Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT Điều lệ Trường tiểu học

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO
TẠO
_____________
Số: 28/2020/TT-BGDĐT
CỘNG HOÀ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
________________________
Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020
THÔNG
Ban hành Điều lệ Trường tiểu học
__________
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính ph
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Giáo dục Đào
tạo;
Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính
phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông Ban hành Điều lệ Trường
tiểu học.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Điều lệ Trường tiểu học.
Điều 2. Thông tư này hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2020. Thông
này thay thế Thông số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học Thông số
50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào
tạo ban hành sửa đổi, bổ sung Điều 40, bổ sung thêm Điều 40a của Thông số
41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào
tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
đơn v có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành ph trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm
thi hành Thông này.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBVHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Hội đồng quốc gia giáo dục;
- Các bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính
phủ;
- UBND các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung
ương;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT BGDĐT;
- Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDTH.
KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO
TẠO
_____________
CỘNG HOÀ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
________________________
ĐIỀU L
Trường tiểu học
(Ban hành m theo Thông số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo)
___________
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
1. Điều lệ y quy định tổ chức hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ
chức quản nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục; nhiệm vụ quyền của giáo
viên, nhân viên; nhiệm vụ quyền của học sinh; tài sản tài chính của nhà trường;
quan h giữa nhà trường, gia đình hội.
2. Điều lệ y áp dụng đối với trường tiểu học, trường chuyên biệt sở giáo
dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học (sau đây gọi chung
trường tiểu học), t chức nhân có liên quan.
Điều 2. Vị trí của trường tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân
Trường tiểu học sở giáo dục ph thông của hệ thống giáo dục quốc dân,
cách pháp nhân, tài khoản con dấu riêng.
Điều 3. Nhiệm vụ quyền hạn của trường tiểu học
1. ng khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất
lượng giáo dục, kết quả đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức giảng dạy,
học tập hoạt động giáo dục đạt chất lượng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo
chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành.

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT

Ngày 04/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học, có hiệu lực từ 20/10/2020. Thông tư này thay thế Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT.

Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục; nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân viên; nhiệm vụ và quyền của học sinh; tài sản và tài chính của nhà trường; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Điều lệ này áp dụng đối với trường tiểu học, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học (sau đây gọi chung là trường tiểu học), tổ chức và cá nhân có liên quan.
 
Trên đây là nội dung chi tiết của Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT Điều lệ Trường tiểu học. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.
Đánh giá bài viết
10 2.760
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm