Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 2

Group: HÓA HC SHARKS
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ THI TH THPT QUC GIA LN II NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC T NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:.................................................................................... Số báo danh: ................................
Câu 41: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là
22
44
Ba SO BaSO

?
A. Ba(HCO
3
)
2
+ 2NaHSO
4
BaSO
4
+ Na
2
SO
4
+ 2H
2
O + 2CO
2
.
B. Ba(OH)
2
+ 2NaHSO
4
BaSO
4
+ Na
2
SO
4
+ 2H
2
O.
C. Ba(HCO
3
)
2
+ Na
2
SO
4
BaSO
4
+ 2NaHCO
3
.
D. Ba(OH)
2
+ H
2
SO
4
BaSO
4
+ 2H
2
O.
Câu 42: Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột, thu lấy toàn bộ lượng glucozơ đem lên men thành
ancol etylic
với hiệu suất 50%, thu được V lít (đktc) khí CO
2
. Hấp thụ hết lượng CO
2
trên vào nước vôi
trong thu
được 40 gam kết tủa. Giá trị của m
A. 72,0. B. 64,8. C. 32,4. D. 36,0.
Câu 43: Cho 6 gam Fe vào 100ml dung dịch H
2
SO
4
1M (loãng). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được
V lít (đktc) khí. Giá trị của V là
A. 2,24. B. 1,12. C. 3,36. D. 2,40.
Câu 44: Một số sở sản xuất thuốc bắc thường đốt một chất bột rắn màu vàng (là một đơn chất) để tạo ra khí X
nhằm mục đích tẩy trắng, chống mốc. Tuy nhn, theo các nhà khoa học thì khí X nh ng không tốt đến
quan nội tạng và khí X cũng là một trong những nguyên nhân gây ra mưa axit. Khí X
A. SO
2
. B. H
2
S. C. NO
2
. D. CO
2
.
Câu 45: Chất nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?
A. Amino axit. B. Cht béo. C. Saccarozơ. D. Tinh bt.
Câu 46: Với cấu tạo tinh thể kim loại, kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất?
A. Ag. B. Fe. C. Cr. D. Cu.
Câu 47: Thành phần chính của thạch cao nung là canxi sunfat. Công thức của canxi sunfat là
A. CaSO
3
. B. CaCl
2
. C. CaCO
3
. D. CaSO
4
.
Câu 48: Cho dung dịch NaOH vào lượng dư dung dịch chất X, thu được kết tủa màu lục xám. Chất X là
A. FeCl
3
. B. MgCl
2
. C. CrCl
3
. D. FeCl
2
.
Câu 49: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch kiềm?
A. Ba. B. Fe. C. Al. D. Na.
Câu 50: X là một loại tơ. Một mắc xích cơ bản của X có khối lượng là 226u (hay đvC). X có thể là
A. tơ nitron (hay olon). B. xenlulozơ triaxetat. C. poli(metyl metacrylat). D. nilon-6,6.
Câu 51: Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ, thu được monosaccarit X. Oxi hóa X bằng Cu(OH)
2
trong dung dịch
NaOH đun nóng, thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là
A. fructozơ, sobitol. B. glucozơ, axit gluconic.C. glucozơ, natri gluconat. D. saccarozơ, glucozơ.
Câu 52: Dung dịch anbumin của lòng trắng trứng dễ bị thủy phân trong dung dịch chất nào sau đây?
A. HCl. B. NaCl. C. NaNO
3
. D. KNO
3
.
Câu 53: Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính?
A. Cr
2
O
3
. B. CrO. C. FeO. D. CrO
3
.
Câu 54: Đốt cháy hoàn toàn amin X bậc 2 (no, đơn chức, mạch hở), thu được 0,45 mol H
2
O 0,05 mol N
2
.
Công thức phân tử của X là
A. C
2
H
9
N. B. C
4
H
9
N. C. C
3
H
9
N. D. C
3
H
7
N.
Câu 55: Cho các chất sau: glyxylalanin (Gly-Ala), anilin, metylamoni clorua, natri axetat, phenol. Số chất tác
dụng được với NaOH trong dung dịch
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Group: HÓA HC SHARKS
Câu 56: Kim loại Fe không tan được trong dung dịch
A. HCl c, ngui). B. HNO
3
(loãng). C. FeCl
3
. D. ZnCl
2
.
Câu 57: Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng nhiệt nhôm?
A. K. B. Al. C. Cr. D. Ca.
Câu 58: Cho V ml dung dịch NaOH 2M vào 200ml dung dịch CrCl
3
1M, sau khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn
thu được 10,3 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là
A. 500. B. 350. C. 700. D. 450.
Câu 59: Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ phản ứng trùng ngưng hợp chất nào sau đây?
A. CH
2
=CHCl. B. CHCl=CHCl. C. C
2
H
5
Cl. D. CH
2
=CH
2
.
Câu 60: Etyl fomat là một este có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực
phẩm. Công thức của etyl fomat là
A. CH
3
COOCH
3
. B. CH
3
COOC
2
H
5
. C. HCOOC
2
H
5
. D. C
2
H
5
COOCH
3
.
Câu 61: X, Y 2 este mạch hở công thức phân tử C
5
H
8
O
2
. Thủy phân X Y trong dung dịch
NaOH đun
nóng thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có chứa hai chất hữu cơ tương ứng là Z và T. Đem
Z tác dụng với
dung dịch AgNO
3
trong NH
3
dư thu được E. Lấy E tác dụng với dung dịch NaOH thu được T.
Công thức cấu
tạo thu gọn của X và Y có thể lần lượt
A. HCOOCH=C(CH
3
)CH
3
CH
2
=C(CH
3
)COOCH
3
.
B. CH
3
COOCH
2
CH=CH
2
CH
3
COOCH=CHCH
3
.
C. CH
3
=CHCOOOC
2
H
5
CH
3
COOCH=CHCH
3
.
D. CH
3
COOCH=CHCH
3
C
2
H
5
COOCH=CH
2
.
Câu 62: Cho chất X (CrO
3
) tác dụng với lượng dung dịch NaOH, thu được hợp chất Y của crom. Đem chất
Y cho vào dung dịch H
2
SO
4
loãng, dư, thu được hợp chất Z của crom. Đem chất Z tác
dụng với dung dịch
HCl dư, thu được khí T. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chất Z Na
2
Cr
2
O
7
. B. Khí T có màu vàng lục.
C. Chất X có màu đỏ thẫm. D. Chất Y có màu da cam.
Câu 63: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat
và natri oleat.
Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được H
2
O và 9,12 mol CO
2
. Mặt khác, m gam X tác dụng hoàn toàn với H
2
dư (xúc tác Ni, nung nóng) thu được chất béo Y. Đem toàn bộ Y tác dụng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, rồi
thu lấy toàn bộ muối sau phản ứng đốt cháy trong oxi thì thu được tối đa a gam H
2
O.
Giá trị của a gần
nhất với giá trị nào sau đây?
A. 150. B. 145. C. 160. D. 155.
Câu 64: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Khi hiđro hóa hoàn toàn chất béo lỏng triolein (xúc tác Ni, t
0
) rồi để nguội thì thu được chất béo rắn là
tristearin.
B. Isoamyl axetat có mùi chuối chín, dễ tan trong nước được dùng làm chất tạo mùi thơm trong công nghiệm
thực phẩm.
C. Trong phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic người ta cho H
2
SO
4
đặc vào để vừa là chất
xúc
tác vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm.
D. Khi đốt cháy hoàn toàn x mol triolein thu được y mol CO
2
và z mol H
2
O thì y z = 5x.
Câu 65: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nung nóng KNO
3
.
(b) Cho Fe(OH)
2
vào dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng (dư).
(c) Sục khí Cl
2
vào dung dịch FeCl
2
.
(d) Cho dung dịch KHSO
4
vào dung dịch FeCl
2
.
(e) Cho Si vào dung dịch NaOH.
Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Group: HÓA HC SHARKS
Câu 66: Hiđrocacbon mạch hở X (26 < M
X
< 58). Trộn m gam X với 0,52 gam stiren thu được hỗn hợp Y. Đốt
cháy hoàn toàn Y thu được 2,24 lít khí CO
2
(đktc) và 0,9 gam H
2
O. Mặt khác, toàn bộ lượng Y trên làm mất
màu tối đa a gam Br
2
trong dung dịch. Giá trị của a là
A. 4,8. B. 8,0. C. 56,0. D. 16,0.
Câu 67: Dung dịch X gồm KHCO
3
aM Na
2
CO
3
1M. Dung dịch Y gồm H
2
SO
4
0,25M và HCl 1,5M. Nhỏ từ
từ đến hết 100ml dung dịch X vào 100ml dung dịch Y, thu được 2,688 lít (đktc) khí CO
2
.
Nhỏ từ từ cho đến
hết 100ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X thu được dung dịch E. Cho dung dịch
Ba(OH)
2
tới dư vào E,
thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a và m
lần lượt có thể
A. 0,5 và 15,675. B. 1,0 và 15,675. C. 1,0 và 20,600. D. 0,5 và 20,600.
Câu 68: Đốt môi sắt chứa kim loại M cháy ngoài không khí rồi đưa vào bình đựng khí CO
2
(như hình vẽ). Thấy
kim loại M tiếp tục cháy trong bình đựng CO
2
.
Kim loại M là
A. Cu. B. Ag. C. Fe. D. Mg.
Câu 69: Cho các phát biểu sau:
(a) Sục khí CO
2
tới dư vào dung dịch Ba(AlO
2
)
2
, sau các phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa trắng gồm
2
chất.
(b) Nhỏ dung dịch NaAlO
2
vào lượng dư dung dịch KHSO
4
thu được kết tủa trắng.
(c) Chì và các hợp chất của chì đều rất độc.
(d) Nước có chứa nhiều cation Na
+
(hoặc Mg
2+
) và
3
HCO
gọi là nước có tính cứng tạm thời.
(e) Trong đời sống, người ta thường dùng clo để diệt trùng nước sinh hoạt. Số phát biểu đúng
A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.
Câu 70: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, Na
2
O, Ba BaO (trong đó nguyên tố oxi
chiếm
10,435% về khối lượng hỗn hợp) vào nước, thu được 500ml dung dịch Y pH = 13 0,224 lít khí
(đktc).
Sục từ từ đến hết 1,008 lít (đktc) khí CO
2
vào Y thu được khối lượng kết tủa
A. 1,970 gam. B. 0,788 gam. C. 0,985 gam. D. 6,895 gam.
Câu 71: Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
X + Y + H
2
O
Z + T (1); T + NaOH
X + 2H
2
O (2);
Y + 2NaOH
E + H
2
O (3); Y + E + H
2
O
2Z (4);
2AlCl
3
+ 3E + 3H
2
O
2T + 3Y + 6NaCl (5).
Các chất Z, T, E lần lượt là
A. NaAlO
2
, Al(OH)
3
, NaHCO
3
. B. NaAlO
2
, CO
2
,
C. NaHCO
3
, Al(OH)
3
, Na
2
CO
3
. D. CO
2
, Al(OH)
3
, NaHCO
3
.
Câu 72: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Nhúng dây sắt nguyên chất vào dung dịch AgNO
3
.
(b) Cắt miếng tôn (sắt tráng kẽm), để trong không khí ẩm.
(c) Nhúng dây sắt vào dung dịch H
2
SO
4
loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO
4
.
(d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào dung dịch FeCl
3
.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm
Fe bị ăn mòn điện hóa học
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 130
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm