Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 8

Bài tập cuối tuần 8 môn tiếng Anh 5 có đáp án

Đề luyện tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 5 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học Lesson 3 Unit 5 Where will you be this weekend SGK tiếng Anh lớp 5 của bộ GD&ĐT và tiết Review ôn tập tiếng Anh Unit 1 - 5.

1. Circle the odd one out.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 8

2. Read and write one word in each blank.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 8

3. Complete the question.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 8

4. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 8

5. Write the answer.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 8

6. Choose the correct answer. 

1. _____________ is his telephone number?

A. When

B. Which

C. What

2. His birthday is _____________ Friday, October 29th.

A. at

B. on

C. in

3. _____________ you have a test tomorrow morning ?

A. Will

B. Do

C. Are

4. Will he be free? - _____________

A. No, he won’t

B. No, he doesn’t

C. No. he isn’t.

5. We will _____________ our old friends next Friday.

A . to meet

B. meet

C. meeting .

6. _____________ meet at 9.00 a.m .

A. Let’s

B. Let’s go

C. Let

7. Nham _____________ 9 on his next birthday.

A. is

B. will

C. will be

8. I live _____________ my parents in the countryside.

A. on

B. with

C. to

9. Nga lives _____________ 56 Duy Tan Street.

A. at

B. on

C. in

10. Will you be free tomorrow evening ? - _____________

A. Yes, I will

B. Yes, I do

C. Yes, I am

ĐÁP ÁN

1. Circle the odd one out.

1 - b party; 2 - a. week; 3 - d beach; 4 - b day; 5 - a island

2. Read and write one word in each blank.

1 - a; 2 - to; 3 - by; 4- to; 5 - yes; 6 - on

3. Complete the question.

1 - address; 2 - did you go; 3 - do you do; 4 - will you

4. Read and complete.

1 - will; 2 - Twice; 3 - train; 4 - visit; 5 - food

5. Write the answer.

Gợi ý:

1 - I will go to my grandparents’(house).

2 - I will go fishing and eat some fresh fruits.

3 - They will go Da Nang.

4 - They will go sightseeing.

6. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - A; 5 - B;

6 - A; 7 - C; 8 - B; 9 - A; 10 - A;

Giải thích

1 - Câu hỏi số điện thoại trong tiếng Anh

2 - on + Thứ ngày tháng

3 - Câu hỏi về thì tương lai đơn

4 - câu trả lời thì tương lai đơn

5 - will + động từ nguyên thể: thì tương lai đơn

6 - Let's + động từ nguyên thể: rủ ai đó làm gì

7 - Thì tương lai (có next birthday là dấu hiệu nhận biết)

8 - live with: sống cùng ai

9 - at + số nhà

10 - Câu trả lời thì tương lai đơn

Download đề thi và đáp án: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 8 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2021 - 2022.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
40
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm