Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa năm 2020 - 2021 Đề 1

Đề kiểm tra hóa lớp 10 giữa học kì 1 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa năm 2020 - 2021 Đề 1 được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, đề thi gòm 25 câu hỏi trắc nghiệm, được xây dựng trên cơ sở kiến thức các em đã được học, nhằm đánh giá, ôn tập cũng như củng cố lại các nội dung kiến thức bài tập cho các bạn học sinh. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi hóa lớp 10 giữa học kì 1 năm 2020

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 1

Cho: Na = 23, O = 16, C = 12, H = 1, Cu = 64, Fe = 56, S = 32, Br = 80

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất (0,4 điểm)

Câu 1: Trong nguyên tử hạt nào vào điện tích dương?

A. Electron

B. Nơtron

C. Proton

D. Nơtron và Proton

Câu 2. Nguyên tử của nguyên tố X (Z = 13) có cấu hình electron là:

A. 1s22s22p63s2

B. 1s22s22p63s13p2

C. 1s22s22p63s23p1

D. 1s22s22p53s23p1

Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng các hạt cơ bản là 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 1. Số proton trong nguyên tử X là

A. 17B. 18C. 19D. 16

Câu 4. Số phân lớp tối đa trên lớp M là

A. 2B. 18C. 3D. 8

Câu 5. Nguyên tử {}_{19}^{39}K có:

A. 19p, 20n, 19e

B. 20p, 19n, 20e

C. 19p, 20n, 20e

D. 20p, 20n, 19e

Câu 6. Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử

A. Tăng dần

B. Giảm dần

C. Không tăng, không giảm

D. Vừa tăng, vừa giảm

Câu 7. Những nguyên tử nào sau đây là cùng một nguyên tố hóa học:

A. {}_{19}^{39}K và {}_{6}^{13}C

B. {}_{9}^{19}F và {}_{6}^{12}C

C. {}_{8}^{15}O và {}_{8}^{16}O

D. {}_{20}^{40}Ca và {}_{29}^{63}Cu

Câu 8. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s2. X thuộc loại nguyên tố.

A. sB. dC. fD. p

Câu 9. Nguyên tử của nguyên tố A có 56 electron, trong hạt nhân có 81 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử nguyên tố A là

A. {}_{56}^{137}AB. {}_{137}^{56}AC. {}_{81}^{56}AD. {}_{56}^{81}A

Câu 10. Cation R2+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của R trong bảng tuần hoàn là:

A. Chu kì 2, nhóm VIB

B. Chu kì 3, nhóm IIA

C. Chu kì 2, nhóm VIIIA

D. Chu kì 2, nhóm VIA

Câu 11. Trong tự nhiên, oxi có 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O. Có bao nhiêu loại phân tử O2?

A. 3.B. 6.C. 9.D. 12.

Câu 12. Trong tự nhiên tìm được hai đồng vị của nguyên tố X. Khảo sát cho thấy cứ 100 nguyên tử của X thì có 73 nguyên tử 63X. Biết rằng nguyên tử khối trung bình của X là 63,546, số khối của đồng vị còn lại là

A. 64B. 65C. 66D. 67

 Câu 13. Nguyên tố X thuộc nhóm VIA. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X là

A. 4B. 5C. 3D. 6

Câu 14. Nguyên tử nào sau đây có 4 electron thuộc lớp ngoài cùng?

A. 13AlB. 8OC.11NaD. 6C

Câu 15. Nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm IVA. Cấu hình electron của nguyên tử X là

A. 1s22s22p53s23p1

B. 1s22s22p53s23p2

C. 1s22s22p53s23p3

D. 1s22s22p53s23p4

Câu 16. Trong tự nhiên, đồng có 2 đồng vị 63Cu và 65Cu, trong đó đồng vị 65Cu chiếm khoảng 27% về số nguyên tử. Phần trăm khối lượng của 63Cu trong CuCl2

A. 34,32%B. 34,18%C.73,00%D. 13,04%

Câu 17. Nguyên tử X có số thứ tự là 16, vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là?

A. Chu kỳ 2, nhóm IIA

B. Chu kỳ 3, nhóm IIIA

C. Chu kỳ 3, nhóm VIA

D. Chu kỳ 3, nhóm IVA

Câu 18. Hợp chất A được tạo thành từ cation X+ và anion Y2-. Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của hai nguyên tố tạo nên. Tổng số proton trong X+ là 11, tổng số electron trong Y2- là 50. Biết rằng hai nguyên tố trong Y2- đều thuộc cùng một nhóm A và thuộc hai chu kì liên tiếp. Phân tử khối của A là

A. 96B. 78C. 114D. 132

Câu 19. Cho 11,2 gam Fe vào dung dịch HCl dư. Tính thể tích khí H2 (đktc) thu được sau phản ứng

A. 2,24B. 4,48C. 3,36D. 1,12

Câu 20. Biết nguyên tử Na có kí hiệu nguyên tử là  {}_{11}^{23}Na, vậy tổng số hạt p, n, e trong ion Na+ là:

A.33B. 34C. 35D. 45

Câu 21. Bán kính của nguyên tử Cl, F, Br, I được sắp xếp theo chiều giảm dần là

A. Br < I < Cl < FB. F < Cl < Br < I
C. Cl < F < Br < ID. I < Br < Cl < F

Câu 22. Dãy nguyên tố nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện?

A. Li, Na, C, O, F

B. Na, Li, F, C, O

C. Na, Li, C, O, F

D. Li, Na, F, C, O

Câu 23. Một nguyên tử X có 26 electron. Khi mất 2 electron, cấu hình electron của ion X2+

A. [Ar]3d44s2

B. [Ar]3d54s1

C. [Ar]3d6

D. [Ar]3d5

Câu 24. Hợp chất khí của nguyên tố R với hidro có công thức hóa học RH4. Trong oxit mà R có hóa trị cao nhất, R chiếm 46,67% về khối lượng. Nguyên tố R thuộc chu kì

A. 2B. 3C. 4D. 5

Câu 25. Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong cùng nhóm IIA có cùng:

A. Nguyên tử khối

B. Số lớp electron

C. Cấu hình electron lớp ngoài cùng

D. Bán kính nguyên tử

....................HẾT.................

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa học

1C2C3A4C5A
6B7C8A9A10B
11B12B13D14D15B
16B17C18D19B20A
21D22C23C24B25C

.....................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa năm 2020 - 2021 Đề 1 tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 2.268
Sắp xếp theo
    Hóa 10 - Giải Hoá 10 Xem thêm