Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ

Trang 1/3 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: TOÁN; lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm 02 phần in trên 03 trang)
Họ tên học sinh:……………………………………………. MSHS:………………….
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
Câu 1: Tổng bình phương hai nghiệm của phương trình
2
2 8 0
x x
bằng
A. 12. B. 36. C. 4. D. 20.
Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ
(28; 7), (3; ),
a b m
với
m
tham số thực. Tìm
m sao cho góc giữa hai vectơ
a
b
bằng
0
90 .
A.
m
B.
12.
m
C.
196
.
3
m
D.
12.
m
Câu 3: Cho tam giác ABC. Điểm M trên cạnh BC sao cho
. . 0AB AM AC AM
   
. Khẳng định nào sau
đây đúng?
A. AM là đường phân giác trong của góc
.BA C
B.
M
là trung điểm của BC.
C. M là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. D. AM vuông góc với BC.
Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình
1 1
3
3 6
x
x
A.
2
.
3
x
x
B.
2.
x
C.
2.
x
D.
3.
x
Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho hai vectơ
1 2 1 2
; , ;a a a b b b
đều khác vectơ không.
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
1
1 1 2 2
2 2 2 2
2 1 2
cos( , ) .
.
a b a b
a b
a a b b
B.
1
1 1 2 2
2 2 2 2
2 1 2
cos( , ) .
a b a b
a b
a a b b
C.
1
1 1 2 2
2 2 2 2
2 1 2
cos( , ) .
.
a b a b
a b
a a b b
D.
1
1 1 2 2
2 2 2 2
2 1 2
cos( , ) .
a b a b
a b
a a b b
Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vec
1; 3
a
2;5
b
. Tính tích vô hướng
2 .a a b
A. 16. B. 26. C. 36. D.
16.
Câu 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
9
y x
x
với
0.
x
A.
2.
B.
7.
C.
4.
D.
6.
Câu 8: Cho
,a b
là các số thực không âm. Bất đẳng thức nào sau đây sai?
A.
2
a b ab
B.
2 0.
a b ab
C.
.
2
a b
ab
D.
2
.
2
a b
ab
Câu 9: Trong các hệ phương trình sau, hệ phương trình nào vô nghiệm?
A.
2 3 15
.
4 0
x y
x y
B.
3 4
.
2 1
x y
x y
C.
2 5 3
.
2 5 1
x y
x y
D.
7 4 5
.
2 3 4
x y
x y
Câu 10: Cho phương trình
2 2
7 12 0
x x m
, với m là tham số thực. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.
B. Phương trình luôn có hai nghiệm trái dấu.
C. Phương trình luôn vô nghiệm.
D. Phương trình luôn có hai nghiệm âm phân biệt.
Mã đề 132
Trang 2/3 - Mã đề thi 132
Câu 11: Cho
a
b
là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ – không. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
. 1.
a b
B.
. 1.
a b
C.
. . .a b a b
D.
Câu 12: Cho
,a b
là các số thực. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A.
a b
c d
. a c b d
B.
0
0
a b
c d
.
a b
d c
C.
0
0
a b
c d
 
. ac bd
D.
a b
c d
. a c b d
Câu 13: Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình
2
2 0
x x m
có nghiệm.
A.
1.
m
B.
1.
m
C.
1.
m
D.
1.
m
Câu 14: Tìm tất cả các giá trị của tham số thực
m
sao cho phương trình
2 2
( 2 1)( 4 2 ) 0
x x x x m
ba nghiệm thực phân biệt.
A.
2
.
5
2
m
m
B.
2.
m
C.
2
.
5
2
m
m
D.
5
.
5
2
m
m
Câu 15: Gọi
0 0
;x y
là nghiệm của hệ phương trình
2 3 1
4 6
x y
x y
. Giá trị biểu thức
2 2
0 0
2 3
4
x y
A
bằng
A.
4.A
B.
11
.
4
A C.
9
.
4
A
D.
13
.
2
A
Câu 16: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị thực của biến số
?x
A.
16 3 .x x
B.
16 3 .x x
C.
2 2
16 3 .x x
D.
16 3 .x x
Câu 17: Nghiệm tổng quát của phương trình
x y
A.
.
2 4
x
y x
B.
.
2 4
x
y x
C.
.
2 4
x
y x
D.
.
2 4
x
y x
Câu 18: Gọi
0 0
( ; )x y
nghiệm của hệ phương trình
1 10
1
1 2
.
3 25
2
1 2
x y
x y
Tính giá trị của biểu thức
0 0
.P x y
A.
0.
P
B.
9.
P
C.
3.
P
D.
3.
P
Câu 19: Cho
M
là trung điểm
AB
, tìm biểu thức sai.
A.
. .MA MB MA MB
 
. B.
. .MA MB MA MB
 
.
C.
. .AM AB AM AB
 
. D.
. .MA AB MA AB
 
.
Câu 20: Tập nghiệm của phương trình
4 1 5
x x
A.
2 .
S
B.
1;2 .
S
C.
12;2 .
S
D.
12; 2 .
S
Câu 21: Số nghiệm thực của phương trình
2 2
1 10 31 24 0
x x x
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 22: Cho hình vuông ABCD, tính
cos ,
AB CA
 
.
A.
1
.
2
B.
1
.
2
C.
2
.
2
D.
2
.
2
Câu 23: Nghiệm của hệ phương trình
7
2 3 2 5
2 3 3
x y z
x y z
x y z
Trang 3/3 - Mã đề thi 132
A.
9 9 7
( ; ; ) ; ; .
2 5 10
x y z
B.
81 9 29
( ; ; ) ; ; .
10 5 10
x y z
C.
81 9 29
( ; ; ) ; ; .
10 5 10
x y z
D.
63 9 25
( ; ; ) ; ; .
8 4 8
x y z
Câu 24: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vectơ
9;3
a
. Vectơ nào sau đây không vuông góc với
vectơ
a
?
A.
3
v
B.
2
2; 6 .
v
C.
1
1;3 .
v
D.
4
1;3 .
v
Câu 25: Nghiệm của hệ phương trình
6 5
3
9 10
1
x y
x y
A.
( ; ) (3; 5).
x y
B.
( ; ) (3;5).
x y
C.
( ; ) ( 3; 5).
x y
D.
( ; ) ( 3;5).
x y
Câu 26: Hai bạn Vân Lan đến cửa hàng mua trái cây. Bạn Vân mua 10 quả quýt, 7 qucam với giá
tiền 17800 đồng. Bạn Lan mua 12 quả quýt, 6 quả cam hết 18000 đồng. Hỏi giá tiền mỗi quả quýt
mỗi quả cam là bao nhiêu?
A. Giá mỗi quả quýt là 1400 đồng, giá mỗi quả cam là 800 đồng.
B. Giá mỗi quả quýt là 800 đồng, giá mỗi quả cam là 1400 đồng.
C. Giá mỗi quả quýt là 1000 đồng, giá mỗi quả cam là 1100 đồng.
D. Giá mỗi quả quýt là 1100 đồng, giá mỗi quả cam là 1000 đồng.
Câu 27: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?
A.
2 1 0.
xy y
B.
2
2 1.
x y
C.
2 1 0.
x y z
D.
2 1.
x y
Câu 28: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm
1;4
N
. Tìm tọa độ điểm
M
thuộc trục hoành sao cho
khoảng cách từ M đến điểm N bằng
2 5.
A.
1;0 , 3;0 .
M M
B.
1; 0 .
M
C.
3;0 .
M
D.
1;0 , 3;0 .
M M
Câu 29: Điều kiện xác định của phương trình
3 4
1
2
x
x
x
A.
2.
x
B.
2.
x
C.
2.
x
D.
2.
x
Câu 30: Cho hình vuông
ABCD
tâm O. Mệnh đề nào sau đây sai?
A.
. . .AB AC AB CD
   
B.
1
. . .
2
OAOC OA AC
   
C.
. 0.OAOB
 
D.
 
. 0.AB AD
B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 31 (1,0 điểm). Giải phương trình sau:
4 3 2 5.
x x
Câu 32 (1,0 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
4
( ) 2
1 2
f x x
x
, với
1
.
2
x
Câu 33 (2,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho tam giác ABC
3;1 , 4;2 , 2;2 .
A B C
a) Chứng minh tam giác ABC vuông cân tại A.
b) Tìm tọa độ điểm M sao cho
2AM
và góc
0
, 135
AB AM
.
……HẾT…...
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ. Đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 30 câu, chiếm 60% tổng số điểm, phần tự luận gồm 3 câu, chiếm 40% tổng số điểm, học sinh có 90 phút để hoàn thành đề thi này.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 859
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm