Unit 3 lớp 7 Getting started

VnDoc giới thiệu chuyên mục Soạn Anh 7 mới bao gồm các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe và hướng dẫn dịch giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Anh 7 Getting started Unit 3: Community service. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Task 1. Listen and read

(Nghe và đọc)

Hướng dẫn dịch

Reporter: Today on Global Citizen we interview Mai and Phuc from Hai Ba Trung School. Hi Mai, could you tell us about community service?

Phóng viên: Hôm nay trong chương trình Công dân Toàn cầu, chúng ta phỏng vấn Mai và Phúc đến từ trường Hai Bà Trưng. Chào Mai, bạn biết gì về dịch vụ cộng đồng?

Mai: It's the work you do for the benefits of the community

Mai: Nó là công việc mà bạn làm vì những lợi ích cộng đồng.

Reporter: Have you ever done volunteer work?

Phóng viên: Chính xác. Bạn đã từng làm công việc tình nguyện chưa?

Mai: Yes. I'm a member of Be a Buddy - a programme that helps street children. Last year we provided evening classes for fifty children

Mai: Có. Tôi là một thành viên của “Bạn đồng hành” - một chương trình giúp trẻ em đường phố. Năm vừa rồi chúng tôi đã đem đến những lớp học buổi tối cho 50 trẻ em.

Reporter: Wonferful! What else have you done?

Phóng viên: Tuyệt! Bạn đã làm gì khác nữa không?

Mai: Chúng tôi đã kêu gọi mọi người quyên góp sách và quần áo cho trẻ em.

Phóng viên: Ồ, điều đó chắc chắn tạo sự khác biệt... Thế còn Phúc, bạn đến từ tổ chức Sống xanh phải không?

Phúc: Đúng, đó là một tổ chức phi lợi nhuận để bảo vệ môi trường. Chúng tôi khuyến khích mọi người tái chế đồ thuỷ tinh, lon, và giấy. Chúng tôi đã dọn đường phố và hồ...

Phóng viên: Bạn đã bắt đầu một dự án khu vườn cộng đồng vào tháng trước phải không?

Phúc: Vâng, cho đến nay chúng tôi đã trồng được...

a. Read the conversation again and tick (√) true (T) or false (F).

(Đọc đoạn hội thoại và chọn đúng (T) hay sai (F))

Hướng dẫn giải:

1. T

2. T

3. T

4. F

5. T

1. Mai and Phuc work for the benefits of the community.

(Mai và Phúc làm việc cho những lợi ích cộng đồng.)

2. Be a Buddy has collected books and clothes for street children.

(Be a Buddy đã thu gom sách và quần áo cho trẻ em đường phố.)

3. Be a Buddy has provided education for street children.

(Be a Buddy đã phụ đạo cho trẻ đường phố.)

4. Go Green is an environmental business.

(Go Green là một doanh nghiệp về môi trường.)

5. Go Green has encouraged people to recycle rubbish.

(Go Green đã khuyến khích mọi người tái chế rác.)

b. Read the conversation again. Answer the questions.

(Đọc lại đoạn hội thoại. Trả lời câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. What do you think the phrase 'make a difference' means?

(Bạn nghĩ cụm từ 'tạo nên sự khác biệt' nghĩa là gì?)

- ‘Make a difference’ means doing something good, especially to improve a situation.

- ‘Make a difference’ is located in the conversation means people donate books and clothes to street children.

(- ‘Make a difference — tạo sự khác biệt’ có nghĩa là làm một việc gì đó tốt, đặc biệt là cải thiện trình trạng hay hoàn cảnh nào đó

- ‘Make a difference’ ở bài đàm thoại này có nghĩa là mọi người quyên góp sách và quần áo cho trẻ em đường phố.)

2. Can you guess what Go Green does in their community garden project?

(Bạn có thể đoán được tổ chức Sống xanh làm gì trong dự án khu vườn cộng đồng của họ không?)

=> They plant trees and flowers to create gardens for the community.

(Họ trồng cây và hoa để tạo nên những khu vườn cho cộng đồng.)

3. How do you think the community garden project 'makes a difference'?

(Bạn nghĩ dự án khu vườn cộng đồng 'tạo nên sự khác biệt' như thế nào?)

=> It will create a clean environment for all people. There will be a lot of trees in the gardens. People can walk, do exercises and enjoy fresh air there. Children can play in the gardens and it's a really good space for the community.

(Nó sẽ tạo nên một môi trường sạch đẹp cho tất cả mọi người. Sẽ có rất nhiều cây trong vườn. Mọi người có thể đi bộ, tập thể dục và tận hưởng không khí trong lành ở đó. Trẻ em có thể chơi trong vườn và đó là một không gian thực sự tốt cho cộng đồng.)

Task 2. Look at the words in the box. Can you put them in the right groups?

(Nhìn vào những từng trong khung. Em có thể bỏ chúng vào những nhóm đúng không?)

Lời giải chi tiết:

Nouns

Verbs

Adjectives

help, benefit, volunteer, plants, environment

donate, help, benefit, volunteer, recycle, plant, provide, clean, encourage

clean

Task 3. Fill the gaps with the words in the box.

(Điền vào chỗ trống các từ trong khung)

Lời giải chi tiết:

1. volunteer

2. homeless people

3. donates

4. community service

5. make a difference

1. You are a volunteer if you help other people willingly and without payment.

(Bạn là một tình nguyện viên nếu bạn sẵn lòng giúp những người khác mà không lấy tiền.)

2. Homeless people are those who do not have a home and really need help.

(Người vô gia cư là những người không có nhà và thật sự cần sự giúp đỡ.)

3. She often donates money to charitable organisations.

(Cô ấy thường quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện.)

4. The activities that individuals or organisations do to benefit a community are called community service.

(Những hoạt động mà những cá nhân hay tổ chức làm vi lợi ích cho một cộng đồng được gọi là dịch vụ cộng đồng.)

5. If you are trying to make a difference, you are trying to have a good effect on a person or situation.

(Nếu bạn đang cố gắng tạo ra sự khác biệt, bạn đang cố tạo ra ảnh hưởng tốt lên một người hay một tình huống.)

Task 4. Describe the pictures with the verbs in 2.

(Miêu tả những bức hình với những động từ trong phần 2.)

Lời giải chi tiết:

1. donate books (quyên góp sách)

2. plant tree (trồng cây)

3. help children do homework (giúp trẻ em làm bài tập về nhà)

4. clean Street (dọn đường phố)

5. recycle rubbish (tái chế rác)

Task 5. Create word webs

(Tạo ra mạng (lưới) từ.)

Phương pháp giải:

- Donate: books, blood, toys, clothes.

(Quyên góp: sách, máu, đồ chơi, quần áo.)

- Clean: strees, walls, beaches, lakes.

(Dọn dẹp: đường, tường, biển, hồ)

- Help: children, disabled people, homeless people, old people

(Giúp đỡ: trẻ em, người tàn tật, người vô gia cư, người già)

- Provide: old books, free courses, care and help, food and clothes, life skills.

(Cung cấp: sách cũ, miễn phí khóa học, chăm sóc và giúp đỡ, đồ ăn và quần áo, các kĩ năng sống)

Task 6. Game: VOCABULARY PING PONG

(Trò chơi: Từ vựng PING PONG)

In pairs, stand face-to-face with your partner. Think about the topic of this unit, Community Service, and the new words you learned above. To start the game, partner A says a new word and partner B says the first related word that comes to mind. Keep the words going back and forth as quickly as possible until the teacher says stop.

(Làm việc theo cặp, đứng đối diện với bạn. Nghĩ về chủ đề của bài học này, Hoạt động phục vụ cộng đồng, và các từ mới bạn vừa học ở trên. Để bắt đầu trò chơi, bạn A nói một từ mới và bạn B nói từ liên quan mà xuất hiện đầu tiên trong đầu. Tiếp tục với các từ tiếp theo nhanh nhất có thể cho đến khi cô giáo nói dừng lại.)

Lời giải chi tiết:

A: provide

B: food

A: homeless people

B: help

A: donate

B: blood

A: clean

B: streets

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Tiếng Anh 7 Unit 3: Community service. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
17 13.945
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm