Thị Kaa Tiếng Anh

Write a short padaraph (80-100 words) about one type of pollution

. Use the questions as clues:

1.What type of pollution is it ?

2.What is it ?

3.What are its causes ?

4.What are its effects ?

Giúp mik với🙁

 

3
3 Câu trả lời
 • Lanh chanh
  Lanh chanh

  Air pollution is a major change in the composition of the atmosphere, mainly from smoke, dust, soot, steam or air makes strange gas is not clean, there was a smell coming, reduced visibility, caused climate change, pathogenic for humans and creatures. Air pollution caused more than 3 million people die prematurely every year, it threatens virtually all of the big city dwellers in the developing countries. According to Fox News 80% of cities in the world can not meet the standards of the World Health Organization (WHO) on air quality, which is mainly concentrated in poor countries. WHO said the level of urban air pollution worldwide has increased by 8% despite improvements in some areas. This leads to the risk of stroke, heart disease, lung cancer and a variety of respiratory problems.

  (Ô nhiễm môi trường không khí là sự biến đổi lớn của thành phần khí quyển, chủ yếu là khói, bụi, muội, hơi nước hoặc không khí làm cho khí lạ không sạch, có mùi bốc lên, giảm tầm nhìn, gây biến đổi khí hậu, gây bệnh cho người và sinh vật. Ô nhiễm không khí khiến hơn 3 triệu người chết sớm hàng năm, nó đe dọa hầu như tất cả cư dân các thành phố lớn ở các nước đang phát triển. Theo Fox News, 80% thành phố trên thế giới không thể đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về chất lượng không khí, chủ yếu tập trung ở các nước nghèo. WHO cho biết mức độ ô nhiễm không khí đô thị trên toàn thế giới đã tăng 8% bất chấp những cải thiện ở một số khu vực. Điều này dẫn đến nguy cơ đột quỵ, bệnh tim, ung thư phổi và một loạt các vấn đề về hô hấp.)

  Trả lời hay
  3 Trả lời 08:59 21/03
 • Chít
  Chít

  Water pollution is becoming more and more serious in Vietnam. Water bodies can become contaminated by pollution. Pollutants are introduced into the water, which causes it to happen. Nowadays, we contribute in polluting the water bodies in several ways. Water Pollution is mainly caused as a result of improper discharge of household and industrial chemicals wastes into the water bodies. These dangerous chemicals (in the form of solid, liquid or gases) mixes with water and make it unsafe for living bodies. Water pollution brings a lot of bad effects to people. Water pollutants cause harm to human-beings, animals, trees and other constituents of environment. We need to increase the sense of responsibility among the community members in order to reduce water pollution. Additionally, we must save water and treat garbage before releasing it into the environment.

  (Ô nhiễm nguồn nước ngày càng trở nên nghiêm trọng tại Việt Nam. Các vùng nước có thể bị ô nhiễm do ô nhiễm. Các chất ô nhiễm được đưa vào nước, khiến nó xảy ra. Ngày nay, chúng ta góp phần gây ô nhiễm các vùng nước theo nhiều cách. Ô nhiễm nước chủ yếu được gây ra do xả chất thải hóa chất gia dụng và công nghiệp không đúng cách vào các vùng nước. Những hóa chất nguy hiểm này (ở dạng rắn, lỏng hoặc khí) trộn với nước và gây nguy hiểm cho cơ thể sống. Ô nhiễm nguồn nước mang đến rất nhiều tác hại xấu cho con người. Các chất gây ô nhiễm nước gây hại cho con người, động vật, cây cối và các thành phần khác của môi trường. Chúng ta cần nâng cao ý thức trách nhiệm của các thành viên trong cộng đồng để giảm ô nhiễm nguồn nước. Ngoài ra, chúng ta phải tiết kiệm nước và xử lý rác thải trước khi thải ra môi trường.)

  0 Trả lời 08:54 21/03
 • Người Sắt
  0 Trả lời 08:59 21/03

Tiếng Anh

Xem thêm