Bài tập trắc nghiệm hóa học 8 chương 1 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm hóa học 8 chương 1 có đáp án được VnDoc biên soạn với 50 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong toàn bộ kiến thức chương 1 hóa 8. Giúp hệ thống toàn bộ lại kiến thức, các dạng bài tập, hy vọng tới bộ câu hỏi trắc nghiệm chướng 1 hóa 8 này sẽ giúp bạn đọc được luyện tập nâng cao kĩ năng giải bài tập tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi giữa học kì 1 hóa 8 năm 2021 mới nhất tại: 

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 Hóa 8

Câu 1: Chỉ ra dãy nào chỉ gồm toàn vật thể tự nhiên

A. Ấm nhôm, bình thuỷ tinh, nồi đất

B. Xenlulozo, kẽm, vàng

C. Bút chì, thước kẻ, tập sách

D. Nước biển, ao, hồ, suối.

Câu 2: Chất tinh khiết là:

A. Có tính chất không đổi

B. Có lẫn thêm vài chất khác

C. Gồm những phân tử đồng dạng

D. Không lẫn tạp chất

Câu 3: Trong các dãy chất cho dưới đây, hãy cho biết dãy chất nào là chất tinh khiết?

A. Nước, khí oxi, muối ăn, đường.

B. Sữa, nước mắm, khí oxi, nước.

C. Nước chanh, xăng, nhôm.

D. Kẽm, muối ăn, không khí, nước.

Câu 4: Mỗi chất có những tính chất nhất định. Điều này đúng với loại chất gì?

A. Chất tinh khiết.

B. Đơn chất và hợp chất

C. Với mọi chất.

D. Chất trong hỗn hợp.

Câu 5: Muối ăn có lẫn cát, để tách muối ăn ra khỏi cát em hãy chọn phương pháp thích hợp nhất:

A. Hoà tan- làm bay hơi- lọc.

B. Lọc- làm bay hơi.

C. Chưng cất.

D. Hoà tan - lọc -làm bay hơi.

Câu 6: Phương pháp lọc dùng để tách 1 hỗn hợp gồm:

A. Nước với cát.

B. Muối ăn với đường.

C. Rượu với nước.

D. Muối ăn với nước.

Câu 7: Hỗn hợp chất rắn nào sau đây có thể dễ tách riêng nhất bằng cách thêm nước vào rồi lọc:

A. Muối ăn và cát.

B. Muối ăn và đường.

C. Cát và mạt sắt.

D. Đường và bột mì.

Câu 8: Hãy so sánh các tính chất: màu sắc, vị, tính tan trong nước, tính cháy được của các chất: muối ăn, đường, than

Muối ănĐườngThan
Màu
Vị
Tính tan
Tính cháy

Câu 9: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

“Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và (1)…………………. về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi (2)…………………… mang (3)…………..”

A. (1) trung hòa; (2) hạt nhân; (3) điện tích âm

B. (1) trung hòa; (2) một hay nhiều electron; (3) không mang điện

C. (1) không trung hòa; (2) một hạt electron; (3) điện tích dương

D. (1) trung hòa; (2) một hay nhiều electron ; (3) điện tích âm

Câu 10: Chọn đán án đúng nhất

A. Số p = số e

B. Hạt nhân tạo bởi proton và electron

C. Electron không chuyển động quanh hạt nhân

D. Eletron sắp xếp thành từng lớp

Câu 11: Cho biết số p, số e, số lớp e và số e lớp ngoài cùng của nguyên tử (I)

Bài tập hóa 8 nguyên tử

A. Số p = số e = 5

Số lớp e = 3

Số e lớp ngoài cùng =3

B. Số p = số e = 5

Số lớp e = 2

Số e lớp ngoài cùng =3

C. Số p là 5

Số e = số lớp e là 3

Số e lớp ngoài cùng là 2

D. số e lớp ngoài cùng = số lớp e = 3

số p là 5

số e là 4

Câu 12: Chọn đáp án sai

A. Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử

B. Số p = số e

C. Hạt nhân tạo bởi proton và notron

D. Oxi có số p khác số e

Câu 13: Vì sao khối lượng nguyên tử được coi bằng khối lượng hạt nhân. Chọn đáp án đúng

A. Do proton và nơtron có cùng khối lượng còn electron có khối lượng rất bé

B. Do số p = số e

C. Do hạt nhân tạo bởi proton và nơtron

D. Do nơtron không mang điện

Câu 14: Điền từ vào chỗ trống

“Trong tự nhiên, hidro có một người anh em sinh đôi là (1)………………. Nguyên tử (2)…………… còn được gọi là “hidro (3)……………….”, chỉ khác có thêm 1 (4)…………………”

A. 1- đơtriti; 2- hidro; 3- nhẹ; 4- proton

B. 1- triti; 2- hidro; 3-nặng; 4- electron

C. 1- đơteri; 2- đơteri; 3-nặng; 4- nơtron

D. 1- triti ; 2- hidro; 3- nhẹ ; 4- proton

Câu 15: Trong nguyên tử X có tổng số hạt proton, notron, electron là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Số hạt proton trong nguyên tử là:

A. 11.

B. 23.

C. 12.

D. 15.

Câu 16: Một ion X2+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Số hạt nơtron và electron trong ion X lần lượt là

A. 36 và 27.

B. 36 và 29.

C. 29 và 36.

D. 27 và 36.

Câu 17: Nguyên tử R có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 3e. Vậy tổng số electron của nguyên tử R là:

A. 3

B. 11

C. 13

D. 23

Câu 18: Một nguyên tử X có tổng số hạt là 46, số hạt không mang điện bằng 8/15 số hạt mang điện. Xác định nguyên tử X thuộc nguyên tố nào?

A. P

B. S

C. O

D. Cl

Câu 19: Nguyên tử Z có tổng số hạt bằng 58 và có nguyên tử khối < 40 . Hỏi Z thuộc nguyên tố hoá học nào.

A. K

B. Na

C. Fe

D. Cu

Câu 20: Nguyên tử của nguyên tố X có nguyên tử khối gấp 7 lần của nguyên tử nguyên tố Hidro, đó là nguyên tử nguyên tố nào. Cho biết số p và số e

A. Liti, số p = số e =3

B. Be, số p = số e = 4

C. Nito, số p = số e = 7

D. Natri, số p = số e =11

Câu 21: Cho nguyên tố O có nguyên tử khối là 16, Mg là 24. Nguyên tử nào nặng hơn

A. Mg nặng hơn O

B. Mg nhẹ hơn O

C. O bằng Mg

D. Tất cả đáp án trên

Câu 22: Cho nguyên tử của nguyên tố X có 11 proton. Chọn đáp án sai

A. Đấy là nguyên tố Natri

B. Số e là 11 e

C. Nguyên tử khối là 22

D. Số thứ tự trong bảng tuần hoàn là 11

Câu 23: Cho nguyên tử khối của Bari là 137 . Tính khối lượng thực nguyên tố trên.

A. mBa= 2,2742.1022kg

B. mBa = 2,234.10-24g

C. mBa = 1,345.10-23 kg

D. mBa = 2,7298.10-21 g

Câu 24: Chọn đáp án sai

A. số p là số đặc trưng của nguyên tố hóa học

B. nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tố cùng loại, có cùng số p trong hạt nhân

C. 1 đvC=1/12 mC

D. Oxi là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ trái đất

Câu 25: Cho số khối của nguyên tử nguyên tố Y là 39. Biết rằng tổng số hạt nguyên tử là 58. Xác định nguyên tố đó và cho biết số notron

A. Kali, số n= 19

B. Kali, số n=20

C. Ca, số n=19

D. Ca, số n= 20

Câu 26: Cho điện tích hạt nhân của X là 15+. Biết rằng số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 14. Xác định nguyên tố hoá học và số khối của X:

A. Nguyên tố P và A = 30

B. Nguyên tố Si và A = 29

C. Nguyên tố P và A  =31

D. Nguyên tố Cl và A = 35.5

Câu 27: Cho các nguyên tử có kí hiệu là các chữ cái và số proton như sau: 5A; 8B; 17C; 6D; 8E;17F; 17H. Các nguyên tử sau thuộc cùng một nguyên tố hóa học là:

A. A, B, C, D

B. D, E, F, H

C. B, E, C

D. C, F, H

Câu 28: Trong các chất sau hãy cho biết dãy nào chỉ gồm toàn đơn chất?

A. Fe(NO3)2, NO, C, S

B. Mg, K, S, C, N2

C. Fe, NO2, H2O

D. Cu(NO3)2, KCl, HCl

Câu 29: Trong số các công thức hóa học sau: O2, N2, Al, Al2O3, H2, AlCl3, H2O, P.

Số đơn chất là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 6

Câu 30: Để trở thành phân tử của hợp chất thì tối thiểu cần phải có bao nhiêu loại nguyên tử liên kết với nhau:

A. một loại nguyên tử.

B. hai loại nguyên tử.

C. ba loại nguyên tử.

D. bốn loại nguyên tử.

Câu 31: Phân tử khối của CH4, Mg(OH)2, KCl lần lượt là:

A. 16 đvC, 74,5 đvC, 58 đvC

B. 74,5 đvC, 58 đvC, 16 đvC

C. 17 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

D. 16 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

Câu 32: Một chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử oxi và nặng hơn khí hidro 31 lần. Xác định X.

A. C

B. Na.

C. N

D. Ni

Câu 33: Chọn đáp án đúng

A. Công thức hóa học của đồng là Cu

B. 3 phân tử oxi là O3

C. CaCO3 do 2 nguyên tố Canxi, 1 nguyên tố oxi tạo thành

D. Tất cả đáp án trên

Câu 34: Ý nghĩa của công thức hóa học cho biết

A. Nguyên tố nào tạo ra chất

B. Phân tử khối của chất

C. Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử của chất

D. Tất cả đáp án

Câu 35: Từ công thức hóa học của CuSO4 có thể suy ra được những gì

A. CuSO4 do 3 nguyên tố Cu, O, S tạo nên

B. Có 3 nguyên tử oxi trong phân tử

C. Phân tử khối là 96 đvC

D. Tất cả đáp án

Câu 36: Viết CTHH và tính phân tử khối của hợp chất có 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử oxi trong phân tử

A. NaNO3, phân tử khối là 85

B. NaNO3, phân tử khối là 86

C. Không có hợp chất thỏa mãn

D. NaNO3, phân tử khối là 100

Câu 37: Chon đáp án sai

A. CTHH của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của 1 nguyên tố

B. Lưu huỳnh có công thức hóa học là S2

C. Phân tử khối của CaCO3 là 100 đvC

D. Có 3 nguyên tố hóa học tạo nên hợp chất HNO3

Câu 38: 3H2O nghĩa là như thế nào

A. 3 phân tử nước

B. Có 3 nguyên tố nước trong hợp chất

C. 3 nguyên tố oxi

D. Tất cả đều sai

Câu 39: Cho kim loại M tạo ra hợp chất MSO4 . Biết phân tử khối là 120. Xác định kim loại M

A. Magie

B. Đồng

C. Sắt

D. Bạc

Câu 40: Cho công thức hoá học của sắt (III) oxit là Fe2O3, hiđro clorua là HCl

CTHH đúng của sắt (III) clorua là:

A. FeCl2.

B. FeCl.

C. FeCl3.

D. Fe2Cl.

Đáp án phần câu hỏi trắc nghiệm chương 1 hóa 8

1D2D3A4A5D6A7A89D10A
11B12C13A14A15A16B17C18A19A20A
21A22C23D24B25D26C27D28B29C30B
31D32B33A34D35A36A37B38A39A40C
41B42C43A44A45A46A47A48A49B50A

(Để tham khảo đầy đủ Bài tập trắc nghiệm Hóa 8 chương 1 vui lòng ấn link TẢI VỀ phía dưới)

...................................

Trên đây VnDoc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Bài tập trắc nghiệm hóa học 8 chương 1 có đáp án, Với 50 câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ nội dung các dạng bài tập trong chương 1 hóa 8. Hy vong có thể giúp các bạn học tốt môn Hóa học 8.

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
15 15.755
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Hóa học 8 Xem thêm