Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 25/03

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 4 ngày 25/03

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 ngày 25 - 03 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona (COVID-19) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh 4 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập môn tiếng Anh 4 được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh lớp 4 khác nhau chắc chắn sẽ là tài liệu luyện tập tiếng Anh 4 hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Reorder the words.

1, is/ What/ she/ do/ going to/ ? /

.................................................................................................................................

2, going to/ I’m/ a camera/ take/ ./

.................................................................................................................................

3, going to/ He/ buy/ is/ some hamburgers/ ./

.................................................................................................................................

4, going to/ We/ play/ are/ sports/ games/ and/ ./

.................................................................................................................................

5, prefer/ Which/ chess/ football/ you/ do/or/ ./

.................................................................................................................................

Task 2. Read and complete the answers.

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Morning

Go to school

Go to school

Go to school

Go to school

Go to school

Go swimming

Visit grandparents

Afternoon

Read books

Listen to music

Go to the English Club

Read books

Visit friends

Help parents

Play football

Evening

Play the piano

Watch TV

Read books

Watch TV

Clean my room

Go to the cinema

Watch TV

1. I go to school only in the morning.

________

2. I don’t read books in the evening.

__________

3. I help my parents on Saturday afternoon.

__________

4. I go to the English Club on Wednesday.

__________

5. I watch TV on Tuesday, Thursday and Saturday.

__________

6. I visit my grandparents on Friday afternoon.

__________

Task 3. Odd one out

1. A. table tennisB. badmintonC. guitarD. volleyball
2. A. VietnameseB. EnglandC. JapanD. America
3. A. swimB. bookC. cookD. skate
4. A. AugustB. SundayC. JulyD. September
5. A. firstB. thirdC. fourD. second

Task 4. Match

A

B

1.What nationality is your mother?

a.It’s the twenty-first of October.

2.What can Akiko do ?

b.No, he can’t.

3.What is the date today ?

c.It’s on the first of November.

4.When’s your birthday ?

d.She can play chess.

5.Can he play the piano ?

e.She is Vietnamese.

ĐÁP ÁN

Task 1. Reorder the words.

1 - What is she going to do?

2 - I'm going to take a camera.

3 - He is going to buy some hamburgers.

4 - We are going to play some sports and games.

5 - Which do you prefer chess or football?

Task 2. Read and complete the answers.

1 - Yes; 2 - No; 3 - Yes; 4 - Yes; 5 - No; 6 - No;

Task 3. Odd one out

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - C

Task 4. Match

1 - e; 2 - d; 3 - a; 4 - c; 5 - b;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 25-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
26 2.491
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm