Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 9

Bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 9 có đáp án

Đề luyện tập cuối tuần 9 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 5 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh cuối tuần 9 lớp 5 có đáp án được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

1. Read and Complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 9

2. Circle the incorrect word and correct the sentence.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 9

3. Read and write the answer.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 9

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 9

4. Write about you.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 9

5. Choose the correct answer. 

1. He is a pupil______ Cau Giay School.

A. at

B. in

C. on

D. for

2. The school ______ at 8 o’clock in the morning.

A. starts

B. start

C. end

D. ends

3. ______ are you talking to? – I am talking to my cousin, Thang.

A. What

B. Which

C. When

D. Who

4. ______ do you get up?- At half past six.

A. What

B. What time

C. Where

D. When

5. ______ does Ngan have P.E? – On Monday and Wednesday.

A. How far

B. How long

C. When

D. What time

6. ______ lessons do you have today? – We have four lessons.

A. How far

B. How much

C. How many

D. What time

7. Mai goes to school ______ a week.

A. five time

B. fifth time

C. five

D. five times

8. How many ______ does Hung have on Wednesday?

A. lesson

B. lessons

C. class

D. classroom

ĐÁP ÁN

1. Read and Complete.

1 - How; 2 - When; 3 - How; 4 - What; 5 - What

2. Circle the incorrect word and correct the sentence.

2 - One sửa thành Once

3 - time sửa thành times

4 - in sửa thành on

5 - am sửa thành do

3. Read and write the answer.

1 - It is “Forget-me-not”.

2 - He had four lessons.

3 - He forgot English and Science books.

4 - He has Maths, PE, Vietnamese and Arts.

5 - Yes, he did.

Hướng dẫn dịch

Hùng là người bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy cũng có tên khác là "Xin đừng quên tôi". Cậu ấy thường xuyên quên sách vở ở nhà. Hôm qua, chúng tôi có 4 tiết học: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Âm Nhạc và Khoa Học. Cậu ấy quên sách Tiếng Anh và sách Khoa Học. Hôm nay chúng tôi có 4 tiết học: Toán Học; Thể Dục, Tiếng Viêt và Mĩ Thuật. Cậu ấy quên sách Tiếng Việt và sách Toán Học. Ngày mai chúng tôi sẽ có 3 tiết học: Tiếng Việt, Toán học và Tiếng Anh. Tôi không biết cậu sẽ quên quyển sách nào.

Còn bạn thì sao? Hôm nay bạn có bao nhiêu tiết học? Và bạn có quên sách vở ở nhà không?

4. Write about you.

Học sinh tự trả lời.

Gợi ý:

1 - I have four lessons yesterday.

2 - No, I didn’t.

3 - Yes, I do.

4 - Twice a week.

5 - I have four lessons today.

5. Choose the correct answer.

1 - A; 2 - A; 3 - D; 4 - B; 5 - C; 6 - C; 7 - D; 8 - B;

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 9 có đáp an. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
26 6.716
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm