Tổng hợp bài tập các thì tiếp diễn trong tiếng Anh

Bài tập các thì tiếp diễn trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô cùng các bạn vào tham khảo Tổng hợp bài tập các thì tiếp diễn trong tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm giúp thầy cô thêm tư liệu giảng dạy và các bạn có thêm nguồn ôn tập hữu hiệu để đạt kết quả cao trong học tập và trong các kì thi. Sau đây mời quý thầy cô và các bạn vào tham khảo.

120 câu bài tập về câu cùng nghĩa và câu nối hai câu

Các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh (có bài tập + đáp án)

18 cấu trúc thường gặp trong bài viết lại câu tiếng Anh

PART 1. Bài tập Thì Hiện tại tiếp diễn

I. Viết lại câu cho đúng:

1. (she/ go home now)

.................................................................................................................................................

2. (I/ read a great book)

.................................................................................................................................................

3. (she/ not/ wash her hair)

.................................................................................................................................................

4. (the cat/ chase mice?)

.................................................................................................................................................

5. (she/ cry?)

.................................................................................................................................................

6. (he/ not/ study Latin)

.................................................................................................................................................

7. (we/ drive to London?)

.................................................................................................................................................

8. (they/ watch TV?)

.................................................................................................................................................

9. (where/ she/ go now?)

.................................................................................................................................................

10. (I/ not/ leave now)

.................................................................................................................................................

11. (you/ not/ run)

.................................................................................................................................................

12. (why/ he/ leave?)

.................................................................................................................................................

13. (how/ I/ travel?)

.................................................................................................................................................

14. (it/ not/ rain)

.................................................................................................................................................

15. (when/ we/ arrive?)

.................................................................................................................................................

16. (where/ they/ stay?)

.................................................................................................................................................

17. (it/ rain)

.................................................................................................................................................

18. (she/ come at six)

.................................................................................................................................................

19. (he/ watch a film at the moment)

.................................................................................................................................................

20. (we/ not/ sleep)

.................................................................................................................................................

II. Viết lại câu cho đúng:

1. (we/ go to the cinema later)

.................................................................................................................................................

2. (they/ work now)

.................................................................................................................................................

3. (you/ not/ walk)

.................................................................................................................................................

4. (they/ learn new things?)

.................................................................................................................................................

5. (when/ he/ start work?)

.................................................................................................................................................

6. (why/ I/ stay at home?)

.................................................................................................................................................

7. (it/ get dark?)

.................................................................................................................................................

8. (we/ not/ win)

.................................................................................................................................................

9. (the dog/ not/ play with a ball)

.................................................................................................................................................

10. (why/ it/ rain now?)

.................................................................................................................................................

11. (how/ she/ travel?)

.................................................................................................................................................

12. (where/ you/ work?)

.................................................................................................................................................

13. (you/ meet your friend at four)

.................................................................................................................................................

14. (I/ take too much cake?)

.................................................................................................................................................

15. (you/ think?)

.................................................................................................................................................

16. (we/ study this evening)

.................................................................................................................................................

17. (Lucy and Steve/ play the piano)

.................................................................................................................................................

18. (Sarah/ not/ tell a story)

.................................................................................................................................................

III. Viết lại câu cho đúng:

1. (I/ be silly?)

.................................................................................................................................................

2. (they/ not/ read)

.................................................................................................................................................

3. (I/ cook tonight)

.................................................................................................................................................

4. (he/ see the doctor tomorrow?)

.................................................................................................................................................

5. (you/ eat chocolate?)

.................................................................................................................................................

6. (what/ you/ do?)

.................................................................................................................................................

7. (we/ make a mistake?)

.................................................................................................................................................

8. (you/ come tomorrow)

.................................................................................................................................................

9. (it/ snow)

.................................................................................................................................................

10. (John/ sleep at the moment)

.................................................................................................................................................

11. (he/ not/ dance)

.................................................................................................................................................

12. (how/ they/ get here?)

.................................................................................................................................................

13. (when/ it/ start?)

................................................................................................................................................

14. (I/ not/ speak Chinese at the moment)

.................................................................................................................................................

15. (Jill/ drink tea now?)

.................................................................................................................................................

16. (he/ pay the bill at the moment?)

.................................................................................................................................................

17. (I/ stay with a friend for the weekend)

.................................................................................................................................................

18. (when/ John/ arrive?)

.................................................................................................................................................

19. (they/ come to the party?)

.................................................................................................................................................

20. (we/ not/ study)

.................................................................................................................................................

21. I/ wash/ my hair

.................................................................................................................................................

22. that/ clock/ work?

.................................................................................................................................................

23. It/ rain?

.................................................................................................................................................

24. we/ smoke/ in the class

.................................................................................................................................................

BÀI LUYỆN TẬP THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. Look! The car (go)_______ so fast.

2. Listen! Someone (cry)___________ in the next room.

3. Your brother (sit)_______ next to the beautiful girl over there at present?

4. Now they (try)_________ to pass the examination.

5. It's 12 o'clock, and my parents (cook)________ lunch in the kitchen.

6. Keep silent! You (talk)____________ so loudly.

7. I (not stay)________ at home at the moment.

8. Now she (lie)___________ to her mother about her bad marks.

9. At present they (travel)___________ to New York.

10. He (not work)________ in his office now.

Bài 2: Xây dựng câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễm dựa vào các từ gợi ý cho sẵn.

1. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

2. My/ mother/ clean/ floor/.

3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ rainway/ station.

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture.

PART 2. BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

I. Chia động từ ở thì quá khứ tiếp diễn

1. I __________down the street when it begin to rain. (go)

2. At this time last year, I_________ an English course. (attend)

3. Jim_________ under the tree when he heard an explosion. (stand)

4. The boy fell and hurt himself while he __________a bicycle. (ride)

5. When we met them last year, they _________in Santiago. (live)

6. The tourist lost his camera while he________ around the city. (walk)

7. The lorry__________ very fast when it hit our car. (go)

8. While I_________ in my room, my roommate_________ a party in the other room. (study/ have)

9. Mary and I__________ the house when the telephone rang. (just leave)

10.We__________ in the café when they saw us. (sit)

II. Chia động từ ở thì quá khứ hoặc quá khứ tiếp diễn

1. I__________ (call) Mr Wilson at 9 last night, but he (not be)___________ at home. He (study)___________ at the library.

2. I______ (not hear) the thunder during the storm last night because I__________. (sleep)

3. It was beautiful yesterday when we went for a walk in the park. The sun________ (shine). The birds_________. (sing)

4. My brother and sister (talk)________ about something when I (walk)_________ into the room.

5. Tom went to his friends' house, but the boys_______ (not be) there.

6. The little boy (fall)________ asleep while his mother (read)________ him a story.

7. I really enjoyed my holiday last January. While it (snow)_________ in Iowa, the sun (shine)__________ in Florida.

8. While Ted (shovel)________ snow from his driveway yesterday, his wife (bring)__________ him a cup of hot chocolate.

9. John (have)___________ a car accident last week. He (drive)________ down the street when suddenly a lorry_______ (hit) his car from behind.

10. Ten years ago, the government (decide)________ to begin a food programme. At that time, many people in the rural areas (starve)________ due to several years of drought.

11. They_________- (wait) for me when I at the station_________. (arrive)

12. She_________ (swim) in the sea when I her_________ (see)

13. They_________ (play) tennis when it raining___________ (start)?

14. We_________ (drive) home from the theatre when the police___________ (stop) us.

15. The wind___________(blow) very hard when I___________ (go) out this morning.

LUYỆN TẬP

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn.

1. At this time last year, they (build) this house.

2. I (drive) my car very fast when you called me.

3. I (chat) with my friends while my teacher (teach) the lesson yesterday.

4. My father (watch) TV when I got home.

5. At this time yesterday, I (prepare) for my son's birthday party.

6. What you (do) at 8 pm yesterday?

7. Where you (go) when I saw you last weekend?

8. They (not go) to school when I met them yesterday.

9. My mother (not do) the housework when my father came home.

10. My sister (read) books while my brother (play) football yesterday afternoon.

Bài 2: Biến đổi các câu sau sang phủ định, câu hỏi và trả lời các câu hỏi đó.

1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

2. They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

3. She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

4. Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

5. He was typing a letter when his boss went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

PART 3. TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. They are staying at the hotel in London. At this time tomorrow, they (travel) in Vietnam.

2. When they (come) tomorrow, we (swim) in the sea.

3. My parents (visit) Europe at this time next week.

4. Daisy (sit) on the plane at 9 am tomorrow.

5. At 8 o'clock this evening my friends and I (watch) a famous film at the cinema.

6. She (play) with her son at 7 o'clock tonight.

7. He (work) at this moment tomorrow.

8. They (make) their presentation at this time tomorrow morning.

Bài 2: Complete these sentences using the future continuous tense.

1. This time next year I (live)_________ in London.

2. At 8PM tonight I (eat)___________ dinner with my family.

3. They (run)____________ for about four hours. Marathons are incredibly difficult!

4. Unfortunately, I (work)__________ on my essay so I won't be able to watch the match.

5. She (study)__________at the library tonight.

6. (you/wait)___________at the station when she arrives?

7. I (drink)___________at the pub while you are taking your exam!

8. (she/visit)_____________her Grandmother again this week?

9. At 3PM I ___________(watch) that movie on channel four.

10. (they/attend) your concert next Friday? It would be lovely to see them.

Bài 3: Using the words in parentheses, complete the text below with simple future or future continuous tense.

I.

Sandra: Where is Tim going to meet us?

Marcus: He (wait) _____1_______ for us when our train arrives. I am sure he (stand)______2_________ on the platform when we pull into the station.

Sandra: And then what?

Marcus: We (pick) ________3_______ Michele up at work.

II.

Samantha: Just think, next week at this time, I (lie)_________4____on a tropical beach in Maui drinking Mai Tais and eating pineapple.

Darren: While you are luxuriating on the beach, I (stress)____5_______ out over this marketing project. How are you going to enjoy yourself knowing that I am working so hard?

Samantha: I 'll manage somehow.

Darren: You're terrible. Can't you take me with you?

Samantha: No. But I (send) _____6_____ you a postcard of a beautiful, white sand beach. Darren: Great, that (make)_______7______ me feel much better.

Đánh giá bài viết
1 2.802
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm