Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 10

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 10 là tài liệu tham khảo hữu ích không chỉ hỗ trợ thầy cô cùng các em học sinh trong quá trình dạy và học, củng cố lý thuyết bài học mà còn làm quen nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Lý 11 khác nhau.

Bài tập Vật lý 11 bài 10: Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép các nguồn điện thành bộ

Câu 1: Cho mạch điện như hình 10.1.Công thức nào sau đây là sai?

Trắc nghiệm Vật lý 11

A. UAB = IR2

B. UAB = 𝛏-I(R1+r)

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 2: Cho đoạn mạch AB như hình 10.2, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B tính bằng công thức:

Trắc nghiệm Vật lý 11

A. UAB = -I(R+r)+𝛏

B. UAB = 𝛏-I(R+r)

C. UAB = I(R+r)+𝛏

D. UAB = -𝛏-I(R+r)

Câu 3: Cho mạch điện như hình 10.3, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B tính bằng công thức:

Trắc nghiệm Vật lý 11

A. UAB= -I(R+r)+𝛏

B. UAB= -I(R+r)-𝛏

C. UAB= I(R+r)+𝛏

D. UAB= I(R+r)-𝛏

Câu 4: Cho mạch điện như hình 10.4. Biết 𝛏=6V; r = 0,5Ω; R = 4,5Ω; cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 1A. Hiệu điện thế giữa hai điểm B, A là

Trắc nghiệm Vật lý 11

A. UAB = 1V

B. UAB = 11V

C. UBA = -11V

D. UBA = -1V

Câu 5: Cho mạch điện như hình 10.5, UAB = 3V; 𝛏=9V; r = 0,5Ω; R1 = 4,5Ω; R2 = 7Ω. Cường độ dòng điện trong mạch là

Trắc nghiệm Vật lý 11

A. 1A

B. 0,5A

C. 1,5A

D. 2A

Dùng dữ kiện sau để trả lwoif các câu 6, 7.

Cho mạch điện như hình 10.6, bỏ qua điện trở của dây nối. Biết 𝛏1=3V. 𝛏2=12V, R1=0,5Ω ; R2=1Ω ; R=2,5Ω , UAB=10V

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 6: Cường độ dòng điện qua mạch là

A. 0,25A

B. 0,5A

C. 0,75A

D. 1A

Câu 7: Nguồn nào đóng vai trò máy phát, máy thu?

A. 𝛏1 và 𝛏2 là máy phát

B. 1 và 𝛏2 là máy thu

C. 𝛏1 phát, 𝛏2 thu

D. 𝛏1 thu, 𝛏2 phát

Dùng dữ kiện sau để tả lời các câu 8, 9, 10

Cho mạch điện như hình 10.7, 𝛏1=12V, 𝛏2=6V, R1 = 4Ω, R1 = R2 = 1Ω

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 8: Cường độ dòng điện chạy trong mạch là

A. 0,5A

B. 1A

C.1,5A

D. 2A

Câu 9: Công suất tiêu thụ của nguồn là

A. Png1 = 6W; Png2 = 3W

B. Png1 = 12W; Png2 = 6W

C. Png1 = 18W; Png2 = 9W

D. Png1 = 24W; Png2 = 12W

Câu 10: Năng lượng mà nguồn thứ nhất cung cấp cho mạch trong thới gian 5 phút là:

A. 4500J

B. 5400J

C. 90J

D. 540J

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C C A C A A C C C B
Đánh giá bài viết
1 628
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Vật Lý 11 Xem thêm