Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 35

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 35

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 35 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nhiều dạng bài tập từ vựng, ngữ pháp khác nhau, có đáp án đi kèm, sẽ giúp các em học sinh lớp 5 dễ dàng làm bài và so sánh đáp án sau khi làm xong. Sau đây mời thầy cô và bậc phụ huynh tham khảo, hướng dẫn con mình làm bài.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

WEEK 35

(SELF - CHECK)

I. Complete the table.

DrinksPlacesWeatherFood
coffeesupermarketsunnyrice

II. Read and circle a, b or c.

1. How many ______________ do you eat every day?

a. eggs b.egg c. an egg

2. ______________ place would you like to visit?

a. Where b. When c. Which

3. How ___________ bottles of milk do you drink every day?

a. many b. much c. old

4. Which one is bigger, London ____________ New York?

a. and b.but c. or

5. How can I get to Phu Quoc Islands? You can ________ a boat.

a. go b. take c. have

III. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 35

IV. Write the answers.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 35

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 35

II.

1. a 2. c 3. a 4. c 5. b

III.

1. C 2. A 3. E 4. B 5. D

Ngoài nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 35. VnDoc.com cũng đăng tải rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
16 3.306
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm