Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ A có đáp án số 40

Đề thi chứng chỉ A1 A2 tiếng Anh có đáp án

Đề luyện thi chứng chỉ A Anh văn có đáp án dưới đây nằm trong bộ 100 đề thi tiếng Anh trình độ A mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh liên quan đến nhiều chủ điểm Ngữ pháp tiếng Anh trình độ A khác nhau giúp bạn đọc nhắc lại những cấu trúc tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

* Những chủ điểm Ngữ pháp tiếng Anh được nhắc đến trong đề luyện tập:

- Cách dùng đại từ quan hệ (Relative pronouns)

- Cách dùng từ chỉ lượng (Quantifiers)

- Cách dùng mạo từ A/ An/ The (Articles)

- Cách sử dụng cụm giới từ (Tính từ + giới từ)

- Câu điều kiện loại 3 (Type 3 Conditional Sentence)

- Câu so sánh hơn, so sánh ngang bằng

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. Nothing ________ I do seems to please her.

A. which

B. that

C. who

D. whom

2. There's no need to be frightened of the dog; he's quite ________.

A. happy

B. eager

C. week

D. harmless

3. The air of the hills is cooler than ________.

A. one of the plains

B. of the plains

C. that of plains

D. the plains

4. We've only got ________ butter.

A. a bit

B. few

C. not much

D. a little

5. Have you read ________ paper?

A. today

B. today's

C. of today

D. in today

6. He went to bed with ________ bad cold.

A. a

B. an

C. the

D. an

7. I was tired ________ watching the children playing.

A. with

B. of

C. to

D. for

8. The book's ________ the pen.

A. the left of

B. to the left of

C. at the left of

D. to the left from

9. Tim is ________ I am.

A. so old as

B. as old as

C. older as

D. old than

10. The man felt ________ again after a sound sleep.

A. strongly

B. strong

C. strength

D. strengthly

11. Which sister is ________, Kate or Jenny?

A. more taller

B. the more taller

C. the most tall

D. taller

12. He is ________ a jacket.

A. wearing

B. carrying

C. having

D. holding

13. Which ________?

A. your house is it

B. it is your house

C. is your house

D. your house

14. I think he ________ football now.

A. is playing

B. has played

C. plays

D. played

15. - Why didn't you attend the concert? - I would have gone if I ________ time.

A. have had

B. have

C. would have

D. had had

Đáp án

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B
D
C
D
B
A
B
B
B
B
D
A
C
A
D

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh trình độ A1 A2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ B1, luyện thi chứng chỉ B2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 349
Sắp xếp theo
    Chứng chỉ A2 Xem thêm