Once there were lots of pandas in the mountains of Western China Đáp án

Nằm trong bộ đề luyện đọc Tiếng Anh cơ bản, bộ 4 bài tập Tiếng Anh về chủ đề "Once there were lots of pandas in the mountains of Western China" có đáp án kèm hướng dẫn dịch dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập kỹ năng đọc - hiểu gồm nhiều dạng câu hỏi thường gặp trong bài Đọc hiểu Tiếng Anh giúp các em học sinh THPT ôn luyện hiệu quả.

Luyện đọc Tiếng Anh

Exercise 1: Read the passage and choose the correct answer for each following question.

Once there were lots of pandas in the mountains of Western China. Today they are becoming extinct. The reason is they cannot find enough food. Pandas eat bamboo leaves. They do not like another food. The bamboo grows very slowly. It can take ten years for a bamboo to grow from a seed to a big plant. Some types of bamboo have seeds only once every 60 years. Pandas must wait many years for their food to grow. While the bamboo is growing, pandas do not have enough leaves to eat. Farmers are using more and more of the land on the mountain side to grow food for man. The farmers cut down the bamboo. Bamboo leaves become less plentiful. Pandas cannot find enough food to eat. They starve and die. China and World Wildlife Fund (WWF) are trying to save the pandas. In 1979 they began to set up special parks where pandas can live. One such park is the Wolong Reserve in Sichuan. The Wolong Reserve has the highest number of pandas in the world. Scientists come here to study the pandas’ eating and mating habits. By learning more about the pandas’ habits, scientists can save them from extinction.

Câu 1: What is the main food of pandas?

A. Young bamboo trees

B. Bamboo roots

C. Bamboo trees

D. Bamboo leaves

Câu 2: How long does it take a bamboo to grow into a big plant?

A. 60 years

B. a century

C. a decade

D. 10 months

Câu 3: Why do farmers cut bamboo trees?

A. To get farmland

B. To make pandas starve and die

C. To get food for pandas

D. To drive pandas away

Câu 4: What do scientists do to save pandas from extinction?

A. They study about pandas’ habits.

B. They only set up parks for them.

C. They plant bamboo trees and set up parks for them.

D. They put them in bamboo forest.

Câu 5: What does the word “They” refer to?

A. Special parks B. Pandas C. Farmers D. Bamboo trees

Đáp án: 1. D 2. C 3. A 4. A 5. B

Exercise 2: Read this passage and choose the best given answer A, B, C or D for each question.

Once there were lots of pandas in the mountains of Western China. Today they are becoming extinct. The reason is they cannot find enough food. Pandas eat bamboo leaves. They do not like another food. The bamboo grows very slowly. It can take ten years for a bamboo to grow from a seed to a big plant. Some types of bamboo have seeds only once every 60 years. Pandas must wait many years for their food to grow. While the bamboo is growing, pandas do not have enough leaves to eat. Farmers are using more and more of the land on the mountain side to grow food for man. The farmers cut down the bamboo. Bamboo leaves become less plentiful. Pandas cannot find enough food to eat. They starve and die. China and World Wildlife Fund (WWF) are trying to save the pandas. In 1979 they began to set up special parks where pandas can live. One such park is the Wolong Reserve in Sichuan. The Wolong Reserve has the highest number of pandas in the world. Scientists come here to study the pandas’ eating and mating habits. By learning more about the pandas’ habits, scientists can save them from extinction.

1. We could find a lot of pandas ____________

A. in the mountains of Western China

B. in the national parks of the world

C. on bamboo trees

D. on the coast of Western China

2. It takes a bamboo ____________to grow into a big plant.

A. ten months

B. a decade

C. a century

D. sixty years

3. Farmers cut down bamboo trees because they want to ______________

A. get food for pandas

B. drive pandas away

C. make pandas starve and die

D. get farmland

4. What do the scientists do to save pandas from extinction?

A. They stop farmers from cutting down the bamboo trees

B. They set up parks for them

C. They enact laws to ban hunting

D. They plant bamboo trees

5. Pandas are in danger of extinction because of______________

A. hunters kill them for commercial purpose

B. farmers cut down trees for fuel and housing

C. there is not enough food for them

D. They suffer from diseases.

Đáp án: 1. A 2. B 3. D 4. B 5. C

Exercise 3: Read the following passage and and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to to indicate the correct answer to each of the question

Once there were lots of pandas in the mountains of Western China. Today they are becoming extinct. The reason is that they can’t find enough food. Pandas eat bamboo leaves. They do not like another food. The bamboo grows very slowly. It can take ten years for a bamboo to grow from a seed to a big plant. Some types of bamboo have seeds only once every sixty years. Pandas must wait many years for their food to grow. While bamboo is growing, pandas do not have enough leaves to eat. Farmers are using more and more of the land on the mountain side to grow food for man. The farmers cut down the bamboo. Bamboo leaves become less plentiful. Pandas cannot find enough food to eat. They starve and die. China and World Wild Fund are trying to save the pandas. In 1979 they began to set up special parks where pandas live. One such park is the Wolong Reserve in Sichuan. The Wolong Reserve has highest number of pandas in the world. Scientists come here to study the panda’s eating and mating habits. By learning more about the pandas habits, scientists can save it from extinction.

Question 1. We could find a lot of pandas ____________

A. in the mountains of Western China

B. in the national parks of the world

C. on bamboo trees

D. on the coast of Western China

Question 2. It takes a bamboo ____________to grow into a big plant.

A. ten months

B. a decade

C. a century

D. sixty years

Question 3. Farmers cut down bamboo trees because they want to ______________

A. get food for pandas

B. drive pandas away

C. make pandas starve and die

D. get farmland

Question 4. What do the scientists do to save pandas from extinction?

A. They stop farmers from cutting down the bamboo trees

B. They set up parks for them

C. They enact laws to ban hunting

D. They plant bamboo trees

Question 5. Pandas are in danger of extinction because of______________

A. hunters kill them for commercial purpose

B. farmers cut down trees for fuel and housing

C. there is not enough food for them

D. They suffer from diseases.

Đáp án: 1. A 2. B 3. D 4. B 5. C

Exercise 4: Read the following passage and and answer the following questions

Once there were lots of pandas in the mountains of Western China. Today they are becoming extinct. The reason is they cannot find enough food. Pandas eat bamboo leaves. They do not like another food. The bamboo grows very slowly. It can take ten years for a bamboo to grow from a seed to a big plant. Some types of bamboo have seeds only once every 60 years. Pandas must wait many years for their food to grow. While the bamboo is growing, pandas do not have enough leaves to eat. Farmers are using more and more of the land on the mountain side to grow food for man. The farmers cut down the bamboo. Bamboo leaves become less plentiful. Pandas cannot find enough food to eat. They starve and die. China and World Wildlife Fund (WWF) are trying to save the pandas. In 1979 they began to set up special parks where pandas can live. One such park is the Wolong Reserve in Sichuan. The Wolong Reserve has the highest number of pandas in the world. Scientists come here to study the pandas’ eating and mating habits. By learning more about the pandas’ habits, scientists can save them from extinction.

1. Why are pandas becoming extinct?

______________________________________________

2. What is pandas' favorite food?

______________________________________________

3. When was special parks for pandas set up?

______________________________________________

4. Does Wolong Reserve have the highest number of pandas in the world?

______________________________________________

5. What do scientists study in Wolong Reserve?

______________________________________________

Đáp án

1. Because they cannot find enough food

2. Pandas eat bamboo leaves.

3. They was set up in 1979.

4. Yes, it does.

5. Scientists come here to study the pandas’ eating and mating habits.

Hướng dẫn dịch bài đọc

Trước đây đã có rất nhiều gấu trúc ở vùng núi Tây Trung Quốc. Hiện nay chúng đang dần trở nên tuyệt chủng. Lý do là chúng không thể tìm đủ thức ăn. Gấu trúc ăn lá tre, chúng không thích thức ăn khác. Cây tre mọc rất chậm. Nó có thể mất mười năm để một cây tre mọc ra từ một hạt giống cho một cây lớn. Một số loại tre chỉ ra hạt sau sáu mươi năm. Gấu trúc phải đợi nhiều năm cho nguồn thức ăn của chúng phát triển. Trong khi tre đang mọc, gấu trúc không có đủ lá tre để ăn. Nông dân được sử dụng nhiều đất trên sườn núi để trồng cây lương thực. Các nông dân cắt giảm trồng tre. Lá tre dần trở nên kém phong phú. Gấu trúc không thể tìm đủ thức ăn để ăn. Chúng dần đói và chết. Trung Quốc và Tổ chức bảo tồn thế giới đang cố gắng để bảo tồn số lượng gấu trúc. Năm 1979 họ bắt đầu thành lập các khu bảo tồn đặc biệt dành cho gấu trúc. Một trong những công viên là Khu bảo tồn Nhọa Long ở Tứ Xuyên. Khu bảo tồn Nhọa Long có số lượng gấu trúc lớn nhất trên thế giới. Các nhà khoa học đến đây để nghiên cứu về thói quen ăn uống và giao phối thói quen của gấu trúc. Bằng cách tìm hiểu thêm về những thói quen gấu trúc, các nhà khoa học có thể bảo vệ loài gấu trúc khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Once there were lots of pandas in the mountains of Western China Đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện kỹ năng khác như: luyện viết Tiếng Anh, luyện nghe Tiếng Anh, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 14.781
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm