Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020 - 2021 Có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
.……………………
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2020 - 2021
MÔN: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
Đề gồm 01 trang
Câu 1 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính :
a)
3 5
;
4 6
b)
;
5 1
12 8
c)
2 3 1 1
: ;
3 4 4 6
 
 
 
d)
3 5 3 1 1
. . .
4 6 4 6 2
Câu 2 (1,5 điểm). Tìm x biết :
a)
b)
2 3 5
. .
3 4 6
x
Câu 3 (1,5 điểm).
Lớp 6A có 40 học sinh, số học sinh giỏi chiếm 25% học sinh cả lớp, số học sinh khá
chiếm
8
5
học sinh cả lớp, còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh giỏi, số học sinh
khá, số học sinh trung bình của lớp 6A.
Câu 4 (3,0 điểm).
Cho
0
= 0 6xOy
. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có chứa tia Oy, vẽ tia Oz sao cho
0
= 120xOz
.
a) Tính
yOz
;
b) Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của
xOz
;
c) Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính
zOm
.
Câu 5 (1,0 điểm). Tìm x biết :
8 9 10
3 0.
12 11 10
x x x
-----------------Hết---------------------
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
.………………..
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2020 - 2021
MÔN: Toán 6
Hướng dẫn chấm gồm 03 trang
Câu
Nội dung
Biểu điểm
1(3đ)
a)
3 5 9 10 19
4 6 12 12 12
0,75đ
b)
5 1 10 3 7
12 8 24 24 24
0,75đ
c)
2 3 1 1
:
3 4 4 6
8 9 3 2
:
12 12 12 12
17 1
:
12 12
17 12
.
12 1
17
0,25đ
0,25đ
0,25đ
d)
2
1
6
1
.
4
3
6
5
.
4
3
3 5 1 1
4 6 6 2
3 1
1
4 2
3 2
4 4
5
4
0,25đ
0,25đ
0,25đ
2(1,5đ)
a)
7 5
x
8 6
5 7
x
6 8
20 21
x
24 24
1
x
24
Vậy x=
24
1
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
b)
6
5
4
3
.
3
2
x
2 5 3
x
3 6 4
2 10 9
x
3 12 12
2 1
x
3 12
1 2
x :
12 3
1 3
x .
12 2
1
x
8
Vậy x=
8
1
0,25đ
0,25đ
0,25đ
3(1,5đ)
Lớp 6A có số học sinh giỏi là: 40.
100
25
=10 (học sinh)
Số học sinh khá của lớp 6A là: 40.
8
5
= 25 (học sinh)
Số học sinh trung bình là: 40 – 10 - 25 = 5 (học sinh)
Vậy:
Số học sinh giỏi là: 10 học sinh.
Sô học sinh khá là: 25 học sinh.
Số học sinh trung bình là: 5 học sinh.
0,50đ
0,50đ
0,50đ
4(3đ)
- Vẽ hình đúng
m
z
y
60
°
x
O
a) Ta có tia Oy và tia Oz nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox
xOy
= 60
0
;
xOz
=120
0
60
0
< 120
0
=>
xOy
<
xOz
nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
=>
xOy
+
yOz
=
xOz
=>60
0
+
yOz
=120
0
0,50đ
0,50đ
0,50đ

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020 - 2021 Có đáp án sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về toàn bộ đề thi và đáp án.

Đề thi môn Toán lớp 6 học kì 2 bao gồm 5 câu tự luận bám sát chương trình học SGK có đáp án chi tiết cho từng phần cho các em học sinh tham khảo chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới!

1. Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Câu 1 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính :

\text { a) } \frac{3}{4}+\frac{5}{6}

\text { b) } \frac{5}{12}-\frac{1}{8}

\text { c) }\left(\frac{2}{3}+\frac{3}{4}\right):\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)

\text { d) } \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6}+\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{6}+\frac{1}{2}

Câu 2 (1,5 điểm). Tìm x biết :

\text { a) } x-\frac{7}{8}=\frac{-5}{6}

\text { b) } \frac{2}{3} x+\frac{3}{4}=\frac{5}{6}

Câu 3 (1,5 điểm).

Lớp 6A có 40 học sinh, số học sinh giỏi chiếm 25% học sinh cả lớp, số học sinh khá chiếm\frac58 học sinh cả lớp, còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh giỏi, số học sinh khá, số học sinh trung bình của lớp 6A.

Câu 4 (3,0 điểm).

Cho \widehat{x O y}=60 ^{\circ}. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có chứa tia Oy, vẽ tia Oz sao cho \widehat{x O z}=120^{\circ} .

a) Tính góc yOz;

b) Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của góc xOz ;

c) Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính góc zOm.

Câu 5 (1,0 điểm). Tìm x biết:

\frac{x+8}{12}+\frac{x+9}{11}+\frac{x+10}{10}+3=0

2. Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Câu

Nội dung

Biểu điểm

1 (3đ)

a) \frac{3}{4}+\frac{5}{6}=\frac{9}{12}+\frac{10}{12}=\frac{19}{12}

0,75đ

b) \frac{5}{12}-\frac{1}{8}=\frac{10}{24}-\frac{3}{24}=\frac{7}{24}

0,75đ

\begin{array}{l}
\text { c) }\left(\frac{2}{3}+\frac{3}{4}\right):\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right) \\
=\left(\frac{8}{12}+\frac{9}{12}\right):\left(\frac{3}{12}-\frac{2}{12}\right) \\
=\frac{17}{12}: \frac{1}{12} \\
=\frac{17}{12} \cdot \frac{12}{1} \\
=17
\end{array}

0,25đ

0,25đ

0,25đ

\begin{array}{l}
\text { d) } \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6}+\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{6}+\frac{1}{2} \\
=\frac{3}{4}\left(\frac{5}{6}+\frac{1}{6}\right)+\frac{1}{2} \\
=\frac{3}{4} \cdot 1+\frac{1}{2} \\
=\frac{3}{4}+\frac{2}{4} \\
=\frac{5}{4}
\end{array}

0,25đ

0,25đ

0,25đ

2 (1,5đ)

a)\begin{array}{l}
x-\frac{7}{8}=\frac{-5}{6} \\
x=\frac{-5}{6}+\frac{7}{8} \\
x=\frac{-20}{24}+\frac{21}{24} \\
x=\frac{1}{24}
\end{array}

Vậy x = \frac1{24}

0,25đ

0,25đ

0,25đ

\begin{array}{l}
\frac{2}{3} x+\frac{3}{4}=\frac{5}{6} \\
\frac{2}{3} \cdot x=\frac{5}{6}-\frac{3}{4} \\
\frac{2}{3} \cdot x=\frac{10}{12}-\frac{9}{12} \\
\frac{2}{3} \cdot x=\frac{1}{12} \\
x=\frac{1}{12}: \frac{2}{3} \\
x=\frac{1}{12} \cdot \frac{3}{2} \\
x=\frac{1}{8}
\end{array}

Vậy x = \frac18

0,25đ

0,25đ

0,25đ

3 (1,5đ)

Lớp 6A có số học sinh giỏi là: 40.\frac{25}{100} =10 (học sinh)

Số học sinh khá của lớp 6A là: 40.\frac58= 25 (học sinh)

Số học sinh trung bình là: 40 – 10 - 25 = 5 (học sinh)

Vậy:

Số học sinh giỏi là: 10 học sinh.

Sô học sinh khá là: 25 học sinh.

Số học sinh trung bình là: 5 học sinh.

0,50đ

0,50đ

0,50đ

4(3đ)

- Vẽ hình đúng

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

a) Ta có tia Oy và tia Oz nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox mà \widehat{x O y}=60^{0} ; \widehat{x O z}=120^{\circ}

60^{0}<120^{\circ}=>\widehat{x O y}<\widehat{x O z}

nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

\Rightarrow x O y+y O z=x O z=>60^{\circ}+y O z=120^{\circ}

\Rightarrow \widehat{y O z}=120^{\circ}-60^{\circ}=60^{\circ}

Vậy góc yOz =600.

b) Theo câu a, Ta có tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

Và =\widehat{y O z}=\widehat{x O y}=60^{\circ}

=> Tia Oy là tia phân giác của góc xOz

c) Ta có \widehat{x O z}\widehat{\mathrm{zOm}}có chung cạnh Oz, cạnh Ox và Om là hai tia đối nhau. Nên \widehat{x O z}\widehat{\mathrm{zOm}} là hai góc kề bù.

\Rightarrow>\mathrm{xOz}+\widehat{\mathrm{zOm}}=180^{\circ}

\begin{array}{l}
\widehat{x O z}=120^{\circ} \\
=>120^{\circ}+zOm=180^{\circ} \\
=>\mathrm{zOm}=180^{\circ}-120^{\circ}=60^{\circ}
\end{array}

Vậy góc zOm = 600

0,50đ

0,50đ

0,50đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

5(1đ)

\begin{array}{l}
\frac{x+8}{12}+\frac{x+9}{11}+\frac{x+10}{10}+3=0 \\
=>\left(\frac{x+8}{12}+1\right)+\left(\frac{x+9}{11}+1\right)+\left(\frac{x+10}{10}+1\right)=0 \\
=>\frac{x+20}{12}+\frac{x+20}{11}+\frac{x+20}{10}=0 \\
=>(x+20)\left(\frac{1}{12}+\frac{1}{11}+\frac{1}{10}\right)=0 \\
=>(x+20)=0 \quad\left(\text { Vì } \frac{1}{12}+\frac{1}{11}+\frac{1}{10} \neq 0\right) \\
\Rightarrow x=-20
\end{array}

Vậy x = -20

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Lưu ý:

1. Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

2. Nếu học sinh vẽ hình chưa chính xác, cách làm đúng vẫn chấm điểm phần trình bày cách làm

Trên đây là toàn bộ Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Có đáp án chi tiết cho từng phần, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại các kiến thức đã học. Các em học sinh tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 6 các môn học khác chi tiết tại VnDoc.com.

3. Đề ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Toán

Để chuẩn bị cho chương trình học lớp 6: các bài soạn, giải bài tập cũng như văn mẫu lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau. Các nhóm lớp 6 này bao gồm các Tài liệu miễn phí cho các thầy cô và các bạn tham khảo.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
423 57.538
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Trang Trịnh
  Trang Trịnh

  làm thế nào để tải về đc ạ


  Thích Phản hồi 04:29 13/04
  • Biết Tuốt
   Biết Tuốt

   kéo xuống dưới bài viết b nhé

   Thích Phản hồi 11:03 14/04
 • Hải Nguyễn Cường
  Hải Nguyễn Cường

  Nó cứ báo là lỗi

  Thích Phản hồi 17:07 10/07
  • vlt chuối
   vlt chuối

   ai chơi ff ko

   Thích Phản hồi 10:04 13/08
   • Nhai Ta
    Nhai Ta

    có bạn mình kết bạn ko

    Thích Phản hồi 06:56 23/08
   • Nhai Ta
    Nhai Ta

    có bạn mình kết bạn ko

    Thích Phản hồi 06:56 23/08
  Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm