1010 câu trắc nghiệm tiếng Anh ôn thi THPT Quốc gia có đáp án

Bài tập trắc nghiệm từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn 1000 câu trắc nghiệm tiếng Anh ôn thi THPT Quốc gia có đáp án được sưu tầm và biên soạn sẽ là nguồn bổ sung kiến thức hữu ích cho các bạn ôn thi kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Các bạn hãy tải về và luyện tập nhuần nhuyễn để có kì thi thành công nhất. Chúc các bạn thi tốt!

Trắc nghiệm tiếng Anh ôn thi THPT Quốc gia có đáp án

1. The teacher said that we .......... harder on our pronunciation.

A. work

B. working

C. should work

D. have worked

2. The train couldn’t run fast .................... snow.

A. so

B. if

C. because

D. because of

3. Don’t let children .......... in the kitchen.

A. play

B. playing

C. to play

D. played

4. Which songs do they often sing ............. Christmas?

A. on

B. at

C. in

D. of

5. She was ............ because of her bad result.

A. happy

B. unhappy

C. happily

D. unhappily

6. She has .............. provided a picnic lunch for us.

A. kind

B. unkind

C. kindly

D. kindness

7. We ..................... this car if it is expensive.

A. haven’t bought

B. won’t buy

C. didn’t buy

D. wouldn’t buy

8. If he is careful, he .......... get good marks.

A. must

B. will

C. could

D. would

9. Is he really ................ that you can’t come there.

A. disappoint

B. to disappoint

C. disappointing

D. disappointed

10. I think most children are creative enough to write .......... poems.

A. beautiful

B. beautifully

C. beauty

D. beautify

11. It is necessary ............ forests.

A. protect

B. protected

C. to protect

D. protecting

12. They made their living by .......... fish in the ocean every day.

A. catch

B. to catch

C. catching

D. caught

13. I suggest .............. to the movies.

A. go

B. going

C. to go

D. went

14. I have sent you a lot of letters but you have never been .....................

A. respond

B. response

C. responsive

D. responsively

15. The cost of ............ is very high in big cities.

A. life

B. live

C. living

D. lived

16. The next stage in the development of television is ...............TV.

A. interact

B. interaction

C. interactive

D. interactively

17. By learning English, you can get access to the world’s ................

A. develop

B development

C. developed

D. developing

18. Hurry up, or you won’t ....................... the last bus.

A. miss

B. take

C. catch

D. go

19. He can swim and ................. can I.

A. to

B. too

C. so

D. such

20. Let’s wait .............. the rain stops.

A. before

B. after

C. until

D. when

21. ................ this street, you will see my school on the left.

A. Reach

B. Take

C. Arrive

D. Come

22. What have fashion designers ............... to modernise the ao dai?

A. do

B. did

C. done

D. doing

23. The national dress of Japanese women is .............

A. Ao dai

B. Sari

C. Jeans

D. Kimono

24. Nguyen Du is considered a famous Vietnamese ............

A. poetry

B. poet

C. poetic

D. poem

25. There is a small bamboo ............. at the entrance to the village.

A. forestation

B. forestry

C. forest

D. forest ranger

26. One day ........ the moon lasts ............... two weeks.

A. in/in

B. on/in

C. on/for

D. for/on

*Tải file để xem chi tiết và đáp án*

Trong ngữ pháp tiếng Anh, chuyên đề các Thì là ngữ pháp quan trọng nhất bởi nó xuyên suốt trong quá trình học của các bạn và yêu cầu cần có sự ôn tập, thực hành nhiều lần. Bài tập chuyên đề Các thì trong Tiếng Anh được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ giúp các bạn bao quát lại toàn bộ nội dung ngữ pháp trọng điểm này.

Đánh giá bài viết
24 14.611
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm