Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 8

Đề cương ôn tập môn Pháp luật đại cương có đáp án

Mã số: 06981. Đã có 1.533 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 8 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 5

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 6

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 7

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 9

Câu 1.

Khi nghiên cứu về kiểu pháp luật thì khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 2.

Điểm giống nhau của các kiểu pháp luật trong lịch sử là:

Câu 3.

Nhà nước và pháp luật có mối quan hệ:

Câu 4.

Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế thì khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 5.

Pháp luật và chính trị là hai hiện tượng do:

Câu 6.

Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức thì khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 7.

Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ trống: Kiểu pháp luật là tổng thể các dấu hiệu đặc trưng cơ bản của pháp luật, thể hiện bản chất giai cấp và những điều kiện tồn tại, phát triển của pháp luật trong...............................

Câu 8.

Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ trống: Hình thức......................... do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định, trong đó có những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội.

Câu 9.

Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức pháp luật tiến bộ nhất vì:

Câu 10.

Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng:

Bắt đầu ngay
1 1.533