Cách sử dụng Would rather

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Cấu trúc Would rather than - CÁCH SỬ DỤNG
Loại câu này dùng would rather ... (than) loại câu diễn tả sự mong muốn hay ước muốn của
một người chia làm 2 thời:
Cấu trúc would rather than - CÔNG THỨC
Cấu trúc Would rather than - THỜI HIỆN TẠI
Sau would rather nguyên thể bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể
bỏ to.
CẤU TRÚC: S + would rather + ...
Jim would rather go to class tomorrow than today.
Jim would rather not go to class tomorrow.
Cấu trúc Would rather than - THỜI QUÁ KHỨ
Động từ sau would rather phải have + P2, nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước
have.
CẤU TRÚC: S + would rather + have + than
Jim would rather have gone to class yesterday than today.
Jim would rather not have gone to the class yesterday.
CẤU TRÚC WOULD RATHER THAT
Cấu trúc would rather that - CÁCH SỬ DỤNG
Loại câu này dùng would rather that (ước gì, mong gì) dùng trong một s trường hợp sau
Cấu trúc would rather that - CÔNG THỨC
Cấu trúc would rather that - THỜI HIỆN TẠI
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
loại câu người thứ nhất muốn người thứ hai làm việc (nhưng làm hay không còn phụ thuộc
vào người thứ hai). Xem thêm về câu cầu khiến phần sau. Trong trường hợp này động từ
mệng đề hai để dạng nguyên thể bỏ to. Nếu muốn thành lập th phủ định đặt not trước nguyên
thể bỏ to.
CẤU TRÚC: S1 + would rather that + S2 + ...
I would rather that you call me tomorrow.
He would rather that I not take this train.
Ngữ pháp nói ngày nay đặc biệt ngữ pháp Mỹ cho phép bỏ that trong cấu trúc này vẫn giữ
nguyên hình thức gi định.
Cấu trúc would rather that - CÂU GIẢ ĐỊNH ĐỐI LẬP VỚI THỰC TẾ HIỆN TẠI
Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia simple past, to be phải chia là were tất cả các ngôi.
CẤU TRÚC: S1 + would rather that + S2 + ...
Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.
(His girlfriend does not work in the same department)
Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now)
Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng didn't + verb hoặc were not sau chủ ngữ hai.
Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does.
Jane would rather that it were not winter now.
Cấu trúc would rather that - CÂU GIẢ ĐỊNH TRÁI NGƯỢC VỚI THỰC TẾ QUÁ
KHỨ
Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia dạng past perfect. Nếu muốn thành lập thể ph định dùng
hadn't + P2.
CẤU TRÚC: S1 + would rather that + S2 + past perfect ...
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bob would rather that Jill had gone to class yesterday.
(Jill did not go to class yesterday)
Bill would rather that his wife hadn’t divorced him.
Bài tập cấu trúc Would rather
I. Rewrite using would rather
1. I would like you to go home now.
.......................................................................................
2. I would prefer to go in December rather than in May.
............................................................................................
3. I prefer starting early rather than leaving everything to the last minute.
............................................................................................................................
4. I prefer to walk rather than drive.
.......................................................................................
5. I want you to stay in a hostel rather than in a hotel.
.......................................................................................
6. I would like you to find a job.
.......................................................................................
7. He would face the enemy rather than surrender.
.......................................................................................
8. They would like to build a new house instead of repairing the old one.
........................................................................................................................
9. We would like you to go bed now.
.......................................................................................
10. We would like you to do the work yourself.
.......................................................................................
Đáp án
1. I would rather you went home now.
2. I would rather go in December than in May.
3. I would rather start early than leave everything to the last minute.
4. I would rather walk than drive.
5. I would rather you stayed in a hostel than in a hotel.
6. I would rather you found a job.
7. He would rather face the enemy than surrender.

Cách dùng Would rather

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Cách sử dụng Would rather được tổng hợp và biên soạn nhằm giúp các bạn bổ sung nguồn lý thuyết về dạng ngữ pháp thường gặp trong mỗi đề thi này cùng phần bài tập có đáp án rất hữu ích cho các bạn ghi nhớ lý thuyết. Mời các bạn vào tham khảo và tải về.

Mời các bạn tiếp tục vào luyện tập một số vài tập liên quan đến phân biệt cấu trúc used to để nâng cao hiệu quả môn học.

Bài tập Used to trong tiếng Anh có đáp án

Bài tập về USED TO và GET USED TO có đáp án

Đánh giá bài viết
1 1.214
Sắp xếp theo

    Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

    Xem thêm