Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 (số 1)

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 (số 1) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 6 MỚI

Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 (số 1)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look and read. Choose “YES” or “NO”

1. Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 (số 1)

She’s skipping

A. Yes

B. No

2. Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 (số 1)

It is rainy today

A. Yes

B. No

3. Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 (số 1)

They’re cleaning the floor.

A. Yes

B. No

4. Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 (số 1)

I have two parrots

A. Yes

B. No

5. Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 (số 1)

A dog is on the table

A. Yes

B. No

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. What toys does she like? She _____________ ships

A. like

B. likes

C. does like

D. is like

2. There aren’t ______________ behind the house.

A. any trees

B. any tree

C. trees

D. tree

3. _____________ does your mother work?

A. Where

B. What

C. How

D. How many

4. What is he doing? - He ____________ music

A. is reading

B. is watching

C. is cleaning

D. is listening to

5. Today, it is _____________, it is not rainy

A. sunny

B. wind

C. rain

D. snow

6. Where is Can Tho? - It’s ____________ south Vietnam

A. to

B. on

C. at

D. in

7. How many floors _____________ Sara’s school have?

A. do

B. does

C. is

D. are

8. Linh _____________ in the country

A. don’t live

B. live

C. doesn’t live

D. does lives

9. That’s ______________ around the house.

A. fence a nice

B. nice a fence

C. a fence nice

D. a nice fence

10. My mother and father _____________ in the living room

A. is

B. is not

C. are

D. no

III/ Look at the pictures and answer the question

1. Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 (số 1)

What’s the weather like?

A. It’s sunny

B. It’s snowy

C. It’s rainy

2. Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 (số 1)

How many trucks do you have?

A. I have four

B. I have foru

C. I have five

3. Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 (số 1)

A. He’s listening to music

B. She’s playing the piano

C. She’s listening to music

IV/ Put the words in order

1. there/ Is/ a/ behind/ yard/ house/ the/ ?/

A. Behind the house there is a yard?

B. Is there a yard behind the house?

C. There is a yard behind the house?

D. Is there a behind yard the house?

2. Friend/ Does/ your/ any/ have/ cars/ ?/

A. Your friend does have any cars?

B. Does have your friend any cars?

C. Does your friend have any cars?

D. Does your friend have cars any?

3. like/ ?/ weather/ What/ is/

A. Is what weather like?

B. What weather is like?

C. What is the weather like?

D. What like is weather?

-The end-

Đáp án bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 học kì 2

I/ Look and read. Choose “YES” or “NO”

1. A

2. B

3. A

4. A

5. B

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. A

3. A

4. D

5. A

6. D

7. B

8. C

9. D

10. C

III/ Look at the pictures and answer the question

1. B

2. A

3. C

IV/ Put the words in order

1. B

2. C

3. C

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 (số 1). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 5, Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 4.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Đánh giá bài viết
1 507
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm