Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 36

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07853. Đã có 73 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 36 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 33

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 34

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 35

Câu 1:
Hệ sinh thái vùng rừng ngập mặn ven biển nước ta có ý nghĩa gì?
Câu 2:
Các loài rùa biển đang bị săn lùng lấy mai làm đồ mĩ nghệ, số lượng rùa còn lại rất ít, chúng ta cần bảo vệ loài rùa biển như thế nào?
Câu 3:
Luật Bảo vệ môi trường quy định việc bảo vệ môi trường nhằm
Câu 4:
Cho biết nội dung chương II của Luật Bảo vệ môi trường ở Việt Nam?
Câu 5:
Đối với việc sử dụng đất sản xuất, Luật Bảo vệ môi trường quy định cho người được sử dụng là
Câu 6:
Trách nhiệm của cá nhân khi gây ra sự cố môi trường là
Câu 7:
Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật Bảo vệ môi trường quy định
Câu 8:
Chúng ta cần phải làm gì để thực hiện Luật Bảo vệ môi trường
Câu 9:
Hãy chọn câu sai trong các câu sau: Tại sao không nên kết hôn gần?
Câu 10:
Điều nào sau đây là không đúng cho cơ sở di truyền của luật hôn nhân gia đình?
Bắt đầu ngay
1 73