Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 3

Đề thi giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 5 mới giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Choose the odd one out. 

1. A. HowB. WhenC. WhereD. Did
2. A. holidayB. SundayC. MondayD. Tuesday
3. A. AreB. IsC. BeD. was
4. A. wentB. writeC. washD. go
5. A. onB. inC. ofD. there

II. Read and choose the correct answer. 

1. How do you go to school?

A. On foot.

B. I goes to school by bus.

C. I walked to school.

2. What did you do yesterday?

A. I will go to visit my grandma.

B. I went to the cinema with my brother.

C. I goes to school.

3. _______________________?  I go to the library once a week.

A. How often do you go to school?

B. How often do you go to the library?

C. How do you go to the library?

4. What did he do at the party?  ______________________

A. She danced and sang.

B. He danced and sing.

C. He danced and sang.

5. Who do you live with? _____________________

A. I lived with my mother.

B. I live with my parents.

C. She lives with my mom.

III. Read and match. 

1. Where do you live?A. No, I didn't.
2. Where did he go?B. By bus.
3. Do you go to school on Friday?C. He went to Sam Son beach.
4. Did you sing?D. Yes, I do.
5. How do you go to the park?D. I live in Hanoi.

IV. Reorder the words. 

1. does/ Where/ in/ go/ the/ he/ morning/ ?/

______________________________

2. How/ the/ do/ supermarket/ you/ often/ go/ ?

______________________________

3. singing/ Linh/ yesterday/ joined/Lien/ in/ contest/ and/ ./

______________________________

4. When/ have/ Thuy/ English/ does/ lessons/ ?/

______________________________

5. I'll/ I/ swim/ think/ beach/ the/ at/ ./

______________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - D; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - D;

II. Read and choose the correct answer.

1- A; 2 - B; 3 - B; 4 - C; 5 - B;

III. Read and match.

1 - D; 2 - C; 3 - D; 4 - A; 5 - B;

IV. Reorder the words.

1 - Where does he go in the morning?

2 - How often do you go to the supermarket?

3 - Linh and Lien joined in singing contest yesterday.

4 - When does Thuy have English lessons?

5 - I think I'll swim at the beach.

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh 5 cả năm khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
3 1.988
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm