Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh lớp 5 tuần 22

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 22 có đáp án

Nằm trong bộ Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2020 - 2021, tài liệu bài tập cuối tuần 22 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh Unit 13 What do you do in your free time? và Unit 14 What happened in the story? tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em nhắc lại những kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng trọng tâm hiệu quả.

* Xem thêm nhiều bài ôn tập Unit 13 - Unit 14 lớp 5 khác như:

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Look, read and match. Then say the sentences aloud. Quan sát, đọc và nối. Sau đó đọc to những câu hoàn chỉnh.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 22

2. Write one word in each blank. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 22

3. Read and number the sentences. Đọc và đánh số thứ tự các câu sau.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 22

4. Write about your favourite book/story. Viết về quyển sách/ câu chuyện mà em yêu thích. 

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 22

5. Put the words in order. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh. 

1. happened/ What/ the/ in/ story/ ?/

_________________________

2. older/ What/ think/ of/ you/ brother/ the/ do/ ?/

__________________________

3. free/ surf/ I/ internet/ the/ in/ time/ my/ ./

___________________________

4. kinds/ What/ you/ of/ like/ stories/ ?/

___________________________

ĐÁP ÁN:

1. Look, read and match. Then say the sentences aloud. Quan sát, đọc và nối. Sau đó đọc to những câu hoàn chỉnh.

1. e

2. c

3. d

4. a

5. b

2. Write one word in each blank. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

1. free

2. to

3. do

4. go

5. to

3. Read and number the sentences. Đọc và đánh số thứ tự các câu sau.

a-8

b-3

c-1

d-4

e-6

f-5

g-2

h-7

4. Write about your favourite book/story. Viết về quyển sách/ câu chuyện mà em yêu thích.

Gợi ý 1

Hanoi, Feb 5th,

Dear Linda,

My name is My Le. I like reading in my free time. My favorite book is The Golden Starfruit Tree. The main characters are the younger brother and the elder brother. The younger brother is very kind. But the elder brother is too greedy. I like this book because the story is very meaningful.

What is your hobby? Tell me about it.

Write to me soon.

Gợi ý 2

Dear Peter,

My name is Minnie I like reading in my free time. My favorite book is the story of Mai An Tiem. The main character is Mai An Tiem, son of King Hung. He is hard-working and kind. I like this book because the story is about the story how to have watermelon.

What is your hobby? Tell me about it.

Write to me soon.

5. Put the words in order. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1 - What happened in the story?

2 - What do you think of the older brother?

3 - I surf the internet in my free time?

4 - What kinds of stories do you like?

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 22. Ngoài ra, VnDoc.com cũng luôn cập nhật liên tục rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
11 7.415
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm