Dong Nguyễn Duc Tiếng Anh

Write an email to your friend to tell about your favorite English speaking country

. (viết email cho bạn của bạn để kể về quốc gia nói tiếng Anh yêu thích của bạn) ( chú ý: viết bài email k phải bài văn cần ngắn gọn xúc tích)

Tiếng Anh

Xem thêm