Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 14/03

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án ngày 14/03 dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh 4 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án được VnDoc.com biên tập theo từng ngày trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona (COVID-19) giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

1. I ……………. my teeth every day.

a. wash

b. walk

c. brush

2. Do you want ……....….? - Yes, I do.

a. orange car

b. a orange car

c. an orange car

3. What do you want? - I want ..........................

a. a sandwich

b. a sandwichs

c. sandwiches

4. Do you want milk? - …………………….

a. No, I do.

b. Yes, I am.

c. Yes, I do.

5. ……………… pens are there? - There are two pens.

a. How old

b. How

c. How many

6. How is the …………….? - It is snowy.

a. weather

b. table

c. sun

7. What do you like? - I like elephants …….. rabbits.

a. an

b. and

c. X

8. There ……........ eleven flowers.

a. are

b. is

c. am

9. I don't …..…….. the turtle every day.

a. brush

b. eat

c. feed

10. Are you scared? - No, ......................... .

a. I am.

b. am I not.

c. I'm not.

11. I want chicken. I don't want ................... .

a. tiger

b. fish

c. frog

12. My favorite color is ....................... .

a. an orange

b. a orange

c. orange

Task 2. Write Yes or No

My name’s Peter. I go to Orange Park School. Look at these pictures of my school. Our classroom is upstairs. It’s very big and bright.

I’m in class 3C. There are 12 girls and 14 boys in my class. Our teacher is Mrs Cooper. There are lots of pictures and posters on the wall.

There is a swimming pool too. I love my school.

1. His name is Peter.

2. Their classroom is downstairs.

3. The classroom is very small and bright.

4. Peter is in class 3C.

5. There are 27 students in Peter's class

Task 3. Complete sentences

1. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 14/03

A: What animal is that?

B: It’s a m________.

2. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 14/03

A: Would you like some n_ __________?

B: Yes, please.

3. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 14/03

A: What are you going to do?

B: I’m going to get p __________

4.Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 14/03

A: What t______ is it?

B: It’s three o’clock.

ĐÁP ÁN

Task 1. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

1 - c; 2 - c; 3 - a; 4 - c; 5 - c; 6 - a;

7 - b; 8 - a; 9 - c; 10 - c; 11 - b; 12 - c;

Task 2. Write Yes or No

1 - Yes; 2 - Yes; 3 - No; 4 - Yes; 5 - No

Task 3. Complete sentences

1 A: What animal is that?

B: It’s a monkey.

2. A: Would you like some noodles?

B: Yes, please.

3. A: What are you going to do?

B: I’m going to get presents.

4. A: What time is it?

B: It’s three o’clock.

* Tham khảo thêm phiếu bài tập tiếng Anh ngày 16/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 16/03

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 4 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 14-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
14 3.808
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm