Bộ 26 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2022

Bộ 26 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2022 được VnDoc tổng hợp và đăng tải. Tài liệu gồm những dạng bài toán từ cơ bản đến nâng cao để các em ôn tập, rèn luyện và đưa ra các phương pháp giải bài tập cụ thể. Ngoài ra còn giúp các em nâng cao kỹ năng giải đề thi. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán Số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Hãy viết vào bài làm chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 6:

Câu 1: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau, biết x = \frac{-2}{3} thì y = \frac{1}{2} . Hỏi hệ số tỉ lệ nghịch của y theo x là bao nhiêu ?

A. \frac{-3}{4}

B. \frac{-1}{3}

C. \frac{-4}{3}

D. -3

Câu 2: Đồ thị của hàm số y= \frac{1}{2}x đi qua điểm nào sau đây:

A. (1;2)

B. (-1; \frac{1}{2} )

C. (\frac{1}{2};\frac{1}{4})

D. (\frac{-1}{2};\frac{1}{4})

Câu 3: Giá trị của biểu thức M = - 3x2y3 tại x = -1, y = 1 là:

A. 3

B. -3

C. 18

D. -18

Câu 4: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. (x + y2)z

B. \frac{x}{2-z}

C. – 5x + 1

D. (- 2xy2) \frac{1}{3} xy2

Câu 5: Tam giác MNP có M = 70o N = 50o góc ngoài tại P bằng:

A. 60o

B. 120o

C. 20o

D. 180o

Câu 6: Tam giác DEF là tam giác đều nếu:

A. DE = DF

B. DE = EF

C. DE = DF và D = 60o.

D. D E^{2}=D F^{2}+E F^{2}

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 7: Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:

10

13

15

10

13

15

17

17

15

13

15

17

15

17

10

17

17

15

13

15

b/ Lập bảng “tần số” và tìm mốt của dấu hiệu.

c/ Tính số trung bình cộng.

d/ Rút ra nhận xét.

e/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, có góc B  = 60o và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.

a/ Chứng minh: Δ ABD = Δ EBD.

b/ Chứng minh: ABE là tam giác đều.

c/ Tính độ dài cạnh BC.

Câu 9: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

E=\frac{5-3 x}{4 x-8}(x \in Z, x \neq 2)

Đáp án Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

C

B

D

B

C

II. PHẦN TỰ LUẬN(7 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

1

(3 điểm)

a/ Dấu hiệu ở đây là thời gian làm một bài toán của mỗi học sinh

b/ Bảng “tần số”

Giá trị (x)

10

13

15

17

Tần số (n)

3

4

7

6

N = 20

M0 = 15

c/ Tính số trung bình cộng

\bar{X}=\frac{10 \cdot 3+13 \cdot 4+15 \cdot 7+17 \cdot 6}{20}=\frac{289}{20}=14,45

d/ Đưa ra được nhận xét

e/ Vẽ biểu đồ chính xác

0,5

0,75

0,5

0,5

0,75

2

(3 điểm)

a/ Chứng minh được: Δ ABD = Δ EBD.

b/ Chứng minh được: ABE là tam giác đều.

c/ Tính độ dài cạnh BC = 10cm.

1

1

1

3

(1 điểm)

E=\frac{5-3 x}{4 x-8}(x \in Z, x \neq 2)

4 E=\frac{5-3 x}{x-2}=\frac{-3(x-2)-1}{x-2}=-3-\frac{1}{x-2}

E đạt GTNN \Leftrightarrow \frac{1}{x-2}đạt GTLN

Vì x ∈ Z nên \frac{1}{x-2} đạt GTLN ⇔x - 2 là số nguyên dương lớn nhất ⇔ x- 2  = 1 ⇔ x  = 3

Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Toán số 2

PHÒNG GD&ĐT .....

TRƯỜNG THCS ......

Họ và tên học sinh:....

Lớp: ......

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN LỚP 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Bài 1: (1,5 điểm) Điều tra tuổi nghề của các công nhân trong một phân xưởng người ta ghi lại bảng tần số sau:

Tuổi nghề (x năm)

3

4

6

8

10

Tần số (n)

5

2

7

10

1

N = 25

Dựa vào bảng tần số trên, tính tuổi nghề trung bình và tìm mốt

Bài 2: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức tại 3x^{3} -x tại x = -2

 Bài 3: (2 điểm) Thu gọn đơn thức sau đây và tìm bậc, hệ số của đơn thức.

.Đề thi giữa kì 2 Toán 7

Bài 4: (2 điểm) Thu gọn các hạng tử đồng dạng có trong biểu thức đại số sau:

Đề thi giữa kì 2 Toán 7

Bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, AC = 12cm.

aTính BC.

b. Kéo dài AB lấy D sao cho B là trung điểm của AD. Nối CD, qua B vẽ đường thẳng vuông góc với AD cắt CD tại E.

Chứng minh ΔABE = ΔDBE và suy ra ΔAED cân.

c. Kẻ AK vuông góc với BC tại K. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng CB tại F. Chứng minh B là trung điểm của KF.

d. Chứng minh ΔAEC cân và suy ra E là trung điểm của DC.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Toán số 3

PHÒNG GD&ĐT .....

TRƯỜNG THCS ......

Họ và tên học sinh:....

Lớp: ......

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN LỚP 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Bài 1: Theo dõi thời gian làm bài một bài toán (tính bằng phút) của một nhóm học sinh. Thầy giáo ghi lại như sau:

3

5

7

2

4

7

8

9

7

8

6

7

5

3

8

7

5

4

8

7

7

9

4

7

5

3

9

7

7

4

7

6

a. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b. Hãy lập bảng tần số và tính số trung bình cộng.

c. Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức.

M = 5xy - 10 +3y tại x = 2, y = -3

Bài 3: Thu gọn các đơn thức sau rồi xác định hệ số, phần biến và bậc.

Đề thi giữa kì 2 Toán 7]

Bài 4: Cho tam giác MNK vuông tại M. Biết MN = 9cm; MK = 12cm.

a.Tính NK.

b.  Trên tia đối của tia MN lấy điểm I sao cho MN = MI. Chứng minh: ΔKNI cân.

c. Từ M vẽ tại A, tại B. Chứng minh ΔMAK = ΔMBK.

d. Chứng minh: AB // NI.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Toán số 4

PHÒNG GD&ĐT .....

TRƯỜNG THCS ......

Họ và tên học sinh:....

Lớp: ......

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN LỚP 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

I. Phần trắc nghiệm: 2,0 điểm

Điền Đ vào câu đúng, S vào câu sai

a. Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn.

b. Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau.

c. Nếu góc A là góc ở đáy của một tam giác cân thì góc A < 900

d. Cho hàng số y = f(x) = 2x điểm nào thuộc đồ thị của hàm số f(x)

A (0; 0) B (1; 3 ) C (½; -1 ) D (½; 1)

II. Phần tự luận: 8,0 điểm

Bài 1. Điểm kiểm tra môn toán lớp 7A được thống kê như sau

7

10

5

7

8

10

6

5

7

8

5

6

4

10

3

4

9

8

9

9

4

7

3

9

2

3

7

5

9

7

5

7

6

4

9

5

8

5

6

3

Lập bảng tần số có giá trị trung bình cộng. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng, nhận xét về việc học toán của học sinh lớp 7A.

Bài 2. Cho tam giác NMP cân tại N. trên tia đối của tia MP lấy điểm A, trên tia đối của tia PM lấy điểm B sao cho MA = PB.

a. Chứng minh rằng tam giác NAB là tam giác cân.

b. Kẻ MHBộ đề thi giữa hk2 môn toán lớp 7NA (H € NA) kẻ PKBộ đề thi giữa hk2 môn toán lớp 7NB (K € NB). Chứng minh MH = PK

Bài 3. Cho Bộ đề thi giữa hk2 môn toán lớp 7. Tìm n € N để A nguyên.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Toán số 5

PHÒNG GD&ĐT .....

TRƯỜNG THCS ......

Họ và tên học sinh:....

Lớp: ......

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN LỚP 7

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Bài 1 (2,0 điểm): Điền Đ hoặc S vào các câu sau:

a. Góc ngoài của ∆ là góc kề với góc trong của ∆ đó.

b. Nếu 2 cạnh và 1 góc của ∆ này bằng 2 cạnh và 1 góc của ∆ kia thì 2∆ đó bằng nhau.

c. Nếu 2 cạnh góc vuông của ∆ vuông này bằng 2 cạnh góc vuông của ∆ vuông kia thì 2∆ đó bằng nhau.

d. Nếu 3 góc của ∆ này bằng 3 góc của ∆ kia thì 2∆ đó bằng nhau.

Bài 2 (1,5 điểm): Cho hàm số f(x) = 2/3x – 1. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số trên.

A. (1; 1/3) B. (1; -1/3) C (3; 1) D. (6; -3)

Bài 3 (2,0 điểm): Khi điều tra về số con của từng hộ của 30 gia đình ta thu được kết quả như sau:

1 2 3 1 2 0 2 2 1 2

3 4 2 2 1 2 2 3 2 3

0 1 4 1 1 1 0 4 2 3

a. Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì?

b. Lập bảng tần số.

c. Tìm M0 và tính Bộ đề thi giữa hk2 môn toán lớp 7

Bài 4 (1,0 điểm): Giá trị của biểu thức 2(x2 – 1) + 3x – 2 tại x = – 1 là:

A/ -2 B/ - 9 C/ 10 D/ -5 E/ 1

Bài 5 (3,5 điểm)

Cho ∆ABC cân tại A. Trên tia đối của các tia BC và CB lấy theo thứ tự 2 điểm D và E sao cho BD = CE.

a. Chứng minh: ∆ADE cân.

b. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh AM là tia phân giác của góc DAE.

c. Từ B và C kẻ BH và CK theo thứ tự vuông góc với AD và AE. Chứng minh: BH = CK.

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Kỳ thi giữa học kì 2 lớp 7 năm 2021 - 2022 sắp diễn ra, để chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao, VnDoc gửi tới các bạn chuyên mục Đề thi giữa kì 2 lớp 7 với đầy đủ các môn, do VnDoc biên soạn hoặc sưu tầm từ nhiều trường THCS trên cả nước. Đây là bộ tài liệu phong phú, hữu ích cho các thầy cô tham khảo ra đề, cũng như các em học sinh ôn luyện, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao. Chúc các em học tốt.

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn khác

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bộ 26 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2022 được VnDoc chia sẻ trên đây. Thông qua tài liệu này các em sẽ có thêm tài liệu ôn tập, chuẩn bị tốt cho kì thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Toán sắp tới. Chúc các em ôn tập tốt, nếu thấy tài liệu hữu ích, hãy chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo nhé.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng Đề thi học kì 2 lớp 7 ... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn Toán hơn.

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - ĐápTruy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập
Đánh giá bài viết
766 393.301
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Trâm Mâm
  Trâm Mâm

  Đáp án như vậy, không giải thích rõ, ko hiểu

  Thích Phản hồi 22:00 14/03
  • Tiểu Yến Nguyễn Hà
   Tiểu Yến Nguyễn Hà

   bạn sao chép và search lên gg là đc

   Thích Phản hồi 23:05 25/03
Đề thi giữa kì 2 lớp 7 Xem thêm