Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 27

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07837. Đã có 54 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 27 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 25

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 26

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 28

Câu 1:
Số lượng cá thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ nhất định phù hợp với khả năng của môi trường. Hiện tượng này gọi là
Câu 2:
Hiện tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của quần thể khác trong quần xã kìm hãm là hiện tượng nào sau đây?
Câu 3:
Hiện tượng khống chế sinh học trong quần xã dẫn đến hệ quả nào sau đây?
Câu 4:
Tập hợp các sinh vật nào sau đây được coi là một quần xã?
Câu 5:
Trong mối quan hệ giữa các thành phần trong quần xã ,thì quan hệ đóng vai trò quan trọng nhất là
Câu 6:
Trong một quần xã sinh vật, loài ưu thế là
Câu 7:
Trong một quần xã sinh vật, loài đặc trưng là
Câu 8:
Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể nào sau đây?
Câu 9:
Một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm những thành phần chủ yếu nào sau đây?
Câu 10:
Thành phần vô sinh của hệ sinh thái bao gồm những yếu tố nào sau đây?
Bắt đầu ngay
1 54