
10 + 0 = 10
0 + 1 = 1
0 + 2 = 2
0 + 3 = 3
0 + 4 = 4
0 + 5 = 5
0 + 6 = 6
0 + 7 = 7
0 + 8 = 8
0 + 9 = 9
0 + 10 = 10
10 + 1 = 11
10 + 2 = 12
10 + 3 = 13
10 + 4 = 14
10 + 5 = 15
10 + 6 = 16
10 + 7 = 17
10 + 8 = 18
10 + 9 = 19
10 + 10 = 20
1 + 10 = 11
2 + 10 = 12
3 + 10 = 13
4 + 10 = 14
5 + 10 = 15
6 + 10 = 16
7 + 10 = 17
8 + 10 = 18
9 + 10 = 19
10 + 10 = 20
10 + 20 = 30
10 + 30 = 40
10 + 40 = 50
10 + 50 = 60
10 + 60 = 70
10 + 70 = 80
10 + 80 = 90
20 + 10 = 30
20 + 20 = 40
20 + 30 = 50
20 + 40 = 60
20 + 50 = 70
20 + 60 = 80
20 + 70 = 90
30 + 10 = 40
30 + 20 = 50
30 + 30 = 60
30 + 40 = 70
30 + 50 = 80
30 + 60 = 90
50 + 10 = 60
50 + 20 = 70
50 + 30 = 80
50 + 40 = 90
40 + 10 = 50
40 + 20 = 60
40 + 30 = 70
40 + 40 = 80
40 + 50 = 90
60 + 10 = 70
60 + 20 = 80
60 + 30 = 90
70 + 10 = 80
70 + 20 = 90
80 + 10 = 90
BAÛNG TRÖØ
1 – 0 = 1 2 – 0 = 2 3 – 0 = 3 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 6 – 0 = 6 7 – 0 = 7 8 – 0 = 8 9 – 0 = 9 10 – 0 = 10
1 – 1 = 0 2 – 1 = 1
2 – 2 = 0
3 – 1 = 2
3 – 2 = 1
3 – 3 = 0
4 – 1 = 3
4 – 2 = 2
4 – 3 = 1
4 – 4 = 0
5 – 1 = 4
5 – 2 = 3
5 – 3 = 2
5 – 4 = 1
5 – 5 = 0
6 – 1 = 5
6 – 2 = 4
6 – 3 = 3
6 – 4 = 2
6 – 5 = 1
6 – 6 = 0
7 – 1 = 6
7 – 2 = 5
7 – 3 = 4
7 – 4 = 3
7 – 5 = 2
7 – 6 = 1
7 – 7 = 0
8 – 1 = 7
8 – 2 = 6
8 – 3 = 5
8 – 4 = 4
8 – 5 = 3
8 – 6 = 2
8 – 7 = 1
8 – 8 = 0
9 – 1 = 8
9 – 2 = 7
9 – 3 = 6
9 – 4 = 5
9 – 5 = 4
9 – 6 = 3
9 – 7 = 2
9 – 8 = 1
9 – 9 = 0
10 – 1 = 9
10 – 2 = 8
10 – 3 = 7
10 – 4 = 6
10 – 5 = 5
10 – 6 = 4
10 – 7 = 3
10 – 8 = 2
10 – 9 = 1
10 – 10 = 0
BAÛNG CAÙC SOÁ TÖØ 0 ÑEÁN 100
0
1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23 24 25 26 27 28 29
30
31 32
33
34 35 36 37 38 39
40
41 42 43
44
45 46 47 48 49
50
51 52 53 54
55
56 57 58 59
60
61 62 63 64 65
66
67 68 69
70
71 72 73 74 75 76
77
78 79
80
81 82 83 84 85 86 87
88
89
90
91 92 93 94 95 96 97 98
99
100
- Caùc soá coù
1 chöõ so
á laø soá
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
.
- Soá beù nhaát coù 1 chöõ soá laø soá 0.
- Soá lôùn nhaát coù 1 chöõ soá laø s9.
- Soá beù nhaát coù 2 chöõ soá laø soá 10.
- Soá lôùn nhaát coù 2 chöõ soá laø s99.
- Caùc soá troøn chuïc laø soá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
- Ñeå tìm soá lieàn tröôùc cuûa moät soá, ta ñeám luøi laïi moät con soá
hay laáy soá ñoù tröø ñi 1.
- Ñeå tìm soá lieàn sau cuûa moät s, ta ñeám tôùi moät con s hay
laáy soá ñoù coäng theâm 1.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
BAÛNG AÂM
e
b
v
l
h
o
c
ô
e b ê v l h o c ô ơ
i
a
n
m
d
ñ
t
th
u
ö
Ł a w j d đ LJ LJh Ď Ŕ
x ch s r k kh p-ph
nh g gh
x ch s ǟ k kh -↨h
wh
g gh
q
-
qu
gi
ng
ngh
y
tr
q-
gi wg wgh
LJr â ă
QUY TAÉC CHÍNH TAÛ
Ł
Ł
Ł
gh
e wgh
e k e
ê
ê
ê

Hệ thống toàn bộ bảng âm vần và bảng Toán lớp 1

Hệ thống bảng âm vần và bảng Toán lớp 1 là tài liệu cực kỳ hữu ích cho các bậc phụ huynh dạy trẻ đánh vần tiếng Việt tại nhà, dành cho các bậc phụ huynh hướng dẫn các em làm quen với những chữ cái tiếng Việt và số cơ bản của lớp 1.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết và dùng máy tính để tải về.

Bảng âm vần là tài liệu cực kỳ hữu ích cho các bậc phụ huynh dạy trẻ đánh vần tiếng Việt tại nhà, phù hợp cho cả các bé chuẩn bị vào lớp 1 và học sinh lớp 1. Đây chính là nền tảng, bước khởi đầu khá quan trọng để các bé làm quen với Tiếng Việt.

Bảng cộng, trừ, sẽ giúp các em luyện tập việc tính nhẩm, tính nhanh bảng cộng trừ, giúp con sử dụng những đồ vật quen thuộc làm công cụ hỗ trợ để giúp bản thân mình dễ hiểu hơn về khái niệm cộng, trừ nhé!

Tài liệu học vần, tập đọc cho bé chuẩn bị vào lớp 1

Tài liệu tập viết cho bé chuẩn bị vào lớp 1

Tài liệu Toán dành cho các bé chuẩn bị vào lớp 1

Bộ tranh tô màu cho bé

Tài liệu kiến thức và đồ dùng cần chuẩn bị cho bé vào lớp 1

Ngoài Hệ thống bảng âm vần và bảng Toán lớp 1 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
3 8.648
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 1 Xem thêm