Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2019-2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường THPT Đa Phúc
Năm học 2019-2020
-------------------
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1 VẬT 12
Họ tên:….. Lớp: …….
A. Kiến thức trọng tâm
1. Dao động điều hòa: Các định nghĩa: Dao động điều hòa, chu kì, tần số, li độ, pha
dao động đơn vị của các đại lượng đó. Viết phương trình của dao động điều hòa.
Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo về trong dao động điều hòa, t đó xác định g
trị cực đại cực tiểu của các đại lượng đó.
2. Con lắc xo: Công thức tính chu kì, tần số dao động, lực kéo về. Sự biến đổi của
động năng thế năng trong dao động điều hòa.Cơ năng của con lắc xo.
3. Con lắc đơn: Công thức tính chu kì, tần số dao động. Phương trình dao động điều
hòa theo li độ góc li độ cung. Công thức tính vận tốc, lực căng sơi dây trong quá
trình con lắc dao động. S biến đổi của động ng thế năng trong dao động điều
hòa. năng dao đông điều hòa của con lắc đơn.
4. Dao động tắt dần: Thế nào dao động tắt dần, nguyên nhân các đặc điểm của
dao đông tắt dần. Đặc điểm của dao động cưỡng bức. Điều kiện để các cộng hưởng.
5. Tổng hợp các dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Công thức biên độ
pha ban đầu của dao động tổng hợp. Vẽ giản đồ véc tơ.
6. Sóng học: Các định nghĩa: sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang, biên độ sóng, năng
lượng sóng, chu sóng, tần số sóng, tốc độ sóng, bước sóng. Viết phương trình sóng
7. Giao thoa sóng: Công thức xác định vị trí của cực đại cực tiểu giao thoa, số điểm
cực đai cực tiểu giao thoa, phương trình sóng của một điểm trong vùng giao thoa.
8. Sóng dừng: Thế nào hiện tượng sóng dừng, điều kiện để sóng dừng.
9. Sóng âm: Định nghĩa sóng âm, siêu âm, hạ âm. Các đại lượng đặc trưng sinh của
âm đặc trưng vật của âm.
10. Dòng điện xoay chiều trong mạch điện chỉ chứa điện trở thuần, cuộn thuần cảm
tu điện.
11. Quan hệ về pha giữa điện áp dòng điện, biểu thức định luật ôm, công thức tính
cảm kháng, dung kháng.
Mạch điện R,L,C mắc nối tiếp. Định luật Ôm, tổng trở, độ lệch pha, công suất tiêu thụ
của đoạn mạch, hiện tượng cộng hưởng trong đoạn mạch RLC.
12. Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, sự biến đổi của điện áp dòng điện qua máy biến
áp.
B. Trắc nghiệm tham khảo
1.
Câu 1: Gia tốc của một chất điểm dao động điều hoà biến thiên
A. cùng tần số cùng pha với li độ. B. cùng tần số ngược pha
với li độ.
C. khác tần số ngược pha với li độ. D. khác tần số cùng pha với
li độ.
B
2.
Câu 2: Nói về một chất điểm dao động điều hoà, phát biểu nào dưới đây đúng?
A. vị trí biên, chất điểm vận tốc bằng không gia tốc bằng không.
B. vị trí cân bằng, chất điểm độ lớn vận tốc cực đại gia tốc bằng không.
C. vị trí biên, chất điểm độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại.
D. vị trí cân bằng, chất điểm vận tốc bằng không gia tốc cực đại.
B
3.
Câu 3: Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với tần số góc biên
độ A . Biết gốc toạ độ O vị t cân bằng của vật. Chọn gốc thời gian lúc vật vị
C
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
trí li độ
2
A
đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động của
vật
A.
).
3
tcos(Ax
B.
).
4
tcos(Ax
C.
).
3
tcos(Ax
D.
).
4
tcos(Ax
4.
Câu 4: Khi nói về dao động điều hòa của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Khi đi qua vị trí cân bằng, vân tốc của vật bằng không.
B. Vectơ vận tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng.
C. Khi vật vị trí biên, gia tốc của vật bằng không.
D. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng.
D
5.
Câu 5: Một vật nhỏ dao động điều hoà với phương trình li độ
(x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy
10
2
. Gia tốc của vật độ lớn cực đại
A. 100 cm/s
2
. B. 10 cm/s
2
. C. 10
cm/s
2
. D. 100
cm/s
2
.
A
6.
Câu 6: Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với chu 0,5 s. Biết gốc
toạ độ O vị trí cân bằng của vật. Tại thời điểm t, vật vị t li độ 5 cm, sau đó
2,25 s vật vị trí li độ
A. 0 cm. B. 5 cm. C. - 5 cm.
D. 10 cm.
C
7.
Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x =
10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu dao động
A. 30 cm. B. 20 cm. C. 10 cm. D. 40 cm.
D
8.
Câu 8: Một vật dao động điều hòa với chu 2s. Chọn gốc tọa độ vị t cân bằng,
gốc thời gian lúc vật li độ
2 2
cm đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng
với tốc độ
2 2
cm/s. Phương trình dao động của vật
A.
).cm)(
4
3
tcos(4x
B.
).cm)(
4
3
tcos(4x
C.
).cm)(
4
tcos(4x
D.
).cm)(
4
tcos(22x
B
9.
Câu 9: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos4
t (x tính bằng cm, t
tính bằng s). Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật đi qua vị trí cân bằng
A. 1 s. B. 0,25 s. C. 0,5 s.
D. 2 s.
B
10.
Câu 10: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình li độ
)
2
t2cos(2x
(x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm
s
4
T
t
, chất điểm
li độ bằng
A. -
3
cm. B. 2 cm. C.
3
cm. D. -2 cm.
D
11.
Câu 11: Một vật dao động điều hoà với tần số 2 Hz. Chu dao động của vật này
A. 0,5 s. B. 1,5 s. C. 1,0 s. D.
2
s.
A
12.
Câu 12: Một con lắc xo dao động điều hòa với tần số góc . năng của con
lắc một đại lượng
A. không thay đổi theo thời gian.
A
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc
2
.
C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc .
D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc 2
.
13.
Câu 13: Một con lắc xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với một xo nhẹ độ
cứng k. Con lắc này tần số dao động riêng
A.
k
m
2f
. B.
k
m
2
1
f
. C.
m
k
2f
.
D.
m
k
2
1
f
.
D
14.
Câu 14: Con lắc xo gồm vật nhỏ gắn với xo nhẹ dao động điều hòa theo
phương ngang. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn
A. cùng chiều với chiều biến dạng của xo. B. hướng về
vị trí biên.
C. cùng chiều với chiều chuyển động của vật. D. hướng về vị trí cân bằng.
D
15.
Câu 15: Khi nói về dao động điều hòa của con lắc xo, phát biểu nào sau đây
đúng?
A. Tần số của dao động tỉ lệ nghịch với khối lượng vật nhỏ của con lắc.
B. Tần số góc của dao động không phụ thuộc vào biên độ dao động.
C. Chu của dao động tỉ lệ thuận với độ cứng của xo.
D. năng của con lắc tỉ lệ thuận với biên độ dao động.
B
16.
Câu 16: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi đi t vị trí biên về vị
trí cân bằng thì
A. động năng của chất điểm giảm. B. độ lớn li độ của chất
điểm tăng.
C. độ lớn vận tốc của chất điểm giảm. D. độ lớn gia tốc của chất
điểm giảm
D
17.
Câu 17: Khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm, phát biểu nào sau đây
sai ?
A. năng của chất điểm được bảo toàn.
B. Biên độ dao động của chất điểm không đổi trong quá trình dao động.
C. Độ lớn vận tốc của chất điểm tỉ lệ thuận với độ lớn li độ của nó.
D. Khi động năng của chất điểm giảm thì thế năng của tăng.
C
18.
Câu 18: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong các đại lượng sau
của chất điểm: biên độ, vận tốc, gia tốc, động năng thì đại lượng không thay đổi
theo thời gian
A. biên độ. B. gia tốc. C. động năng. D. vận tốc.
A
19.
Câu 19: Một con lắc xo gồm xo nhẹ độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối
luợng 100 g dao động điều hoà theo phương nằm ngang với biên độ 4 cm. Lấy
2
=
10. Khi vật vị trí xo dãn 2 cm t vận tốc của vật độ lớn
A.
310
cm/s B.
320
cm/s. C. 10
cm/s.
D. 20 cm/s.
B
20.
Câu 20: Một con lắc xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu
0,4 s. Biết trong mỗi chu dao động, thời gian xo bị dãn lớn gấp 2 lần thời gian
xo bị nén. Lấy g =
2
m/s
2
. Chiều dài quỹ đạo của vật nhỏ của con lắc
A. 16 cm. B. 4 cm. C. 32 cm.
D. 8 cm.
A

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2019-2020 được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập môn Vật lý lớp 12 nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2019-2020. Bộ đề cương gồm 2 phần kiến thức trọng tâm trong học kì 1 và phần trắc nghiệm tham khảo. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc bài viết Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm tài liệu các môn Toán lớp 12, Ngữ văn lớp 12, Tiếng Anh lớp 12 hay đề thi học kỳ 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
2 331
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm