Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 Sở GD&ĐT Gia Lai

Trang 1/6 - Mã đề thi 130
S GIÁO DC ĐÀO TO
GIA LAI
ĐỀ CHÍNH THC
(50 câu trc nghim)
KIM TRA CHT LƯỢNG HC K II
LP 12 NĂM HC 2017-2018
Môn: Toán
Thi gian làm bài: 90 pt, không k thi gian phát đề
Mã đề: 130
H, tên thí sinh:..................................................................... S báo danh: ...........................................
Câu 1: Tìm các s thc
,
xy
tha mãn
(25)(43)52.
xyxyii
+++=+
A.
5
14
x
=
và
.
y
=-
B.
8
7
x
=
và
5
.
14
y =-
C.
5
14
x
=-
và
8
.
7
y
=
D.
5
14
x
=-
và
.
y
=-
Câu 2: Cho hai hàm s
(),()
fxgx
liên tc trên đon
[;]
ab
.
acb
<<
Mnh đề nào dưới đây sai ?
A.
[ ]
()()()().
bbb
aaa
fxgxdxfxdxgxdx
+=+
òòò
B.
.()()
bb
aa
kfxdxkfxdx
=
òò
vi
k
là hng s.
C.
()
()
.
()
()
b
b
a
b
a
a
fxdx
fx
dx
gx
gxdx
=
ò
ò
ò
D.
()()().
bcb
aac
fxdxfxdxfxdx
=+
òòò
Câu 3: Gi
S
là din ch ca hình phng gii hn bi đồ th hai hàm s
(),()
yfxygx
==
liên tc trên
đon
[;]
ab
và các đường thng
,.
xaxb
==
Din ch
S
được nh theo công thc nào dưới đây ?
A.
[ ]
()().
b
a
Sgxfxdx
=-
ò
B.
()().
b
a
Sfxgxdx
=-
ò
C.
[ ]
()().
b
a
Sfxgxdx
=-
ò
D.
[ ]
()().
b
a
Sfxgxdx
=-
ò
Câu 4: Trong không gian
,
Oxyz
gi
j
là góc to bi hai vectơ
(3;1;2)
a
=-
r
và
(1;1;1).
b
=-
r
Mnh đề
nào dưới đây đúng ?
A.
0
30.
j
=
B.
0
45.
j
=
C.
0
90.
j
=
D.
0
60.
j
=
Câu 5: Cho
()
Fx
là mt nguyên hàm ca hàm s
()
fx
trên đon
[1;3],
(1)3,(3)5
FF
==
và
3
4
1
(8)()12.
xxfxdx
-=
ò
Tính
3
3
1
(2)().
IxFxdx
=-
ò
A.
147
.
2
I =
B.
147
.
3
I =
C.
147
.
2
I =-
D.
147.
I
=
Câu 6: Trong không gian
,
Oxyz
cho đường thng
:
d
315
.
213
xyz
--+
==
-
Tìm ta độ mt vectơ ch
phương ca đường thng
.
d
A.
(2;1;3).
a
=-
r
B.
(2;1;3).
b =
r
C.
(3;1;5).
u
=-
r
D.
(3;1;5).
q
=-
r
Câu 7: Biết
33
11
()9,()5.
fxdxgxdx
==-
òò
Tính
[ ]
3
1
2()3().
Kfxgxdx
=-
ò
A.
3.
K
=
B.
33.
K
=
C.
4.
K
=
D.
14.
K
=
Câu 8: Biết
2
()3.
ftdtttC
=++
ò
Tính
(sin2)os2.
fxcxdx
ò
A.
2
(sin2)os22sin6sin.
fxcxdxxxC
=++
ò
B.
2
(sin2)os22sin26sin2.
fxcxdxxxC
=++
ò
C.
2
13
(sin2)os2sin2sin2.
22
fxcxdxxxC
=++
ò
D.
2
(sin2)os2sin23sin2.
fxcxdxxxC
=++
ò
Trang 2/6 - Mã đề thi 130
Câu 9: Đim
M
trong hình v bên là đim biu din ca s
phc nào dưới đây ?
y
x
-2
3
M
O
A.
23.
zi
=-+
B.
32.
zi
=+
C.
23.
zi
=-
D.
32.
zi
=-
Câu 10: Tìm s phc
,
z
biết
(25)3257.
izii
--+=+
A.
950
.
2929
zi
=-+
B.
950
.
2929
zi
=--
C.
950
.
2929
zi
=-
D.
950
.
2929
zi
=+
Câu 11: Gi
1
z
và
2
z
là hai nghim phc ca phương trình
2
230.
zz
++=
Tính
12
2||5||.
Pzz
=+
A.
3.
P = B.
53.
P = C.
33.
P = D.
73.
P =
Câu 12: Cho hai s phc
1
34
zi
=-
và
2
2.
zi
=-+
Tìm s phc liên hp ca
12
.
zz
+
A.
13.
i
+
B.
13.
i
-
C.
13.
i
-+
D.
13.
i
--
Câu 13: Biết
()
Fx
là mt nguyên hàm ca hàm s
1
()
23
fx
x
=
+
và
(0)0.
F
=
Tính
(2).
F
A.
7
(2)ln.
3
F =
B.
1
(2)ln3.
2
F =-
C.
17
(2)ln.
23
F =
D.
(2)ln21.
F
=
Câu 14: Trong không gian
,
Oxyz
cho đim
(3;5;2).
A
Phương trình nào dưới đây là phương trình ca
mt phng đi qua c đim là hình chiếu ca đim
A
trên các mt phng ta độ ?
A.
10615900.
xyz
++-=
B.
10615600.
xyz
++-=
C.
352600.
xyz
++-=
D.
1.
352
xyz
++=
Câu 15: Cho hàm s
()
fx
liên tc trên đon
[;]
ab
và
()
Fx
là mt nguyên hàm ca
()
fx
trên đon
[;]
ab
. Mnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
()()().
b
a
fxdxFaFb
=-
ò
B.
()()().
b
a
fxdxFbFa
=-
ò
C.
()()().
b
a
fxdxFbFa
=+
ò
D.
()'()'().
b
a
fxdxFbFa
=-
ò
Câu 16: Cho hình phng
D
gii hn bi đồ th ca hai
hàm s
(),
yfx
=
()
ygx
=
(phn tô đậm trong hình v).
Gi
S
là din ch ca hình phng
.
D
Mnh đề nào dưới
đây đúng ?
x
y
1
O-3
D
y=g(x)
y=f(x)
A.
[ ]
0
3
()().
Sfxgxdx
-
=-
ò
B.
[ ]
0
3
()().
Sgxfxdx
-
=-
ò
C.
[ ]
0
3
()().
Sfxgxdx
-
=+
ò
D.
[ ]
1
2
3
()().
Sfxgxdx
-
=-
ò
Câu 17: Tìm phn thc
a
và phn o
b
ca s phc
52.
zi
=-
A.
2,5.
ab=-=
B.
5,2.
ab
==
C.
5,2.
ab
==-
D.
5,2.
abi
==-
Trang 3/6 - Mã đề thi 130
Câu 18: Gi
D
là hình phng gii hn bi đồ th ca hàm s
()
yfx
=
liên tc trên đon
[;],
ab
trc
hoành và hai đường thng
,.
xaxb
==
Th ch
V
ca khi tròn xoay to thành khi quay hình
D
xung
quanh trc
Ox
được nh theo công thc nào dưới đây ?
A.
2
().
b
a
Vfxdx
p
=
ò
B.
2
().
b
a
Vfxdx
p
=
ò
C.
2
().
b
a
Vfxdx
p
æö
=
ç÷
èø
ò
D.
2
2().
b
a
Vfxdx
p
=
ò
Câu 19: Biết
()
Fx
là mt nguyên hàm ca hàm s
()sin2
fxx
=
và
1.
4
F
p
æö
=-
ç÷
èø
Tính
.
6
F
p
æö
ç÷
èø
A.
5
.
64
F
p
æö
=
ç÷
èø
B.
3
1.
64
F
p
æö
=--
ç÷
èø
C.
31.
6
F
p
æö
=-
ç÷
èø
D.
.
64
F
p
æö
=-
ç÷
èø
Câu 20: Trên mt phng ta độ, tìm tp hp đim biu din c s phc
z
tha mãn
||7.
z =
A. Đường tròn tâm
(0;0),
O
bán kính
.
2
R
=
B. Đường tròn tâm
(0;0),
O
bán kính
7.
R
=
C. Đường tròn tâm
(0;0),
O
bán kính
49.
R
=
D. Đường tròn tâm
(0;0),
O
bán kính
7.
R =
Câu 21: Trong không gian
,
Oxyz
cho tam giác
ABC
biết
(1;1;1)
C
và trng tâm
(2;5;8).
G
Tìm ta độ
các đỉnh
A
và
B
biết
A
thuc mt phng
()
Oxy
và
B
thuc trc
.
Oz
A.
(3;9;0) và(0;0;15).
AB
B.
(6;15;0) và(0;0;24).
AB
C.
(7;16;0) và(0;0;25).
AB
D.
(5;14;0) và(0;0;23).
AB
Câu 22: Cho hai s phc
12
12 và34.
zizi
=-=+
Tìm đim
M
biu bin s phc
12
.
zz
trên mt phng
ta độ.
A.
(2;11).
M
-
B.
(11;2).
M
C.
(11;2).
M
-
D.
(2;11).
M
--
Câu 23: Trong không gian
,
Oxyz
m ta độ ca vectơ
a
r
biết
35.
aik
=-
rr
r
A.
(0;3;5).
a
=-
r
B.
(3;0;5).
a
=
r
C.
(3;5;0).
a
=-
r
D.
(3;0;5).
a
=-
r
Câu 24: Tính
2018
3.
x
dx
ò
A.
2018
2018
3
3.
ln3
x
x
dxC
=+
ò
B.
2018
2018
3
3.
ln2018
x
x
dxC
=+
ò
C.
2018
2018
3
3.
2018ln3
x
x
dxC
=+
ò
D.
2019
2018
3
3.
2019
x
x
dxC
=+
ò
Câu 25: Tính đun ca s phc
z
tha mãn
(1)||1(2)||.
izziz
+-=-
A.
||1.
z
=
B.
||4.
z
=
C.
||2.
z
=
D.
||3.
z
=
Câu 26: Biết
2
1
()Fx
x
=-
là mt nguyên hàm ca hàm s
()
.
fx
y
x
=
Tính
'()ln.
fxxdx
ò
A.
22
2ln1
'()ln.
x
fxxdxC
xx
=-++
ò
B.
22
2ln1
'()ln.
x
fxxdxC
xx
=++
ò
C.
22
2ln1
'()ln.
x
fxxdxC
xx
=-+
ò
D.
22
2ln1
'()ln.
x
fxxdxC
xx
=--+
ò
Câu 27: Tính din ch
S
ca hình phng gii hn bi đồ th hàm s
cos2,
yx
=+
trc hoành và các
đường thng
0,.
4
xx
p
==
A.
2
.
22
S
p
=- B.
7
.
410
S
p
=+
C.
2
.
22
S
p
=+ D.
2
.
42
S
p
=+

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 Sở GD&ĐT Gia Lai, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 Sở GD&ĐT Gia Lai. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc đã tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
7 1.586
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm