Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 10

Bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 10 có đáp án

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 10 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 5 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 5 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 5 Lesson 3 Unit 6 How many lessons do you have today, Lesson 1 Unit 7 How Do You Learn English? tuần 10 giúp các em học sinh củng cố kiến thức quan trọng có trong tuần học hiệu quả.

1. Write about your school things. The read the sentences aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 10

2. Read and match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 10

3. Circle the correct word to complete the sentence.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 10

4. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 10

5. Write a letter to your penfriend about how you learn English.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 10

6. Read and complete.

week; school; reading; P.E; English; kind;

It's Monday today. Henry is at (1)_____. He has four lessons: Vietnamese; English, Art and (2)______. He has Vietnamese four times a (3)_____. Miss Laura is his Vietnamese teacher. She is (4)______ and friendly. His favorite subject is (5)_______ because he loves (6)_______ English stories.

7. Read the text again and write Yes or No. 

1. Today is Tuesday.

2. Henry has 4 lessons.

3. Miss Laura is his English teacher.

4. His favorite subject is English.

5. He has Vietnamese four times a week.

ĐÁP ÁN

1. Write about your school things. The read the sentences aloud.

Học sinh tự trả lời.

Gợi ý:

1 - I have four notebooks.

2 - I have two pens.

3 - I have a ruler.

4 - I have twelve crayons.

2. Read and match.

1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - e; 5 - b

3. Circle the correct word to complete the sentence.

1 - notebooks

2 - have

3 - reading

4 - watches

5 - by

4. Read and complete.

1 - how; 2 - speaking; 3 - practise; 4 - watch; 5 - email

5. Write a letter to your penfriend about how you learn English.

Học sinh tự viết.

Gợi ý:

Dear, …

How are you today? I am very well. It is a long time since I last wrote a letter to you. Today I will tell you about my English.

I often have English lesson twice a week at school. It is on Thursday and Friday. I like English very much. Because I want to be an English teacher in the future. At home, I usually practise reading skill by reading some English comic books. And I practise listening skill by listening to English songs.

I am looking forward to your letter.

Lovely

….

Hướng dẫn dịch

Thân mến, …

Hôm nay bạn thế nào? Tôi rất ổn. Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi viết thư cho bạn. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về tiếng Anh của tôi.

Tôi thường có bài học tiếng Anh hai lần một tuần ở trường. Đó là vào thứ Năm và thứ Sáu. Tôi rất thích tiếng Anh. Bởi vì tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh trong tương lai. Ở nhà, tôi thường luyện kỹ năng đọc bằng cách đọc một số truyện tranh tiếng Anh. Và tôi luyện kỹ năng nghe bằng cách nghe các bài hát tiếng Anh.

Tôi đang mong chờ lá thư của bạn.

Đáng yêu

….

6. Read and complete.

It's Monday today. Henry is at (1)_school____. He has four lessons: Vietnamese; English, Art and (2)___P.E___. He has Vietnamese four times a (3)_week____. Miss Laura is his Vietnamese teacher. She is (4)__kind____ and friendly. His favorite subject is (5)___English____ because he loves (6)___reading____ English stories.

7. Read the text again and write Yes or No.

1. Today is Tuesday. - NO

2. Henry has 4 lessons. - YES

3. Miss Laura is his English teacher. - NO

4. His favorite subject is English. - NO

5. He has Vietnamese four times a week. - YES

Hướng dẫn dịch

Hôm nay là thứ Hai. Henry đang ở trường. Anh ấy có bốn bài học: Tiếng Việt; Tiếng Anh, Nghệ thuật và Thể dục Anh ấy có tiếng Việt bốn lần một tuần. Cô Laura là giáo viên tiếng Việt của anh ấy. Cô ấy tốt bụng và thân thiện. Môn học yêu thích của anh ấy là tiếng Anh vì anh ấy thích đọc truyện tiếng Anh.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 10 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

>> Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 10 MỚI

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2022 - 2023.

Đánh giá bài viết
14 8.331
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm