5 Bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức từ 1-7-2022

5 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng sĩ quan từ ngày 1-7-2022. Dưới đây là toàn bộ cách tính lương và bảng lương mới cho các bạn cùng theo dõi.

Tham khảo: Mẫu tính lương giáo viên mới

Dự kiến, năm 2021 là năm cuối cùng cán bộ, công chức, viên chức áp dụng tính lương theo cách thức cũ (hệ số lương x mức lương cơ sở).

1. Tính lương theo vị trí việc làm trong năm 2022

Dự kiến, việc cải cách tiền lương sẽ được thực hiện trong năm 2021, tuy nhiên do khó khăn dịch bệnh nên việc cải cách tiền lương sẽ được lùi lại, áp dụng trong năm 2022.

Tại Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, Chính phủ đã chỉ đạo, trong năm nay:

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành; hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập.

Ngày 4-1-2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã ra Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH nhằm thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, trong đó nêu rõ:

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16-8-2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp để thực hiện trong năm 2022 theo lộ trình đã được Hội nghị Trung ương 13 kết luận.

Như vậy, nếu như năm 2021, hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tiến hành xây dựng và hoàn thiện, thì trong năm 2022, các bảng lương mới này sẽ áp dụng.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 13 vào ngày 9-10-2020, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đến 1-7-2022 thay vì từ năm 2021 như tinh thần của Nghị quyết số 27/NQ-TW .

2. Sẽ có 5 bảng lương mới từ 1-7-2022

Theo điểm b, khoản 3.1 Mục 3 Nghị quyết 27 năm 2018, hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vụ trang bao gồm:

- 1 Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Sẽ có 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng sĩ quan.

Đảm bảo nguyên tắc:

+ Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới;

+ Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, ủy ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Trong đó, mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

+ Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề; sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm

  • 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);
  • 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;
  • 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Việc ban hành các bảng lương dựa trên vị trí việc làm giúp cho việc tính lương được cụ thể, không cào bằng, đảm bảo khuyến khích sự sáng tạo, phát triển trong người lao động. Điều này cũng được cho sẽ xóa bỏ kiểu tính lương dựa trên thâm niên, tránh tình trạng "sống lâu lên lão làng". Đặc biệt tính lương theo vị trí việc làm sẽ đưa tiền lương về một mối, tránh tình trạng 1 mức lương có tới 10-20 khoản phụ cấp.

>> Xem thêm: Bảng lương mới của giáo viên Tiểu học

Sẽ có 5 quy định về tiền lương của viên chức là giáo viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chính thức có hiệu lực.

Lộ trình tăng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định cụ thể qua các thời kì như sau:

3. Lộ trình tăng lương đối với cán bộ công chức, viên chức

Năm 2021:

- Thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị;

Năm 2025:

- Thực hiện nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước;

- Tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Năm 2030:

- Thực hiện nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước;

- Tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

>> Chi tiết: Lộ trình tăng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

4. 5 quy định về tiền lương có hiệu lực từ tháng 3/2021

  • Quy định về cách xếp lương đối với giáo viên mầm non
  • Quy định về cách xếp lương đối với giáo viên Tiểu học
  • Quy định về cách xếp lương đối với giáo viên THCS
  • Quy định về cách xếp lương đối với giáo viên THPT
  • Thẩm quyền nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

>> Chi tiết: Bảng lương giáo viên mới nhất 2021

Như vậy là có 5 bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức từ 1-7-2022 theo vị trí việc làm chức danh. Chi tiết các bảng lương này sau được xây dựng, hoàn thiện sẽ được VnDoc tổng hợp đến bạn đọc tham khảo.

Ngoài ra, tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo, Chế độ quyền lợi của giáo viên, công chức, viên chức, và các kì thi giáo viên giỏi, thi viên chức, công chức được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tham khảo thêm

Đánh giá bài viết
9 170.958
Sắp xếp theo
    Văn bản giáo dục Xem thêm