Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh lớp 7

Tag question bài tập

Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh lớp 7 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 7 về Tag question mới đi kèm đáp án. Mời các em tham khảo các bài sau đây.

Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh lớp 7

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Lý thuyết câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi là một câu hỏi ngắn được thêm vào cuối câu và được ngăn cách bằng dấu phây.

Nếu động từ ở phần chính ở thể khẳng định thì ở phần đuôi là phủ định và ngược lại.

S + V..., trợ động từ (auxiliary) + S (pronoun)?

(+) → (-)

(-) → (+)

E.g:

He can swim, can't he? (Anh ấy có thể bơi, phải không?)

II. Bài tập vận dụng câu hỏi đuôi

Exercise 1: Complete each of the following sentences with a correct question tag

1. Mr. White is a tailor, ____________?

2. They are going home from school, ____________?

3. Our neighbors have moved here, ____________?

4. I am not good- looking, ____________?

5. We couldn’t buy a new car, ____________?

6. His father took him to the zoo yesterday, ____________?

Xem đáp án

1. Mr. White is a tailor, _____isn’t he_______?

2. They are going home from school, _____aren’t they_______?

3. Our neighbors have moved here, ______haven’t they______?

4. I am not good- looking, __am I ____?

5. We couldn’t buy a new car, ___ could we____?

6. His father took him to the zoo yesterday, ___didn’t he____?

Exercise 2: Change the following statements into tag questions.

1. People speak English all over the world.

___________________________________________

2. Everything is ready.

___________________________________________

3. Someone called me last night.

___________________________________________

4. He went to the party last night.

___________________________________________

5. You never come on time.

___________________________________________

Xem đáp án

1. People speak English all over the world, don't they?

2. Everything is ready, isn't it?

3. Someone called me last night, didn't they?

4. He went to the party last night, didn't he?

5. You never come on time, do you?

Exericse 3: Circle the correct answer

1. She is collecting seashells, (is/isn’t) she?

2. Your father (has/hasn’t) cleaned your bike, hasn’t he?

3. John and Jim (like/don’t like) scary movies, don’t they?

4. You won’t lie to me, (will/do) you?

5. She’s from a small town in Thailand, (doesn’t/isn’t)she?

6. They are going to France this summer, (aren’t/ don’t) they?

7. You shouldn’t take in too much sugar, (do/ should) you?

Xem đáp án

1. She is collecting seashells, isn’t she?

2. Your father has cleaned your bike, hasn’t he?

3. John and Jim like scary movies, don’t they?

4. You won’t lie to me, will you?

5. She’s from a small town in Thailand, isn’t she?

6. They are going to France this summer, aren’t they?

7. You shouldn’t take in too much sugar, should you?

Bài tập tự luận và trắc nghiệm về Although, In spite of, Despite môn Anh lớp 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Although, Inspite of, Despite lớp 7, Ngữ pháp - Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 1, Viết lại câu Tiếng Anh lớp 7.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.085
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm