Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 3

Fifteen- minute English Test

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra 15 phút Tiếng Anh Unit 3 lớp 7: Community Service có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh 7 gồm nhiều dạng bài trắc nghiệm khác nhau giúp học sinh lớp 7 kiểm tra nhanh kiến thức đã học trong Unit 3.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 7 khác:

 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Fill in each blank with just, already or yet.
 • 1. Have you played your new computer game ________________?
 • 2. I’ve ________________ had my exam results.
 • 3. My father has _______________ returned from his trip to Australia.
 • 4. I haven’t had lunch _________________.
 • 5. I have ___________________ had three tests this week.
 • Reorder the words to make sentences.
 • 1. Ha Noi/ homeless/ give/ in/ clothes/ away/ They/ warm/ to/ people/ ./
  They give away warm clothes to homeless people in Ha Noi.
 • 2. vacation/ since/ We/ haven’t/ last/ had/ a/ year.
  We haven't had a vacation since last year.
 • 3. printer/ under/ This/ guarantee/ is/ ./
  This printer is under guarantee.
 • 4. our/ a/ in/ makes/ Volunteering/ difference/ community/ ./
  Volunteering makes a difference in our community.
 • 5. you/ Have/ finished/ homework/ your/ yet/ ?/
  Have you finished your homework yet?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
46 3.794
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm