Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 8 What are you reading?

Đề ôn tập tiếng Anh 5 Unit 8 What are you reading? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 8 lớp 5 gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

A. Bài tập tiếng Anh 5 unit 8 What are you reading?

I. Choose the odd one out:

1. A. fox B. crow C. lamp D. hare
2. A. kind B. gentle C. story D. clever
3. A. generous B. hard-working C. brave D. character
4. A. reading B. evening C. speaking D. helping
5. A. ghost B. generous C. beautiful D. interesting
6. a. Tam b. Cam c. Aladdin d. Character
7. a. book b. fairy tale c. comic book d. ghost story
8. a. Magic Lamp b. Snow White c. Aladdin d. Princess Jasmine
9. a. Tam b. Cinderella c. Cam d. Cam’s mother
10. a. hard-working b. like c. kind d. gentle

II. Reorder the sentences

1. like/ What/ Seven Dwarfs/ are/ like?

_________________________________________

2. books/ are/ reading/ What/ you/ ?

_________________________________________

3. in/ your/ What/ do/ free/ you/ time/ do/ ?

_________________________________________

4. The/ is/ called/ main/ a schoolboy/ character/ Kudo.

_________________________________________

5. She/ and/ is/ The/ reading/ Crow/ Fox/ the.

_________________________________________

6. He/ stays/ and/ home/ comic books/ at/ reads/ often.

_________________________________________

7. very/ because/ I/ him/ he/ clever/ like/ much/ is/ and brave.

_________________________________________

8. story/ I/ reading/ am/ Cinderella/ the.

_________________________________________

9. in/ reading/ fairy tales/ her/ She/ time/ likes/ free.

_________________________________________

10. it/ when/ can/ finish/ You/ it/ have/ I

_________________________________________

III. Read and match:

1. What’s An Tiem like?

a. He’s a clever boy.

2. Do you like reading fairy tales?

b. She’s cruel woman.

3. What’re you reading?

c. He's hard working.

4. What’s Snow White like?

d. No, I like comic books.

5. What’s Aladdin like?

e. They are short and generous.

6. What are the seven Dwarfs like?

f. A funny story.

7. What’s she reading?

g. She’s beautiful and kind.

8. What’s Cam's mother like?

h. I’m reading The Fox and the Crow.

B. Đáp án bài tập tiếng Anh unit 8 lớp 5 What are you reading?

I. Choose the odd one out:

1 - C; 2 - c; 3 - D; 4 - B; 5 - A;

6 - d; 7 - a; 8 - a; 9 - b; 10 - b;

II. Reorder the sentences

1. like/ What/ Seven Dwarfs/ are/ like?

_____ What are Seven Dwarfs like?__________

2. books/ are/ reading/ What/ you/ ?

______What books are you reading?___________

3. in/ your/ What/ do/ free/ you/ time/ do/ ?

______What do you do in your free time?________

4. The/ is/ called/ main/ a schoolboy/ character/ Kudo.

_______The main character is a schoolboy called Kudo.______

5. She/ and/ is/ The/ reading/ Crow/ Fox/ the.

______She is reading The Fox and The Crow.______

6. He/ stays/ and/ home/ comic books/ at/ reads/ often.

_______He often stay at home and reads comic books.______

7. very/ because/ I/ him/ he/ clever/ like/ much/ is/ and brave.

_______I like him very much because he is clever and brave._______

8. story/ I/ reading/ am/ Cinderella/ the.

________I am reading the Cinderella._________

9. in/ reading/ fairy tales/ her/ She/ time/ likes/ free.

_____She likes reading fairy tales in her free time._________

10. it/ when/ can/ finish/ You/ it/ have/ I

_____You can have it after I finish it.________

III. Read and match:

1. What’s An Tiem like?

1 - c

a. He’s a clever boy.

2. Do you like reading fairy tales?

2 - d

b. She’s cruel woman.

3. What’re you reading?

3 - f

c. He's hard working.

4. What’s Snow White like?

4 - g

d. No, I like comic books.

5. What’s Aladdin like?

5 - a

e. They are short and generous.

6. What are the seven Dwarfs like?

6 - e

f. A funny story.

7. What’s she reading?

7 - f

g. She’s beautiful and kind.

8. What’s Cam's mother like?

8 - b

h. I’m reading The Fox and the Crow.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 8 What are you reading? kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
25 8.348
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm