Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 10

Bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 10 có đáp án

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 10 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 5do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 5 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 5 Lesson 3 Unit 6 How many lessons do you have today, Lesson 1 Unit 7 How Do You Learn English? tuần 10 giúp các em học sinh củng cố kiến thức quan trọng có trong tuần học hiệu quả.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 10 MỚI

1. Write about your school things. The read the sentences aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 10

2. Read and match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 10

3. Circle the correct word to complete the sentence.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 10

4. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 10

5. Write a letter to your penfriend about how you learn English.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 10

6. Read and complete.

week; school; reading; P.E; English; kind;

It's Monday today. Henry is at (1)_____. He has four lessons: Vietnamese; English, Art and (2)______. He has Vietnamese four times a (3)_____. Miss Laura is his Vietnamese teacher. She is (4)______ and friendly. His favorite subject is (5)_______ because he loves (6)_______ English stories.

7. Read the text again and write Yes or No. 

1. Today is Tuesday.

2. Henry has 4 lessons.

3. Miss Laura is his English teacher.

4. His favorite subject is English.

5. He has Vietnamese four times a week.

ĐÁP ÁN

1. Write about your school things. The read the sentences aloud.

Học sinh tự trả lời.

Gợi ý:

1 - I have four notebooks.

2 - I have two pens.

3 - I have a ruler.

4 - I have twelve crayons.

2. Read and match.

1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - e; 5 - b

3. Circle the correct word to complete the sentence.

1 - notebooks

2 - have

3 - reading

4 - watches

5 - by

4. Read and complete.

1 - how; 2 - speaking; 3 - practise; 4 - watch; 5 - email

5. Write a letter to your penfriend about how you learn English.

Học sinh tự viết.

Gợi ý:

Dear, …

How are you today? I am very well. It is a long time since I last wrote a letter to you. Today I will tell you about my English.

I often have English lesson twice a week at school. It is on Thursday and Friday. I like English very much. Because I want to be an English teacher in the future. At home, I usually practise reading skill by reading some English comic books. And I practise listening skill by listening to English songs.

I am looking forward to your letter.

Lovely

….

6. Read and complete.

It's Monday today. Henry is at (1)_school____. He has four lessons: Vietnamese; English, Art and (2)___P.E___. He has Vietnamese four times a (3)_week____. Miss Laura is his Vietnamese teacher. She is (4)__kind____ and friendly. His favorite subject is (5)___English____ because he loves (6)___reading____ English stories.

7. Read the text again and write Yes or No.

1. Today is Tuesday. - NO

2. Henry has 4 lessons. - YES

3. Miss Laura is his English teacher. - NO

4. His favorite subject is English. - NO

5. He has Vietnamese four times a week. - YES

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 10. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
13 4.915
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm