Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 8 mới thí điểm

Với mong muốn giúp quý thầy cô chuẩn bị giáo án môn tiếng Anh lớp 8 hiệu quả, VnDoc.com đăng tải tài liệu phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh 8 chương trình mới của bộ GD - ĐT năm học 2019 - 2020 dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

Cả năm: 108 tiết

Học kỳ I: 54 tiết/ 19 tuần

Học kỳ II: 54 tiết/ 18 tuần

Học kỳ I môn tiếng Anh lớp 8

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI DẠY

ĐDDH

KH

KIỂM TRA

1

1

Unit 1 : Getting Started

Cassette, Pics

2

A closer look 1

Cassette, Posters, Pics

3

A closer look 2

Cassette, Cards

2

4

Communication

Posters, Cards

5

Skills 1

Posters, Cards

6

Skills 2

Cassette, Posters

3

7

Looking Back + Project

Cassette, Pics, Posters

8

Unit 2 : Getting Started

Cassette, Pics

9

A closer look 1

Cassette, Posters, Pics

4

10

A closer look 2

Cassette, Cards

11

Communication

Posters, Cards

12

Skills 1

Posters, Cards

5

13

Skills 2

Cassette, Posters

14

Looking Back + Project

Cassette, Pics, Posters

15 minutes

15

Unit 3 : Getting Started

Cassette, Pics

6

16

A closer look 1

Cassette, Posters, Pics

17

A closer look 2

Cassette, Cards

18

Communication

Posters, Cards

7

19

Skills 1

Posters, Cards

20

Skills 2

Cassette, Posters

21

Looking Back + Project

Cassette, Pics, Posters

8

22

REVIEW 1: Language

Handouts, Posters

23

REVIEW 1: Skills

Handouts, Posters

24

The 45 – minute test

Cassette, Handouts

45 minutes

9

25

Unit 4 : Getting Started

Cassette, Pics

26

A closer look 1

Cassette, Posters, Pics

27

A closer look 2

Cassette, Cards

10

28

Communication

Posters, Cards

29

Skills 1

Posters, Cards

30

Skills 2

Cassette, Posters

11

31

Looking Back + Project

Cassette, Pics, Posters

15 minutes

32

Feedback for the 45-minute test

Cassette, Handouts

33

Unit 5 : Getting Started

Cassette, Pics

12

34

A closer look 1

Cassette, Posters, Pics

35

A closer look 2

Cassette, Cards

36

Communication

Posters, Cards

13

37

Skills 1

Posters, Cards

38

Skills 2

Cassette, Posters

39

Looking Back + Project

Cassette, Pics, Posters

14

40

41

A practical test

42

Unit 6 : Getting Started

Cassette, Pics

15

43

A closer look 1

Cassette, Posters, Pics

44

A closer look 2

Cassette, Cards

45

Communication

Posters, Cards

16

46

Skills 1

Posters, Cards

47

Skills 2

Cassette, Posters

48

Looking Back + Project

Cassette, Pics, Posters

15 minutes

17

49

REVIEW 1 : Pron + Vocab

Cassette, Handouts

50

REVIEW 2 : Skills

Handouts, Posters

51

More Exercises

Handouts, Posters

18

52

More Exercises

Handouts, Posters

53

The first term test

Cassettes, Handouts

54

Feedback for the first term

Cassettes, Handouts

19

/

Revision

Handouts, Posters

/

Revision

Handouts, Posters

/

Revision

Handouts, Posters

Học kỳ II môn tiếng Anh lớp 8

20

55

Unit 7 : Getting Started

Cassette, Pics

56

A closer look 1

Cassette, Posters, Pics

57

A closer look 2

Cassette, Cards

21

58

Communication

Posters, Cards

59

Skills 1

Posters, Cards

60

Skills 2

Cassette, Posters

22

61

Looking Back + Project

Cassette, Pics, Posters

62

Unit 8 : Getting Started

Cassette, Pics

63

A closer look 1

Cassette, Posters, Pics

23

64

A closer look 2

Cassette, Cards

65

Communication

Posters, Cards

66

Skills 1

Posters, Cards

24

67

Skills 2

Cassette, Posters

68

Looking Back + Project

Cassette, Pics, Posters

15 minutes

69

Unit 9 : Getting Started

Cassette, Pics

25

70

A closer look 1

Cassette, Posters, Pics

71

A closer look 2

Cassette, Cards

72

Communication

Posters, Cards

26

73

Skills 1

Posters, Cards

74

Skills 2

Cassette, Posters

75

Looking Back + Project

Cassette, Pics, Posters

27

76

REVIEW 3: Pron+ Vocab

Handouts, Posters

77

REVIEW 3 : Skills

Handouts, Posters

78

The 45 – minute test

Cassette, Handouts

45 minutes

28

79

Unit 10 : Getting Started

Cassette, Pics

80

A closer look 1

Cassette, Posters, Pics

81

A closer look 2

Cassette, Cards

29

82

Communication

Posters, Cards

83

Skills 1

Posters, Cards

84

Skills 2

Cassette, Posters

30

85

Looking Back + Project

Cassette, Pics, Posters

15 minutes

86

Feedback for the 45-minute test

Cassette, Handouts

87

Unit 11 : Getting Started

Cassette, Pics

31

88

A closer look 1

Cassette, Posters, Pics

89

A closer look 2

Cassette, Cards

90

Communication

Posters, Cards

32

91

Skills 1

Posters, Cards

92

Skills 2

Cassette, Posters

93

Looking Back + Project

Cassette, Pics, Posters

15 minutes

33

94

A practical test

45 minutes

95

96

Unit 12 : Getting Started

Cassette, Pics

34

97

A closer look 1

Cassette, Posters, Pics

98

A closer look 2

Cassette, Cards

99

Communication

Posters, Cards

35

100

Skills 1

Posters, Cards

101

Skills 2

Cassette, Posters

102

Looking Back + Project

Cassette, Pics, Posters

36

103

REVIEW 4: Language

Handouts, Posters

104

REVIEW 4 : Skills

Handouts, Posters

105

The second term test

Cassette, Handouts

37

106

Revision

Handouts, Posters

107

Revision

Handouts, Posters

108

Revision

Handouts, Posters

*Ghi chú: kiểm tra 15 phút lần 2,3 của mỗi học kỳ là Speaking. Giáo viên có thể kiểm tra xuyên suốt quá trình dạy, không cần phải đợi đúng thời gian.

Trên đây là PPCT tiếng Anh 8 thí điểm. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 6.445
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 8

    Xem thêm