Phân phối chương trình Sinh học 7 năm 2020 - 2021

VnDoc giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Phân phối chương trình Sinh học 7 năm 2020 - 2021. Đây là khung chương trình đã được cắt giảm, mời thầy cô tham khảo để có kế hoạch soạn bài và lên giáo án phù hợp với nội dung giảng dạy mới.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 tại đây: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

MÔN SINH HỌC

Lớp 7

TT

(1)

Chương

(2)

Bài

(3)

Nội dung điều chỉnh

(4)

Hướng dẫn thực hiện

(5)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Chương 1. Ngành Động vật nguyên sinh

Bài 4. Trùng roi

Mục I.1. Cấu tạo và di chuyển

Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng

khung ở cuối bài.

Mục 4. Tính hướng sáng

Không dạy

Mục Câu hỏi: Câu 3

Không thực hiện

 

2

Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày

Mục II.1. Cấu tạo và di chuyển

Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục II.2. Lệnh ▼ trang 22

Không thực hiện

Mục Câu hỏi: Câu 3 trang 22

3

Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Mục I. Lệnh ▼ trang 23

Không thực hiện

Mục II.2. Lệnh ▼ trang 24

 

4

Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

Nội dung về Trùng lỗ trang 27

Không dạy

Bài 3, Bài 4, Bài 5, Bài 6 và Bài

7

Cả 5 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 5 tiết.

 

5

 

Chương 2. Ngành Ruột khoang

Bài 8. Thủy tức

Mục II. Bảng trang 30

Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục II. Lệnh ▼ trang 30

Không thực hiện

6

Bài 9. Đa dạng của ngành

Ruột khoang

Mục I. Lệnh ▼ trang 33

Không thực hiện

Mục III. Lệnh ▼ trang 35

 

TT

(1)

Chương

(2)

Bài

(3)

Nội dung điều chỉnh

(4)

Hướng dẫn thực hiện

(5)

 

7

 

Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột

khoang

Mục I. Bảng trang 37

Không thực hiện nội dung ở các số thứ tự 4, 5 và 6.

Bài 8, Bài 9 và Bài 10

Cả 3 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 3 tiết.

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 3. Các ngành Giun

Bài 11. Sán lá gan

Mục III.1. Lệnh ▼ trang 41- 42

Không thực hiện

 

9

Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

Mục II. Đặc điểm chung

Không dạy

Bài 11 và Bài 12

Cả 2 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 2 tiết.

10

Bài 13. Giun đũa

Mục III. Lệnh ▼ trang 48

Không thực hiện

 

11

Bài 14. Một số giun tròn khác

và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

Mục II. Đặc điểm chung

Không dạy

Bài 13 và Bài 14

Cả 2 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 2 tiết.

12

Bài 15. Giun đất

Mục III. Cấu tạo trong

Không dạy

13

Bài 16. Thực hành mổ và quan sát giun đất

Mục III.2. Cấu tạo trong

Không thực hiện

 

14

Bài 17. Một số Giun đốt khác

và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Mục II. Đặc điểm chung

Không dạy

Bài 15, Bài 16 và Bài 17

Cả 3 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 3 tiết.

15

 

 

Ngành Thân mềm

Bài 18. Trai sông

Mục II. Di chuyển

Không dạy

Mục III. Lệnh ▼ trang 64

Không thực hiện

16

Bài 20. Thực hành quan sát một số thân mềm

Mục III.3. Cấu tạo trong

Không thực hiện

17

Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

Mục I. Lệnh ▼ trang 71-72

Không thực hiện

 

TT

(1)

Chương

(2)

Bài

(3)

Nội dung điều chỉnh

(4)

Hướng dẫn thực hiện

(5)

 

 

Bài 18, Bài 19, Bài 20 và Bài

21

Cả 4 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 4 tiết.

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành Chân khớp

Bài 22. Tôm sông

Mục I.2. Các phần phụ tôm và chức năng

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mục I.3. Di chuyển

 

19

Bài 23. Thực hành: Mổ và

quan sát tôm sông

Cả bài

Không thực hiện

Bài 22 và Bài 24

Cả 2 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 2 tiết.

20

Bài 25. Nhện và sự đa dạng

của lớp hình nhện

Mục I.1. Bảng 1.

Không thực hiện

21

Bài 26. Châu chấu

Mục II. Cấu tạo trong

Không dạy

22

Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Mục II.1. Đặc điểm chung

Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

 

23

Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

Mục III.1. Về giác quan

Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu

Mục III.2. Về thần kinh

Bài 26, Bài 27 và Bài 28

Cả 3 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 3 tiết.

24

Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của chân khớp

Mục I. Đặc điểm chung

Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

25

Bài 30. Ôn tập phần I. Động

vật không xương sống

Mục II. Sự thích nghi của động vật

không xương sống

Khuyến khích học sinh tự đọc

26

 

 

Chương 6. Ngành Động vật có xương sống

Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

27

Bài 34. Đa dạng và đặc điểm

chung của các lớp Cá

Mục II. Đặc điểm chung của Cá

Không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo

trong.

Bài 31, Bài 32 và Bài 34

Cả 3 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 3 tiết.

 

28

Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng

trên mẫu mổ

Cả bài

Không thực hiện

 

TT

(1)

Chương

(2)

Bài

(3)

Nội dung điều chỉnh

(4)

Hướng dẫn thực hiện

(5)

29

 

Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

Mục III. Đặc điểm chung của Lưỡng cư

Không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo trong.

Bài 35 và Bài 37

Cả 2 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 2 tiết.

30

Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn

Cả bài

Không dạy

 

31

Bài 40. Đa dạng và đặc điểm

chung của lớp Bò sát

Mục III. Đặc điểm chung

Không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo

trong.

Bài 38 và Bài 40

Cả 2 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 2 tiết.

 

32

Bài 42. Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu

Cả bài

Không thực hiện

33

Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu

Cả bài

Không dạy

 

34

Bài 44. Đa dạng và đặc điểm

chung của lớp Chim

Mục II. Đặc điểm chung của Chim

Không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo

trong.

Bài 41, Bài 44 và Bài 45

Cả 3 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 4 tiết.

35

Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ

Cả bài

Không dạy

36

Bài 48. Đa dạng của lớp thú. Bộ thú huyệt, bộ thú túi

Mục II. Lệnh ▼ trang 157

Không thực hiện

 

37

Bài 49. Đa dạng của lớp thú

(tiếp theo). Bộ dơi và bộ cá voi

Mục II. Lệnh ▼ trang 160-161

Không thực hiện

 

38

Bài 50. Đa dạng của lớp thú

(tiếp theo). Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Mục III. Lệnh ▼ trang 164

Không thực hiện

 

39

Bài 51. Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Mục II. Lệnh ▼ trang 168

Không thực hiện

Mục IV. Đặc điểm chung của Thú

Không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo trong.

 

TT

(1)

Chương

(2)

Bài

(3)

Nội dung điều chỉnh

(4)

Hướng dẫn thực hiện

(5)

 

 

Bài 48, Bài 49, Bài 50, Bài 51

và Bài 52

Cả 5 bài

Tích hợp thành chủ đề, dạy trong 6 tiết.

 

40

 

Chương 7. Sự tiến hóa của động vật

Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài 56. Cây phát sinh giới

động vật

Mục I. Bằng chứng về mối quan hệ

giữa các nhóm động vật

Không dạy

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Phân phối chương trình Sinh học 7 năm 2020 - 2021. Hy vọng tài liệu sẽ giúp thầy cô và các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài học trong chương trình môn Ngữ văn 7 sắp tới.

Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.544
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 7 Xem thêm