Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 3

Đề cương ôn tập môn Pháp luật đại cương có đáp án

Mã số: 06976. Đã có 11.925 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 3 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 2

Câu 1.

Nhà nước nào dưới đây là nhà nước đơn nhất?

Câu 2.

Nhà nước nào dưới đây không thuộc kiểu nhà nước Xã hội chủ nghĩa?

Câu 3.

Chế độ phản dân chủ là:

Câu 4.

Hình thức chính thể quân chủ hạn chế còn có tên gọi khác là:

Câu 5.

Quyền lực của Vua trong hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối luôn:

Câu 6.

Chính thể cộng hòa đại nghị còn được gọi là:

Câu 7.

Việt Nam có quan hệ ngoại giao với các khu vực:

Câu 8.

Quốc hội nước CNXHCN Việt Nam được bầu bởi:

Câu 9.

Một trong những bản chất của nhà nước là:

Câu 10.

Cơ quan nhà nước nào sau đây có vai trò tổ chức thực hiện pháp luật trên thực tế.

Câu 11.

Quyền công tố trước toà là:

Câu 12.

Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc nào?

Câu 13.

Khi nghiên cứu về bộ máy nhà nước Việt Nam thì khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 14.

Trong bộ máy nhà nước Việt Nam thì:

Câu 15.

Việc thực hiện quyền lực trong nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có sự:

Bắt đầu ngay
29 11.925