Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

10 tính từ đồng nghĩa với 'Important' (Quan trọng)

Tính từ đồng nghĩa với Important

VnDoc.com xin gửi đến các bạn 10 tính từ đồng nghĩa với 'Important' (Quan trọng) do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn có thêm vốn từ vựng thú vị và cần thiết. Đặc biệt hữu ích cho việc viết luận tránh trường hợp lặp từ, giúp bạn có một bài luận hay với đa dạng từ. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Tính từ đồng nghĩa với Important1. Significant – /sɪɡˈnɪf.ə.kənt/: đầy ý nghĩa, trọng đại, quan trọng

Ví dụ: Marie Curie made a significant discovery. She discovered radium. (Marie Curie làm nên một khám phá rất trọng đại. Bà đã tìm ra chất radium.)

2. Consequential– /ˈkɑːn.sə.kwən ʃ.əl/: quan trọng mang tính chất hệ quả, cần thiết

Ví dụ: One consequential event in U.S history is Sandra Day O’Conner becoming the first woman Supreme Court justice. (Một trong những sự kiện lịch sử quan trọng của nước Mỹ là bà Sandra Day O’Conner trở thành nữ thẩm phán tối cao đầu tiên.)

3. Monumental– /mɑːn.jəˈmen.t̬əl/: rất lớn lao, trọng đại (quan trọng)

Ví dụ: Ida Tacke made monumental discoveries in the fields of chemistry and physics. (Ida Tacke đã tạo nên những khám phá rất vĩ đại trong lĩnh vực hóa học và y học.)

4. Momentous– /məˈmen.təs/: quan trọng, trọng yếu

Ví dụ: August 18, 1920 was the momentous day for the women in U.S. On that day, the 19th amendment guarantees all American women the right to vote. (Ngày 18 tháng Tám năm 1920 là một ngày rất trọng đại của phụ nữ Mỹ. Vào ngày này, sự sửa đổi (của hiến pháp) lần thứ 19 đảm bảo tất cả các phụ nữ Mỹ đều có quyền bầu cử.)

5. Substantial– /səbˈstæn.ʃəl/: rất quan trọng, lớn lao

Ví dụ: as Chief Operating Officer, Shery Sandberg has had a substantial role in making Facebook profitable. (Là Giám đốc điều hành, Shery Sandberg đã có vai trò rất quan trọng trong việc tạo lợi nhuận cho Facebook.)

6. Eventful– /ɪˈvent.fəl/: có tính sự kiện quan trọng, kết quả quan trọng

Ví dụ: July 5 was eventful day for the U.S Women’s National Team. They won the 2015 FIFA Women’s World Cup. (Ngày 05 tháng Bảy là một ngày trọng đại của Đội tuyển Nữ Quốc gia Hoa Kỳ. Họ đã giành chức vô địch giải bóng đã nữ World Cup 2015 của FIFA.)

7. Crucial– /ˈkruː.ʃəl/: có tính chất quyết định, chủ yếu, rất quan trọng

Ví dụ: Although the book is very thick, the crucial content are in the pages from 200- 215. (Mặc dù cuốn sách rất dày, nhưng nội dung quan trọng nhất nằm ở các trang từ 200 -215.)

8. Essential– /ɪˈsen.ʃəl/: bản chất, thực chất, cốt yếu, chủ yếu

Ví dụ: The essential parts of this machine are shown in fig. (Các bộ phận chủ yếu của chiếc máy được chỉ ra ở trong hình.)

9. Impactful – /ɪmˈpækt.fəl/: có tác động quan trọng

Ví dụ: Celebrations are important, but important celebrations are more impactful and meaningful. (Các lễ kỷ niệm đều quan trọng, nhưng những lễ kỷ niệm quan trọng là có ảnh hưởng lớn hơn và ý nghĩa hơn.)

10. Meaningful – /ˈmiː.nɪŋ.fəl/: đầy ý nghĩa, trọng đại, quan trọng, vai trò lớn

Ví dụ: Rosa Parks had a meaningful impact on the Civil Rights Movement in the US. (Rosa Parks đã có ảnh hưởng rất lớn trong Phong trào Nhân Quyền ở Mỹ.)

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Từ vựng tiếng Anh

    Xem thêm