Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 16: Hợp chất của cacbon (Tiết 2)

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 16: Hợp chất của cacbon (Tiết 2) do VnDoc biên soạn, với các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm được xây dựng trên nội dung chính của bài hỗ trợ quá trình dạy và học môn Hóa.

Hóa học 11 Bài 16: Hợp chất của cacbon (Tiếp)

Câu 1: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ được hỗn hợp khí X gồm CO2, CO và H2. Toàn bộ lượng X khử vừa hết 48 gam Fe2O3 thành Fe và thu được 10,8 gam H2O thành phần phần trăm thể tích CO2 trong X là

A. 13,235%.

B. 16,135%.

C. 28,571%.

D. 14,286%.

Câu 2: Cho hỗn hợp khí gồm CO2 và CO dùng chất nào sau đây có thể thu được CO2 tinh khiết hơn?

A. Dung dịch NaOH

B. CuO (to cao)

C. O2

D. Dung dịch BaCl2

Câu 3: Na2CO3 lẫn tạp chất là NaHCO3. Cách nào sau đây có thể thu được Na2CO3 tinh khiết?

A. Hòa tan vào nước rồi lọc

B. Nung nóng

C. Cho tác dụng với NaOH dư

D. Cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2

Câu 4: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:

X → Y + CO2 X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H2O X2 + 2Y → X + Y2 + 2H2O

Hai muối X, Y tương ứng là

A. CaCO3, NaHSO4.

B. BaCO3, Na2CO3 .

C. CaCO3, NaHCO3.

D. MgCO3, NaHCO3.

Câu 5: Cho bốn chất rắn sau: NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4. Chỉ dùng thêm một cặp chất nào dưới đây có thể nhận biết được bốn chất rắn trên?

A. H2O và CO2

B. H2O và NaOH

C. H2O và HCl

D. H2O và BaCl2

Câu 6: Hấp thụ hết 1,792 lít (đktc) khí CO2 vào 1 lít dung dịch NaOH aM thu được dung dịch X . Cho X vào dung dịch BaCl2 dư thu được 7,88 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,08

B. 0,12

C. 0,16

D. 0,10.

Câu 7: Hấp thụ hoàn toàn 3,584 lít CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M được kết tủa X và dung dịch Y. So với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu thì khối lượng dung dịch Y

A. Tăng 7,04 gam.

B. Giảm 3,04 gam.

C. Giảm 4 gam.

D. Tăng 3,04 gam.

Câu 8: Sục V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 2,24 hoặc 4,48

B. 2,24 hoặc 11,2

C. 6,72 hoặc 4,48

D. 5,6 hoặc 11,2.

Câu 9: Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 1,5M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 1M và KHCO3 1M, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 1,12.

B. 3,36

C. 1,68

D. 2,24

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. D2. B3. B4. C5. C6. B7. D8. B9. A

Câu 8:

nBa(OH)2 = nNaOH = 0,2; nBaCO3 = 0,1

Trường hợp 1: CO2 hết, Ba(OH)2 dư =>nCO2 = nBaCO3 = 0,1 => V = 2,24 lít

Trường hợp 2: CO2 hết, Ba(OH)2 hết

=> nCO2 = nOH- - 0,1 = 0,6 - 0,1 = 0,5 => V = 11,2 lít

Đánh giá bài viết
1 463
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm