Phân phối chương trình tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Phân phối chương trình tiếng Anh 10 Global Success

Với mong muốn giúp quý thầy cô chuẩn bị tốt môn học tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức năm học 2022 - 2023, VnDoc.com xin gửi đến quý thầy cô tài liệu Khung chương trình tiếng Anh 10 Kết nối giúp quý thầy cô lên Giáo án tiếng Anh 10 hiệu quả.

Tiếng Anh 10 – Global Success được sử dụng trong dạy và học tiếng Anh ở lớp 10 với thời lượng 3 tiết/ tuần (105 tiết cho một năm học với 35 tuần). Tiếng Anh 10 – Global Success gồm 10 đơn vị bài học (Unit). Sau mỗi 2 - 3 đơn vị bài học là một bài ôn tập (Review).

Tổng số tiết trong năm học: 35 tuần x 3 tiết = 105 tiết

Số tiết thực dạy: 8 tiết/ bài x 10 bài = 80 tiết

Số tiết ôn tập: 3 tiết/ bài ôn x 4 bài = 12 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì): 8 tiết, gồm:

- Hai bài kiểm tra giữa kỳ: 2 tiết

- Hai bài kiểm tra cuối kỳ: 2 tiết

- Ôn tập và chữa bài kiểm tra học kì: 4 tiết

Dự phòng: 5 tiết

Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết.

Tuần

Tiết

Bài/ Unit

Nội dung chi tiết

Sách học sinh

Tuần 1

1

2

3

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

Getting started

Language

Reading

Trang 8 - 9

Trang 9 - 10

Trang 11 - 12

Tuần 2

4

5

6

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

Speaking

Listening

Writing

Trang 12

Trang 13

Trang 14 - 15

Tuần 3

7

8

9

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 2

Communication & Culture/ CLIL

Looking back & Project

Getting started

Trang 15 - 16

Trang 16 - 17

Trang 18 - 19

Tuần 4

10

11

12

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 2

Language

Reading

Speaking

Trang 19 - 21

Trang 21 - 22

Trang 23

Tuần 5

13

14

15

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 2

Listening

Writing

Communication & Culture/ CLIL

Trang 24

Trang 25

Trang 25 - 26

Tuần 6

16

17

18

UNIT 2

UNIT 3

UNIT 3

Looking back & Project

Getting started

Language

Trang 26 - 27

Trang 28 - 29

Trang 29 - 30

Tuần 7

19

20

21

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 3

Reading

Speaking

Listening

Trang 31 - 32

Trang 32

Trang 33

Tuần 8

22

23

24

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 3

Writing

Communication & Culture/ CLIL

Looking back & Project

Trang 33 - 34

Trang 34 – 35

Trang 36 - 37

Tuần 9

25

26

27

REVIEW 1

REVIEW 1

REVIEW 1

Language

Skills (1)

Skills (2)

Trang 38 - 39

Trang 40

Trang 40 - 41

Tuần 10

28

29

30

MID-TERM

UNIT 4

UNIT 4

Mid-term test

Getting started

Language

Trang 42 - 43

Trang 43 – 44

Tuần 11

31

32

33

UNIT 4

UNIT 4

UNIT 4

Reading

Speaking

Listening

Trang 45 - 46

Trang 46

Trang 47

Tuần 12

34

35

36

UNIT 4

UNIT 4

UNIT 4

Writing

Communication & Culture/ CLIL

Looking back & Project

Trang 48

Trang 49 - 50

Trang 50 - 51

Tuần 13

37

38

39

UNIT 5

UNIT 5

UNIT 5

Getting started

Language

Reading

Trang 52 - 53

Trang 53 - 54

Trang 55

Tuần 14

40

41

42

UNIT 5

UNIT 5

UNIT 5

Speaking

Listening

Writing

Trang 56

Trang 57

Trang 58

Tuần 15

43

44

45

UNIT 5

UNIT 5

REVIEW 2

Communication & Culture/ CLIL

Looking back & Project

Language

Trang 58 - 60

Trang 60 - 61

Trang 62 - 63

Tuần 16

46

47

48

REVIEW 2

REVIEW 2

REVISION

Skills (1)

Skills (2)

Revision for end-of term test

Trang 64

Trang 64 - 65

Tuần 17

49

50

51

END-TERM TEST

End-of-term test

Feedback and correction

Dự phòng

Tuần 18

52

53

54

UNIT 6

UNIT 6

UNIT 6

Getting started

Language

Reading

Trang 66 – 67

Trang 67 – 68

Trang 69 – 70

Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết.

Tuần

Tiết

Bài/ Unit

Nội dung chi tiết

Sách học sinh

Tuần 19

1

2

3

UNIT 6

UNIT 6

UNIT 6

Speaking

Listening

Writing

Trang 70 – 71

Trang 71

Trang 72

Tuần 20

4

5

6

UNIT 6

UNIT 6

UNIT 7

Communication & Culture/CLIL

Looking back & Project

Getting started

Trang 73 – 74

Trang 74 – 75

Trang 76 – 77

Tuần 21

7

8

9

UNIT 7

UNIT 7

UNIT 7

Language

Reading

Speaking

Trang 77 – 78

Trang 79 – 80

Trang 80 – 81

Tuần 22

10

11

12

UNIT 7

UNIT 7

UNIT 7

Listening

Writing

Communication & Culture/ CLIL

Trang 81 – 82

Trang 82

Trang 83 – 84

Tuần 23

13

14

15

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 8

Looking back & Project

Getting started

Language

Trang 84 – 85

Trang 86 – 87

Trang 87 – 88

Tuần 24

16

17

18

UNIT 8

UNIT 8

UNIT 8

Reading

Speaking

Listening

Trang 89 – 90

Trang 90

Trang 91

Tuần 25

19

20

21

UNIT 8

UNIT 8

UNIT 8

Writing

Communication & Culture/ CLIL

Looking back & Project

Trang 92

Trang 93

Trang 94 – 95

Tuần 26

22

23

24

REVIEW 3

REVIEW 3

REVIEW 3

Language

Skills (1)

Skills (2)

Trang 96 – 97

Trang 97 – 98

Trang 98 – 99

Tuần 27

25

26

27

MID-TERM TEST

UNIT 9

UNIT 9

Mid-term test

Getting started

Language

Trang 100 – 101

Trang 101 – 103

Tuần 28

28

29

30

UNIT 9

UNIT 9

UNIT 9

Reading

Speaking

Listening

Trang 103 – 104

Trang 104 – 105

Trang 106

Tuần 29

31

32

33

UNIT 9

UNIT 9

UNIT 9

Writing

Communication & Culture/ CLIL

Looking back & Project

Trang 106 – 107

Trang 107 – 108

Trang 108 – 109

Tuần 30

34

35

36

UNIT 10

UNIT 10

UNIT 10

Getting started

Language

Reading

Trang 110 – 111

Trang 111 – 112

Trang 113 – 114

Tuần 31

37

38

39

UNIT 10

UNIT 10

UNIT 10

Speaking

Listening

Writing

Trang 114 – 115

Trang 115

Trang 116

Tuần 32

40

41

42

UNIT 10

UNIT 10

REVIEW 4

Communication & Culture/ CLIL

Looking back & Project

Language

Trang 117 – 118

Trang 118 – 119

Trang 120 – 121

Tuần 33

43

44

45

REVIEW 4

REVIEW 4

REVISION

Skills (1)

Skills (2)

Revision for end-of term test

Trang 122 – 123

Trang 123

Tuần 34

46

47

48

END-TERM TEST

End-of-term test

Feedback and correction

Dự phòng

Tuần 35

49

50

51

Dự phòng

Dự phòng

Dự phòng

Trên đây là Nội dung chương trình học tiếng Anh lớp 10 sách Kết nối tri thức năm 2022 - 2023.

Đánh giá bài viết
1 1.012
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 10

    Xem thêm