Phân phối chương trình tiếng Anh 6 English Discovery

Khung chương trình tiếng Anh lớp 6 English Discovery năm 2021 - 2022

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 6 sách English Discovery năm 2021 - 2022 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 6 sách mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh English Discovery lớp 6 giúp quý thầy cô lên giáo án bài giảng môn tiếng Anh lớp 6 hiệu quả.

I. Thông tin chung:

Tổng số tiết trong năm học: 35 tuần x 3 tiết = 105 tiết

Số tiết thực dạy : 91 tiết

Số tiết ôn tập : 10 tiết

Kiểm tra giữa học kỳ và cuối kỳ : 04 tiết

II. Phân phối chương trình chi tiết

Tun

Tiết

Tên bài / Unit

Ni dung chi tiết

Strang

Unit 0: My world


Lesson 0.1: I’m …

p. 4-5

1

1

subject pronouns; possessive adjectives; the

alphabet; spelling

Activity: 1,6,8,9 (Activity 7 is optional.)

Lesson 0.1: I’m …

p. 4-5

1

2

to be

Activity: 2,3,4,5

Lesson 0.2: My things

p. 6

1

3

Possessions; plural nouns; demonstrative

pronouns; colours

Activity: 1,2,3,4,5,6 (Activity 7 is optional.)

Lesson 0.3: In my class

p. 7

2

4

Imperatives; classroom language; object

pronouns

Activity: 1,2,3,4,5,6

Lesson 0.4: My birthday is …

p. 8

2

5

Days of the week; months, seasons; cardinal

and ordinal numbers; dates

Activity: 1,2,3,4,5,6,7

Lesson 0.5: What’s your …?

p. 9

2

6

Telling the time; saying phone numbers; Wh-

questions

Activity: 2,3,4,5,6

Unit 1: People are

people


Lesson 1.1: Vocabulary

pp. 10-11

3

7

Nationalities, family, adjectives to describe

people

Activity: 1,2,3,5,6,7 (Activity 4 is optional.)

Lesson 1.2: Grammar

p. 12

3

8

can for ability

Activity: 1,2,3,4,5

Lesson 1.3: Reading and Vocabulary

p. 13

3

9

The different faces of Jennifer Lawrence

Activity: 1,2,3,4,6

Lesson 1.4: Grammar

p. 14

4

10

have got

Activity: 1,2,3,4,5,6

Lesson 1.5: Listening and Vocabulary

p. 15

4

11

Fashion

Activity: 1,2,3,4,5,7 (Activity 6 is optional.)

Lesson 1.6: Speaking

p. 16

4

12

Greeting people

Activity: 1,2,3,4,6 (Activity 5 is optional.)

5

13

Lesson 1.7: Writing A description Activity: 1,2,3,4,5

Guide for homework: Activity 1,2,3 page 18

p. 17

5

14

Lesson 1.8: Pronunciation and Revision

The /ɪ/ sound

Page 18 – Activity: 4,5

Page 19 – Activity: 3,6,7,9

p. 18-19

5

15

CLIL 1: Geography

Exploring Vietnam

Activity: 1,2,3

p. 113

6

16

Unit 2: It’s delicious

Lesson 2.1: Vocabulary

Food and Drink, meals

Activity: 1,2,3,4,5,7 (Activity 6 is optional.)

P.20-21

6

17

Lesson 2.2: Grammar

There is/there are

Activity: 1,2,3,4,5,6

P.22

6

18

Lesson2.3: Reading and Vocabulary

What can you do with an egg?

Activity: 1,2,3,4,5,6

P.23

7

19

Lesson 2.4: Grammar

Quantifiers

Activity: 1,2,3,4,5

P.24

7

20

Lesson 2.5: Listening and Vocabulary

Shopping for food

Activity: 2,3,4,5,6,7

p.25

7

21

Lesson 2.6: Speaking

Ordering Food and Drink

Activity: 1,2,3,4,5

p.26

8

22

Lesson 2.7: English in Use

Too much/too many, not enough

Activity: 1,2,3,4

Guide for homework: Activity 1,2,3 page 28

p.27

8

23

Lesson2.8: Pronunciation and Revision

The /ɪ/ sound and the /i:/sound

Page 28 – Activity: 4,5

Page 29 – Activity: 1,2,6,7,9

P.28-29

8

24

REVIEW

9

25

REVIEW 1 Unit 1&2

9

26

Unit 3: Every day

Lesson 3.1: Vocabulary

Verb to describe routines/verbs collocations

Activity: 1,2,3,4,6 (Activity 5 is optional.)

P.30-31

9

27

Lesson 3.2: Grammar

Present Simple (Affirmative and negative)

Activity: 1,2,3,5,6,7 (Activity 4 is optional.)

P.32

10

28

Lesson 3.3: Reading and Vocabulary

Life on the International Space Station

Activity: 1,2,3,4,5,6

P.33

10

29

Lesson 3.4: Grammar

Present Simple (Questions and short answers)

Activity: 1,2,3,5,6 (Activity 4 is optional.)

P.34

10

30

Lesson 3.5: Listening and Vocabulary

Feelings

Activity: 1,2,3,4,5,6

P.35

11

31

Lesson 3.6: Speaking

Talking about likes and dislikes

P.36

Activity: 1,2,3,4,5

11

32

Lesson 3.7: Writing Describing daily routine Activity: 1,2,3,4,5

Guide for homework: Activity 1,2,3 page 38

P.37

11

33

Lesson 3.8: Pronunciation and Revision

The /æ/ sound

Page 38 – Activity 4,5

Page 39 – Activity 2,5,6 (Activity 1,3,4 are optional.)

P.38-39

12

34

CLIL 2: Literature

Poetry

Activity: 2,3,5,6,7 (Activity 1,4 are optional.)

P.114

12

35

Unit 4: Love to learn

Lesson 4.1: Vocabulary

Classroom objects, School subjects

Activity: 1,2,3,4,5

P.40-41

12

36

Lesson 4.2: Grammar

Present continuous

Activity: 1,2,3,4,6,7 (Activity 5 is optional.)

P.42

13

37

Lesson 4.3: Reading and Vocabulary

School days

Activity: 1,2,3,4,5,6,8 (Activity 7 is optional.)

P.43

13

38

Lesson 4.4: Grammar

Present simple and present continuous

Activity: 1,2,3,4,5

P.44

13

39

Lesson 4.5: Listening and Vocabulary

Famous schools

Activity: 1,2,3,4,5,6,7

P.45

14

30

Lesson 4.6: Speaking

Polite requests

Activity: 1,2,3,4,5,6

P.46

14

41

Lesson 4.7: English in Use Prepositions of place Activity: 1,2,3,4,5

Guide for homework: Activity 1,2 3 page 48

P.47

14

42

Lesson 4.8: Pronunciation and Revision

The /ju/ sound

Page 48 – Activity 4,5

Page 49 – Activity 3,4,5,8 (Activity 1,2,6,7 are optional.)

P.48-49

15

43

REVIEW

15

44

REVIEW 2 Unit 3&4

15

45

Unit 5: The music of life

Lesson 5.1: Vocabulary

Musical instruments, Types of music

Activity: 1,2,3,4,5,6

P.50-51

16

46

Lesson 5.2: Grammar

Comparatives

Activity: 1,2,3,4,5

P.52

16

47

Lesson 5.3: Reading and Vocabulary

Musicals at the theatre

Activity: 1,2,3,4,5,6

P.53

16

48

Lesson 5.4: Grammar

Superlatives

Activity: 1,2,3,4,5

P.54

17

49

Lesson 5.5: Listening and Vocabulary

World music day

Activity: 1,2,3,4,5,6

P.55

17

50

Lesson 5.6: Speaking

Making suggestions

Activity: 1,2,3,4,6 (Activity 5 is optional.)

P.56

17

51

Lesson 5.7: Writing

Texts and tweets

Activity: 1,3,4,5,6,7 (Activity 2 is optional.)

Guide for homework: Activity 1,2,3 page 58

P.57

18

52

Lesson 5.8: Pronunciation and Revision

The / æ / and / ʌ /sounds

Page 58 – Activity 4,5

Page 59 – Activity 2,3,5,6 (Activity 1,4 are optional.)

P.58-59

18

53

CLIL 3: Biology

Exercise

Activity: 1,2,3,4,5

P.115

18,19

54 & 55

Examination 1

Trên đây là Nội dung chương trình học tiếng Anh lớp 6 sách English Discovery năm 2021 - 2022. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu PPCT Anh 6 các bộ sách khác như:

Kế hoạch giảng dạy môn tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World năm 2021

Phân phối chương trình tiếng Anh 6 Friends Plus

Phân phối chương trình tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 năm 2021 tại group trên facebook của VnDoc.com tại: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 1.219
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 6

    Xem thêm